X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45380
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Miejsce przebiegu stażu: Przedszkole Miejskie nr 7 w Lubinie
Adres: ul. Osiedlowa 7a , 59-300 Lubin
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje: magister Pedagogiki o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2020 r.
Data planowanego zakończenia stażu: 31 maj 2023 r.

CEL GŁÓWNY:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Osobisty rozwój;
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2019 poz. 2215)
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
- Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy dostosowanych do potrzeb dzieci w oparciu o różnorodne programy komputerowe oraz portale edukacyjne;
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera
- Opracowanie narzędzi badawczych oraz wykonanie arkuszy kalkulacyjnych;
- Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z rodzicami dzieci oraz innymi nauczycielami;
- Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej oraz związanej z awansem
zawodowym przy pomocy komputera;
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
- Stworzenie i prowadzenie grupy na portalu społecznościowym Facebook dla rodziców.

2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych:
- Wykorzystanie rzutnik multimedialnego, ekranu oraz komputera do wyświetlenia prezentacji multimedialnych (wyniki Gotowości szkolnej dzieci 6-letnich)
- Wykorzystanie do zajęć Tablicy interaktywnej, tworzenie gier. Rok szkolny 2020/2021

3. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy:
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących np. burza mózgów, dyskusja, metoda projektów, doświadczenia, Metoda Ruchu
Rozwijającego W.Sherborne i innych.

§8 ust. 3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
- Opracowanie scenariusza zajęć;
- Prowadzenie zajęć dla nauczycieli;
- Dokonanie ewaluacji zajęć;

2. Współpraca wewnątrzprzedszkolna:
- Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach;
- Prowadzenie Rady Szkoleniowej;
- Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych;
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń;
- Współpraca w ramach Zespołu Współpraca ze środowiskiem, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

3. Dzielenie się pomocami dydaktycznymi z innymi nauczycielami:
- Udostępnianie scenariuszy zajęć, scenariuszy z uroczystości, kart pracy, pomocy dydaktycznych;
- Teczka ze scenariuszami zajęć, uroczystości dostępna w Bibliotece Przedszkola.

4. Publikowania materiałów edukacyjnych, metodycznych w Internecie: - Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju
zawodowego;
- Publikowanie na portalach scenariuszy z zajęć oraz z scenariuszy z uroczystości
- Publikowanie na stronie przedszkolnej i na grupie na portalu społecznościowym.

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Udział w różnych formach doskonalenia i stosowanie wiedzy, umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy:
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, szkolenia online np.: Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów, Rola obserwacji dziecka – diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu, Organizacja pracy przedszkola zgodna z aktualnymi wymogami (COVID-19) - szkolenie certyfikowane.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

2. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci:
- Przygotowywanie i opieka nad dziećmi biorącymi udział w konkursach przedszkolnych i zewnętrznych;
- Tworzenie kącików tematycznych;
- Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych samodzielnie, przy współpracy z koleżankami i rodzicami m.in.: Pasowanie na starszaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Górnika, Mikołajki, Kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Zakończenie przedszkola;
- Przygotowywanie imprez i uroczystości na terenie miasta i okolic;
- Dokonanie obserwacji i diagnozy przedszkolnej dzieci 6-letnich

3. Wykorzystywanie aktywizujących metod i form pracy z dziećmi:
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych: metoda projektu, elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz ,metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss, metoda twórczego ruchu Carla Orffa, metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, pedagogika zabawy, KLANZA.

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami:
- Pedagogizacja rodziców;
- Zachęcanie i zaangażowanie rodziców w przedsięwzięcia grupowe i przedszkolne;
- Prowadzenie zebrań, zajęć otwartych, uroczystości okolicznościowych;
- Prowadzenie rozmów indywidualnych z Rodzicami.
- Umieszczanie informacji na grupie – Facebook

5. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
- Nawiązanie współpracy ze SP Nr 8 w Lubinie;
- Współpraca z Centrum Kultury Muza w Lubnie;
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- Współpraca z Domem Dziennego Pobytu „Senior”
- Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem
- i inne

6. Udział z dziećmi w zbiórkach i akcjach charytatywnych: --
- Udział w akcji charytatywnej organizowanych przez TPD w Legnicy
- Zbiórka nakrętek plastikowych
- Zbiórka karmy dla Legnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt
- Udział w akcji "Góra grosza"
- i inne

7. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem poprzez wycieczki i spotkania:
- Organizowanie: wycieczek edukacyjno – krajoznawczych: np. wycieczka do Dziewina, CEP w Lubinie i inne według potrzeb.
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi np. policjantem, strażakiem, pielęgniarką itp.

8. Realizacja projektu edukacyjnego:
- Realizacja projektu edukacyjnego Na sportowo jest zdrowo. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
- Realizacja projektu Zdrowe zęby – Powiatowy program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego;
- Realizacja projektu Mały miś w świecie literatury – wychowanie do wartości.

§8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy indywidualnej dla dzieci 6 letnich:
- Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu;
- Merytoryczne opracowanie programu;
- Realizacja programu na zajęciach;
- ewaluacja programu

§8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

1. Koordynator zespołu nauczycieli
- Współpraca ze środowiskiem, zainteresowania i uzdolnienia dzieci

Plan może ulec modyfikacji w zależności od wynikłych potrzeb lub sytuacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.