X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45355
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja matematyczna "Niebieski miś bawi się matematyką"

KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Typ i nazwa szkoły lub placówki oraz adres Przedszkole Samorządowe Nr 2

Oddział, w którym będzie realizowana innowacja Grupa III

DANE O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Nazwa innowacji / temat
,,Niebieski miś bawi się matematyką”

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego Agnieszka Pala

Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację Agnieszka Pala
Katarzyna ...
Klaudia ...

Czas trwania innowacji:
• data rozpoczęcia

• data zakończenia
4.11.2019 r.

22.05.2020r.

Rodzaj innowacji pedagogicznej

( proszę wpisać X we właściwą kratkę )

programowa
organizacyjna
metodyczna
"mieszana" -x

dotyczy obszaru dydaktycznego
dotyczy obszaru wychowawczego
dotyczy obszaru opiekuńczego
dotyczy obszaru "mieszanego"

obejmuje wybrane zajęcia edukacyjne x
obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne

obejmuje jeden przedmiot nauczania
obejmuje więcej przedmiotów nauczania

obejmuje jeden oddział lub grupę x
obejmuje więcej oddziałów / grup
obejmuje całą szkołę lub placówkę

Innowacja wymagała przyznania szkole lub placówce dodatkowych środków budżetowych przez organ prowadzący
Szkoła lub placówka posiada pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanej innowacji

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji:

E. Gruszczyk-Kolczyńska słusznie zauważyła, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Tylko odpowiednio wyzwolone rozwijają myślenie i wzmacniają odporność, stanowiąc podbudowę do tworzenia pojęć i rozwijania umiejętności. Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie wymaga odpowiedniego przygotowania od najmłodszych lat. Zatem rozwijanie umiejętności matematycznych od najmłodszych lat odgrywa bardzo ważną rolę. W dalszej edukacji, dzieci będą wykorzystywały swoje umiejętności do rozwiązywania problemów i w sposób naturalny stosowały wiedzę matematyczną w życiu codziennym.

2. Cele innowacji pedagogicznej:

Cele innowacji skorelowane są z celami zawartymi w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:
- Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
- Nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
- Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
- Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
- Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Cele ogólne:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
- kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
- wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki;
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
- rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania.

3. Spodziewane efekty:

W wyniku podjętych działań edukacyjnych dziecko:
- stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni,
- określa kierunki w przestrzeni,
- dostrzega rytm i potrafi go dalej ułożyć,
- potrafi powtórzyć prosty rytm dźwiękowy,
- tworzy zbiory równoliczne, porównuje liczebność zbiorów,
- odróżnia liczenia błędne od poprawnego,
- klasyfikuje przedmioty wg różnych cech,
- dodaje i odejmuje w zakresie 10,
-próbuje rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem znaków: +, -, =.
- próbuje porównywać liczby stosując znak =, >, <,
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, tworzy z nich kompozycje płaskie,
- porównuje wielkość przedmiotów,
- potrafi konstruować proste gry matematyczne,
- odnosi sukcesy, cieszy się nimi,
- rozwija odporność emocjonalną,
- współpracuje w grupie.

4. Sposoby ewaluacji :

Oceny podjętych działań dokonam poprzez:
- Obserwację dzieci w czasie prowadzonych zajęć
- Ocenę zajęć przez dzieci – znaczek
- Informacje zwrotne od rodziców dotyczące wpływu prowadzonych zajęć na umiejętności dzieci z zakresu pojęć matematycznych
- Analizę arkuszy obserwacji dzieci w czerwcu
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i z rodzicami
- Ocenę zaangażowania i aktywności dzieci podczas zajęć
- Analizę wytworów prac dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.