X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45373
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: Małgorzata Jaroszyk

Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2023r.

POSIADANE KWALIFIKACJE:

 ukończone studia magisterskie na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, specjalność: RYTMIKA; tytuł zawodowy magistra sztuki - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 przygotowanie pedagogiczne- ukończone Studium Pedagogiczne w Poznaniu
 ukończone studia podyplomowe specjalność: MENEDŻER KULTURY- Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 ukończone studia podyplomowe specjalność: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych

CELE JAKIE ZAMIERZAM OSIĄGNĄĆ PODCZAS STAŻU NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

Cel główny:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.
 Podnoszenie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań oraz samodoskonalenie
ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez swoją postawę, działalność muzyczną, dydaktyczną i wychowawczą.
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. 2018 poz. 1574
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. 2019 poz. 1650

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji
zadań Sposób dokumentowania

I
Poznanie procedury awansu zawodowego.

 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).

 Aktualizacja wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, publikacje w prasie oświatowej).

IX 2020r.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu stażu

II
Określenie drogi rozwoju zawodowego.

 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

IX 2020r.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły

III
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

 Gromadzenie dokumentacji podczas trwania stażu (świadectw, zaświadczeń, programów, materiałów dydaktycznych, scenariuszy, itp.)

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Comiesięczne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

IV
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 Przygotowanie sprawozdania z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
VI 2023r.
Treść sprawozdania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji zadań Sposób dokumentowania

I
Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycyjno - komunikacyjnej

 Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia) w szczególności o tematyce:
- wspierania uczniów zdolnych i o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
- rozpowszechniania zajęć artystycznych wśród dzieci;

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach, konferencjach

Harmonogram ukończonego dokształcania zawodowego

II
Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjno - komunikacyjnej
 Opracowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej: komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, programów multimedialnych, Internetu oraz tablicy multimedialnej.

 Tworzenie pomocy dydaktycznych przy pomocy programów komputerowych (scenariuszy, testów, kart pracy, sprawdzianów).

 Przygotowanie prezentacji multimedialnych.

 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych oraz apeli korzystając z komputera.

 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Dziennik zajęć lekcyjnych

Scenariusze zajęć

Pomoce dydaktyczne, testy, karty pracy

Dyplomy

Prezentacje multimedialne

III
Współtworzenie strony internetowej szkoły
 Dokumentowanie istotnych wydarzeń z życia klasy i szkoły poprzez redagowanie artykułów na stronę internetową szkoły.

 Publikowanie zdjęć i tekstów.
Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Strona internetowa szkoły, Facebook
(wydruki)

IV
Wykorzystywanie nowoczesnych i aktywizujących metod pracy
 Stosowanie w pracy z uczniami aktywizujących i nowoczesnych metod sprzyjających procesowi uczenia się (gry, zabawy interakcyjne, drama, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, E. J. Dalcroze’a, Klanzy oraz gimnastyki mózgu P. Dennisona).

 Tworzenie autorskich zabaw rytmicznych, muzyczno-ruchowych, relaksacyjnych oraz bajek terapeutycznych i wykorzystywanie ich w procesie nauczania.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Scenariusze zajęć

Opisy zabaw

§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji zadań Sposób dokumentowania

I
Publikacje w Internecie

 Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, dobrych praktyk.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Wybrane strony internetowe (wydruki)

II
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Publikowanie na portalach i/lub stronach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości, wypracowanych materiałów dydaktycznych.

 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy m.in. scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Wybrane strony internetowe (wydruki)

III
Prowadzenie szkolenia w ramach WDN.
 Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej i/lub dla nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego czy wychowawczego.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Materiały wypracowane na szkoleniu

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej i/lub spotkania zespołu przedmiotowego czy wychowawczego

IV
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Przeprowadzenie i omówienie minimum 3 zajęć otwartych dla nauczycieli.

 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Scenariusze zajęć

Lista obecności nauczycieli

V
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów.)

 Dzielenie się z kolegami i koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.

 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.

 Dbanie o dobrą współpracę i wymianę doświadczeń.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

Protokoły

§ 8 ust. 3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji zadań Sposób dokumentowania

I
Diagnozowanie zainteresowań, uzdolnień i trudności uczniów.
 Obserwacja i analiza postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

 Rozpoznanie możliwości, potrzeb, oraz oczekiwań uczniów.

 Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Notatki z obserwacji

Opracowanie wyników przeprowadzonego badania/diagnozy

II
Praca z uczniem z trudnościami.
 Prowadzenie zajęć z dziećmi wykazującymi szczególne trudności wychowawcze oraz mającymi problemy w nauce- zajęcia pt. „Relaksacja muzyką”, zajęcia rozwijające kreatywność.

 Opracowanie planu i prowadzenie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Prowadzenie zajęć związanych z profilaktyką.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Dziennik zajęć specjalistycznych

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

Sprawozdania

Plan zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III
Praca z uczniem zdolnym.
 Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

 Przygotowywanie uroczystości szkolnych i programów artystycznych.

 Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Sprawozdania

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym i pozalekcyjnym

Zdjęcia

Scenariusze zajęć

IV
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 Redagowanie informacji do prasy lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronę internetową szkoły.

 Współorganizowanie i organizowanie uroczystości, programów, akcji, projektów, konkursów szkolnych.

 Poszerzanie aktywności społecznej uczniów poprzez koordynowanie akcji charytatywnych i/lub działań artystyczno-muzycznych w środowisku lokalnym.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Wycinki z prasy lokalnej

Strona internetowa (wydruki)

Scenariusze

Zdjęcia

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji zadań Sposób dokumentowania

I
Innowacyjne działanie dydaktyczno – wychowawcze mające na celu zainteresowanie uczniów sztuką, kulturą, najbliższym otoczeniem, historią szkoły i miasta.

 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych:
- „Barwy emocji a duszy drganie”

-„Furtka do flażoletowania”

 Organizacja ciekawych spotkań i zajęć przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego takimi jak np. Parafia NNMP i Św. Floriana, Chodzieski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Dom Pomocy Społecznej, Dział Historii i Tradycji Miasta, biblioteki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Rok szkolny
2020/2021

Rok szkolny
2021/2022

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Karta innowacji pedagogicznej
Ankiety
Karty ewaluacyjne
Koncerty
Zdjęcia
Prezentacje multimedialne, scenariusze, notatki
Artykuły w prasie i na stronie internetowej

II
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i realizacja własnych projektów z zakresu edukacji artystycznej.

 Realizacja projektu: „Z Beethovenem za pan brat”.

 Dokonanie ewaluacji zrealizowanego projektu.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Projekt

Dokumentacja z realizacji projektu (zdjęcia, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, artykuły na stronie internetowej szkoły, publikacje, sprawozdania z konkursów)

§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji zadań Sposób dokumentowania

I
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli i koordynatora projektu.
 Przygotowanie stosownych dokumentów: opracowanie planu działań, planu pracy zespołu przedmiotów artystycznych, projektu.

 Rozplanowanie pracy i nadzór nad realizacją ustalonych zadań.

Rok szkolny
2020/2021,
2021/2022,
2022/2023.

Plan pracy zespołu przedmiotów artystycznych

Sprawozdania

Projekt

Plan rozwoju zawodowego realizowany od 1 września 2020 roku do 31 maja 2023 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany
pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

........................................
mgr Małgorzata Jaroszyk

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................ Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.