X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45251
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Beata Ciesielska
nauczyciel – wychowawca

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

CEL GŁÓWNY
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej,
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz Ośrodka,
 Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy Ośrodka,
 Rozwój osobisty,
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne, związane z realizacją stażu
Zadania do
wykonania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Poznanie procedur awansu zawodowego
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Sierpień 2019r.

Wrzesień 2019r.

• Wniosek o rozpoczęcie stażu,
• Plan rozwoju zawodowego,
• Zaświadczenia,
2.Zaplanowanie ogólnego kierunku i szczegółowej drogi rozwoju.
 Analiza oferty kursów, szkoleń i warsztatów w kolejnych latach stażu.
Cały okres stażu • Zaświadczenia,
3.Realizacja planu
 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 Samodzielne doskonalenie (literatura, Internet). Cały okres stażu
• Zaświadczenia,
• Notatki własne,
4.Zakończenie stażu
 Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebranie i usystematyzowanie materiałów.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddanie się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu. Maj 2022r.

• Dokumentacja,
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania do
wykonania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z wychowankiem
 Prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, dyskusja panelowa, drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne.
 Udział w zajęciach otwartych u innych nauczycieli – wychowawców prowadzonych metodami aktywizującymi.
 Udział w szkoleniu doskonalącym umiejętność stosowania metod aktywizujących, pogłębianie wiedzy w drodze samokształcenia
Cały okres stażu • Scenariusze zajęć,
• Zaświadczenie,
2.Przygotowanie pomocy i akcesoriów do zajęć metodami aktywizującymi  Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez wychowanków – wystawy prac plastycznych.
 Wykonanie pomocy z wychowankami (np. niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych, strojów( jasełka, bal karnawałowy, pokazy mody ekologicznej), rekwizytów, gier. Cały okres stażu • Zdjęcia,
• Prace plastyczne dzieci,

3.Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

 Przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych.
 Komunikowanie się z nauczycielami, instytucjami poprzez a-mail.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Dysku Google, Facebook, korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów.
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat higieny osobistej dla wychowanków internatu.

Cały okres stażu • Zdjęcia,
• Pomoce dydaktyczne,
• Dokumentacja,
• Scenariusze zajęć,
• Miesięczne Plany Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej,
• Wzór dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
• Prezentacja multimedialna,
4.Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej Ośrodka
 Zamieszczanie informacji i zdjęć z własnych imprez organizowanych w Internacie na stronie internetowej Ośrodka. Cały okres stażu • Strona Internetowa Ośrodka,
5.Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach  Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
 Korzystanie z projektora, tablicy interaktywnej, laptopa podczas prezentacji filmów (przyrodniczych, profilaktycznych, rozrywkowych).
 Dokumentowanie ważnych wydarzeń internackich za pomocą aparatu cyfrowego
Cały okres stażu • Płyty DVD, CD,
• Zdjęcia,

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
 Opublikowanie na portalu edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. W trakcie stażu • Publikacja w Internecie,
• Zaświadczenie,
2.Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
 Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć.
 Udostępnianie koleżankom i kolegom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu • Publikacja w Internecie,
• Zaświadczenie,
3.Prowadzenie szkoleń w ramach WDN

 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Zespole Samokształceniowym. Cały okres stażu • Referat,
• Protokół z posiedzenia Zespołu Samokształceniowego,
4.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

 Opracowanie scenariuszy zajęć.
 Ustalenie terminu zajęć otwartych.
 Prowadzenie zajęć.
 Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć. Cały okres stażu • Scenariusze,
• Lista obecności nauczycieli,
5.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami  Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez internackich, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
 Wspólne rozwiazywanie problemów wychowawczych (współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich materiałów ze szkoleń. Cały okres stażu • Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli,
• Potwierdzenie Pani Kierownik ds. wychowawczych w Internacie,

