X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45388
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

ANEKS
DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje o nauczycielu

imię i nazwisko: ........................................
data rozpoczęcia kontynuacji stażu: 01.09.2019 r.
planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
miejsce zatrudnienia: ........................................
nauczany przedmiot: język angielski
na stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Aneks został napisany ze względu na roczny urlop dla poratowania zdrowia oraz zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

Zagadnienia wynikające z Rozporządzenia MEN
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających uczeniu się
Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji Termin realizacji

Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia
• Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
• Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne, bingo, stacje zadaniowe, biegane zadania, memory, gry karciane – powtórzenie materiału
• Opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy, kart do gier
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących, escape room. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej
• Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce
• Zaświadczenia
Okres stażu
Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
• Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji).
• Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych (np. Quizlet, Padlet, Learning Aps.........) oraz zasobów Internetu w celu poszerzania i prezentowania wiedzy
• Prowadzenie dziennika elektronicznego.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, z wydawnictwem, z organizatorami konkursów
• Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi.
• Okres stażu
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
• Publikacja w Internecie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
• Umieszczanie w Internecie materiałów dydaktycznych własnego autorstwa
• Wymiana doświadczeń
• Zaświadczenia/strona internetowa www.publikacje.edux.pl
www.45minut.pl
Okres stażu
Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy pedagogicznej
• Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, np. kart pracy, zabaw, ćwiczeń
• Studiowanie i przegląd literatury fachowej
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności
• Urozmaicenie i udoskonalenie pracy z uczniami i wychowankami
• Zdobyta wiedza wykorzystywana do pracy z uczniami
• Zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń
• Przykładowe pomoce dydaktyczne
• Pozyskane materiały, notatki, bibliografia
• Okres stażu
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
• Przygotowanie uczniów do szkolnych i ogólnopolskich konkursów
• Prowadzenie dodatkowych zajęć w formie klubu językowego- kulturowego
pt. ”British Council” z uczniami zainteresowanymi przedmiotem
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły
• Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów
• Lepsze osiągnięcia uczniów
• Zdjęcia
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji Termin realizacji

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Organizowanie lekcji otwartych
• Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat metody „Dialogu Motywującego” w pracy z niezmotywowanym uczniem
• Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
• Wzbogacanie wiedzy i doświadczenia pedagogicznego
• Wymiana doświadczeń.
• Budowanie pozytywnej komunikacji i zaufana wśród nauczycieli.
• Potwierdzenia
• Zdjęcia z zajęć
• Wnioski z obserwacji
Okres stażu

2. Współpraca z nauczycielami
• Przygotowanie zmian w statucie szkoły
• Czynny udział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej szkoły w wybranych obszarach
• Opracowanie planu pracy szkoły
• Opracowanie programu nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI
• Poznanie potrzeb edukacyjnych ucznia

• Zidentyfikowanie skuteczności nauczania
• Dokumenty szkolne

• Program nauczania języka angielskiego „WONDERLAND”
Według potrzeb

3. Współpraca z nauczycielami z zespołu języków obcych
• Wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych.
• Wymiana materiałów, pomysłów na szkoleń, konkursów.
• Przygotowanie testów diagnozujących, sprawdzianów
• Realizacja działań związanych z e – Twiningiem: pozyskanie partnera, wybór tematu, przygotowanie prezentacji, wymiana informacji i produktów
• Promocja szkoły
Wrzesień 2019

Wrzesień 2019
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji Termin realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych • Prowadzenie zajęć w ramach „Cambridge Academy” dla uczniów uzdolnionych przygotowujących się do Young Learners English Cambridge Certificate (poziom Starters/Movers/Flyers/KET/PET)
• Podniesienie jakości kształcenia.
• Zainteresowanie uczniów angielskim i jego zastosowaniem.
• Program autorski
Okres stażu

2. Wdrożenie zajęć metodą projektu z elementami eduScrum
• Prowadzenie zajęć metodą projektu łączący naukę różnych przedmiotów
• Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych uczniów
• Program zawierający tematy, cele i zakładane efekty
Okres stażu

3. Koordynowanie programu eTwinning
• Współpraca ze szkołami w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych
• Poszerzanie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywacja do nauki i otwarcia na Europę
• Promowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
• Dokumentacja fotograficzna
• Zaświadczenie
Okres stażu

4. Organizowanie wyjazdów na warsztaty przedstawienia językowe
• Wyjazdy do Krakowa na cykle warsztatów kulturowo-językowych organizowanych przez Europejski Program Edukacyjny "Nauka Bez Granic"
• Zdobycie przez uczniów wiedzy i doświadczeń.
• Kontakt uczniów z native speakers.
• Karty wycieczki, zdjęcia
Marzec 2020

5. Organizowanie lub współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
• Udział w pracach zespołów przedmiotowych
• Promocja szkoły
• Zdjęcia
Okres stażu

6. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
• Przygotowanie uczniów do szkolnych i ogólnopolskich konkursów
• Prowadzenie dodatkowych zajęć w formie klubu językowego- kulturowego
pt. ”British Council” z uczniami zainteresowanymi przedmiotem
• Prowadzenie zajęć z uczniami w czasie ferii zimowych
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły
• Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów
• Lepsze osiągnięcia uczniów
• Zdjęcia, wyniki konkursu
Marzec 2020

Okres stażu

Styczeń 2020

8 ust. 3 pkt. 4a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji Termin realizacji

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie Programu zajęć rozwijających koła języka angielskiego „Cambridge Academy” a następnie dokonywanie jego ewaluacji.
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
• Doskonalenie umiejętności planowania własnych działań.
• Dobra organizacja koła języka angielskiego o i indywidualnego nauczania.
• Programy, plany i inna dokumentacja z nimi związana.
Okres stażu

2. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych
• Współpraca z rodzicami (rozmowy indywidualne, telefoniczne, korespondencja w dzienniku elektronicznym)
• Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów, poznanie sytuacji rodzinnej
• Monitorowanie postępów w nauce i zachowaniu uczniów
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych
• Notatki
• Listy elektroniczne Okres stażu

3. Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży.
• Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki
• Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
• Zaświadczenia ze szkoleń
Okres stażu

8 ust. 2 pkt. 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

Zadania Formy realizacji Przewidywane efekty Dowody realizacji Termin realizacji

1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli języków obcych
• Przygotowanie stosownych dokumentów
• Planowanie spotkań.
• Przygotowywanie sprawozdań z spotkań.
• Doskonalenie umiejętności pełnienia funkcji przewodniczącego.
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji.
• Plan spotkań
• Sprawozdania z spotkań
Okres stażu

2. Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora programu Erasmus Plus
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Dzielenie się wiedzą
• Podnoszenie jakości pracy szkoły.
• Zaświadczenia
• Zdjęcia
Grudzień-Czerwiec 2020

* Za zgodą dyrektora plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły w trakcie trwania stażu. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ data i podpis Dyrektora
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.