X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45382
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr ........................................
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole .........
ul........................................
........................................
Dyrektor: mgr ........................................
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2023 r.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
Osobisty rozwój;
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela z późn. zm. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 2215 )
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)
Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. poz. 1650)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. 2020r. poz. 256)

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp
Działania i zadania
nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji
1
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapozna się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego.
Na bieżąco

Wrzesień 2020r

Cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Zaświadczenia.
2
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2020r

Cały okres stażu

Maj 2023r
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu.
3
Udział w różnych formach doskonalenia i stosowanie wiedzy, umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-webinaria.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych (karty pracy, karty obrazkowe do zabaw, obrazkowy plan dnia, kalendarz urodzinowy, maty do kodowania)

Rozwijanie zainteresowań, pasji poprzez udział w różnych szkoleniach, pracę w zespołach zadaniowych, podejmowanie nowej współpracy
Cały okres stażu
Zaświadczenia,
wykazy interesujących książek, wykazy stron internetowych, materiały szkoleniowe, pomoce, zdjęcia
4
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.

Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach.

Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, zdjęcia,
zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
prace plastyczne dzieci
5
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Prowadzenie dokumentacji, opracowywanie sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych, analiz obserwacji i diagnoz korzystając z komputera.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera np. kart pracy, kart obrazkowych do zabaw dydaktycznych.

Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania
6
Komunikowanie się z różnymi instytucjami, organizacjami, nauczycielami za pośrednictwem internetu
Wysyłanie zapytań ofertowych dotyczących nawiązania współpracy w zakresie organizacji szkoleń dla Rady Pedagogicznej, zakupu pomocy i wyposażenia dydaktycznego, meblowego do placówki oraz realizacji innych czynności na rzecz organizacji pracy w przedszkolu.

Wymiana informacji, ciekawych ofert, ogłoszeń i informacji o konferencjach
Cały okres stażu
Dokumentacja
7
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystania TIK w codziennej pracy.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-mail.

Przygotowywanie prezentacji, muzyki do zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych: płyty CD I DVD, audiobooki.
Cały okres stażu
Prezentacje, płyty CD, zdjęcia
8
Prowadzenie kroniki przedszkolnej
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Umieszczanie zdjęć z bieżących działań na stronach kroniki przedszkolnej.
Cały okres stażu
Kronika przedszkolna
9
Współprowadzenie strony internetowej przedszkola
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu; projektor, tablica multimedialna, odtwarzacz CD
Cały okres stażu
Strona przedszkola zamieszczona w internecie
10
Prowadzenie zdalnego nauczania
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystania TIK w codziennej pracy.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-mail.

Przygotowywanie i wysyłanie pracy zdalnej na e-maile rodziców
Czas epidemii
Potwierdzenia e-mail, zaświadczenia
11
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.

Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dzieci .

Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Cały okres stażu
Dzienniki zajęć
Karty obserwacji dzieci Plany pracy

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp
Działania i zadania
nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji
1
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.

Prowadzenie obserwacji zajęć otwartych z zaproszonymi gośćmi, uroczystości i imprez przedszkolnych pod kątem realizacji działań związanych z priorytetowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym
Cały okres stażu
Scenariusz, lista obecności n-li,
2
Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego
Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Październik/Listopad 2020r.
Zaświadczenie, publikacja w Internecie
3
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Opublikowanie na portalu internetowym scenariuszy zajęć i realizacji uroczystości.

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.

Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, publikacja w Internecie

4
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami podczas sporządzania planów miesięcznych, opinii o dzieciach wydawanych na potrzeby instytucji współpracujących z placówką: MOPS, PP-P

Prowadzenie obserwacji zajęć nauczycieli zgodnie z celem obserwacji przyjętym w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny

Udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
Dokumentacja, scenariusze zajęć, zdjęcia
5
Współpraca wewnątrzprzedszkolna
Współpraca w ramach zespołu do spraw ewaluacji, opracowania planu rocznego pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola.

Współpraca w ramach organizacji uroczystości przedszkolnych, planów miesięcznych, organizacji wycieczek, tworzenie scenariuszy, dekoracji.
Według harmonogramu

Zgodnie z planem pracy
Dokumentacja, zdjęcia

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp
Działania i zadania
nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji
1
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz zdolności dzieci
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

Obserwacja i diagnozowanie dzieci, pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kierowanie na diagnozę specjalistyczną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci wymagających indywidualnego wsparcia

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, organizowane spotkania ze specjalistami na terenie placówki i poza nią

Prowadzenie pracy indywidualnej

Tworzenie sytuacji dydaktycznych, organizowanie ciekawych spotkań z rodzicami/ opiekunami w celu wzbogacenia naturalnej wiedzy o dziecku podczas sytuacji zaplanowanej przez nauczyciela, specjalistę.

Przygotowywanie dzieci, angażowanie rodziców i nauczycieli do udziału w różnorodnych konkursach

Cały okres stażu
Arkusz obserwacji
Wpisy do dziennika Dokumentacja pracy z dzieckiem objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną
Rejestry rozmów z rodzicami
Rejestry udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Scenariusze zajęć Dyplomy
Podziękowania
2
Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem poprzez szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Organizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów

Organizowanie i koordynowanie imprez przedszkolnych

Zapraszanie do współpracy nowych klientów, podtrzymywanie, urozmaicanie współpracy z instytucjami na stałe wpisanymi w kalendarz spotkań przedszkolaka

Promowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych, edukacyjnych, audycjach radiowych

Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

Adnotacje w dzienniku zajęć
Zaświadczenia
Wycinki z prasy lokalnej Strona internetowa Scenariusze
Zdjęcia,
3
Akcje i zbiórki charytatywne
Udział w akcji charytatywnej i patriotycznej - „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”

Wojewódzki projekt „Klub Zdrowego Przedszkolaka” - „Czyste powietrze wokół nas”

Zbiórka nakrętek plastikowych

Zbiórka karmy dla schroniska "Psia Dusza"

Udział w akcji "Góra grosza".
Cały okres stażu
Podziękowania

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI,
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp.
Działania i zadania
nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji
1.

Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej

Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji
Wrzesień 2021/czerwiec 2022

Innowacja, zdjęcia i inna dokumentacja z nią związana

OPRCOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI.
§ 8 ust. 3 pkt. 4d
Lp.
Działania i zadania
nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi o realizacji
1
Opracowanie publikacji z zakresu edukacji przedszkolnej
Przeczytanie literatury i zebranie materiałów
Udział w szkoleniach
Opublikowanie w czasopiśmie branżowym.
Cały okres stażu

Artykuł
Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji.
opracowała: mgr ..............................

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.