X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45245
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jestem Przyjacielem Przyrody. Scenariusz zajęcia koleżeńskiego - przedszkole

Scenariusz zajęcia koleżeńskiego
przeprowadzonego w dniu 14.11.2017r.
w grupie 4-latków

Rodzaj aktywności: poznawcza, społeczna, językowa, artystyczna
Rodzaj zajęcia: edukacja przyrodnicza
Temat: Jestem Przyjacielem Przyrody

Podstawa programowa:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich (...).
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do (...) grupy przedszkolnej, (...) grupy teatralnej;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw
i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche
i głośne dźwięki mowy (...).
5) odpowiada na pytania, (...) recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce
i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały (...); śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. (...) potrzebne do organizacji uroczystości (...)
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele ogólne:
• wyrabianie postawy proekologicznej, poczucia odpowiedzialności za środowisko,
w którym żyjemy,
• rozwijanie inwencji twórczej poprzez wyrażanie przeżyć inspirowanych muzyką
i ruchem,
• trenowanie właściwych zachowań w trakcie inscenizacji,
• wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie w sytuacji zadaniowej.

Cele operacyjne:
Dziecko
• słucha tekstów literackich, wypowiada się na ich temat,
• wzbogaca słownictwo wiążące się z tematyką ekologiczną,
• wie, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie, jak chronić przyrodę
• potrafi współpracować w zespole,
• wciela się w różne role podczas wspólnych zabaw,
• zna słowa piosenek i wierszyków.

Metody pracy:
• aktywizujące: inscenizacja, tańce
• słowna: rozmowa, objaśnienia

Formy pracy:
• Praca z cała grupą

Środki dydaktyczne: sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, płyta z nagranymi utworami, rekwizyty do przedstawienia, pompony, tekst przyrzeczenia, legitymacje członkowskie LOP

Przebieg:
1. Powitanie przybyłych gości, nauczycieli i dzieci.
2. Rozmowa dotycząca potrzeby dbania o przyrodę: rośliny, zwierzęta.
3. Występ dzieci z grupy IV „Krasnale” w przedstawieniu pt. „Bal u Pani Jesieni”.
4. Zabawa ruchowa do utworu „A ram sam sam”.
5.Złożenie przyrzeczenia „Przyjaciela Przyrody”.
6. Rozdanie legitymacji członkowskich Przedszkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
7. Podsumowanie zbiórki artykułów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.
8. Wręczenie nagród wyróżnionym dzieciom.
9. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.