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży
 Przygotowanie wychowanków do różnorodnych konkursów (plastycznych, recytatorskich, muzycznych itp.).
 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (np. policjantem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, poetką itp.).
 Przygotowanie inscenizacji z okazji „Jasełek”.
 Organizacja konkursów plastycznych: Cały okres stażu

Grudzień 2019 – 2021r.
• Dyplomy,
• Podziękowania,
• Wpisy do dziennika,
• Zdjęcia,

2.Opieka nad Samorządem Internatu i PCK w Internacie  Opracowywanie sprawozdań z działalności Samorządu Internatu i PCK.
 Przygotowanie planu pracy PCK w Internacie.
 Organizowanie różnych akcji i imprez samorządowych. Czerwiec 2020-2022r.
Wrzesień 2019-2021r.
Zgodnie z planem pracy samorządu • Sprawozdania,
• Zdjęcia,
3.Organizowanie kontaktu z kulturą i sztuką  Wycieczki do miejsc kultury i sztuki (muzeum, biblioteki itp.).
 Przeprowadzenie warsztatów we współpracy z biblioteką.
Cały okres stażu • Zdjęcia,
• Karta wycieczki.
4.Organizowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych  Zdobycie uprawnień przewodnika (instruktora, organizatora wypoczynku itp.) .
 Zorganizowanie wycieczek krajoznawczych, opracowanie planu wycieczki i dokumentacji zgodnej z przepisami prawa.

Cały okres stażu • Zaświadczenie,
• Karta wycieczki,
5.Uczestnictwo w programach i projektach ogólnopolskich  Udział w ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych promujących zdrowe żywienie (np. Kampania walki z otyłością, „Wiem co jem”, „Jem kolorowo”).
 Udział w kampanii promującej zdrowy tryb życia (np. „Aktywnie po zdrowie”, „Trzymaj formę”).
Cały okres stażu • Scenariusze zajęć,
6.Działania na rzecz profilaktyki zagrożeń  Udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki zagrożeń młodzieży.
 Wdrażanie programu wychowawczo – profilaktycznego Ośrodka..
 Realizacja działań dotyczących ogólnopolskiego programu profilaktyki (kampanie profilaktyczne np. „Narkotyki i dopalacze zabijają”).
Według terminu szkolenia
Cały okres stażu • Zaświadczenie,
• Scenariusze zajęć
7.Działania na rzecz ekologii  Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”.
 Segregacja śmieci.
 Zbiórki surowców wtórnych.
 Udział w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej. Wrzesień 2019 – 2021r.
Cały okres stażu • Zaświadczenia,
• Dyplomy,
• Zdjęcia,
• Publikacja z akcji na stronie internetowej Ośrodka,

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Poznanie zasad operowania i wdrażania programów.
 Udział w szkoleniu na temat konstruowania programów.
 Poznanie typowej struktury programu. Według terminu szkolenia • Zaświadczenie,
2.Opracowanie i wdrażanie własnego programu.  Określenie teoretycznych podstaw programu.
 Określenie odbiorcy, warunków realizacji, celów, metod, form, treści, osób współpracujących, spodziewanych umiejętności.
 Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji.
 Określenie wyników, wyciągnięcie i wdrożenie wniosków.
Cały okres stażu • Program i inna dokumentacja z nimi związana,

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu  Poznanie zadań opiekuna stażu- udział w kursie dla opiekunów stażu.
 Pomoc stażyście przy sporządzeniu planu rozwoju.
 Sporządzenie i prowadzenie dokumentacji stażu.
 Obserwowanie zajęć stażysty i umożliwienie obserwacji zajęć własnych oraz omówienie obserwowanych zajęć.
 Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych.
 Sporządzenie opinii o dorobku zawodowym za okres stażu.
 Udział w posiedzeniu komisji nauczyciela stażysty. Wrzesień 2019r. • Zaświadczenie,

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zmianami) art.9c.ust.3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2018r. poz. 1574 ze zmianami) § 3 ust.2

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość, dnia podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.