X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45233
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MARIA KARWOWSKA

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
ul. Koryncka 33
Warszawa

Nauczany przedmiot: matematyka, informatyka
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650)

§ 8 ust. 3 pkt. 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Formy realizacji
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębienie wiedzy i umiejętności:
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne),
- doskonalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach online i innych,
- tworzenie własnego warsztatu pracy (przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy itp.),
- śledzenie literatury fachowej, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz portali internetowych,

Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań:
- stosowanie nowoczesnych metod, diagnozowanie możliwości ucznia, prowadzenie samooceny,
- badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące (np. „Sesje z plusem”),

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się:
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w dziedzinie matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, dyskusja panelowa, gry dydaktyczne, drzewko decyzyjne,
- przygotowanie zestawu zadań konkursowych dla dzieci o różnym poziomie nauki,
- przygotowywanie gazetek o tematyce matematycznej,

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków,
- poznawanie przepisów prawa oświatowego przez Internet
- doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej poprzez udział w różnych szkoleniach online,

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków,
- opracowanie dokumentacji szkolnej, kart pracy, testów, kartkówek oraz zadań konkursowych przy użyciu technologii komputerowej,
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji,
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, laptopów, smartfonów,
- tworzenie filmów, animacji, krzyżówek,
- tworzenie szkolnej strony internetowej (zamieszczanie informacji o konkursach i ich wynikach oraz notatek z imprez szkolnych, wyjść i wycieczek),
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
- systematyczne korzystanie z dziennika elektronicznego LIBRUS,
- komunikacja interpersonalna poprzez pocztę elektroniczną i system LIBRUS z rodzicami innymi nauczycielami

§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Formy relaizacji
Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem:
- udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach Internetowych,
- udostępnienie wybranych scenariuszy lekcji,

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami:
- udział w serwisach edukacyjnych i oświatowych np. forum oświatowe, facebook, do wymiany poglądów związanych z prawem oświatowym i nauką matematyki,
- czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołu n-li matematyki poprzez opracowywanie wspólnie z jego członkami rocznego planu pracy,

Współpraca z nauczycielami:
- współpraca z nauczycielami matematyki oraz innych przedmiotów w szkole,
- wymiana poglądów, wspólne rozmowy i wyciąganie wniosków do dalszej pracy,
- współpraca i konsultacje z pedagogiem, psychologiem oraz PPP,
- współpraca z nauczycielami uczącymi w innych placówkach,

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
- przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz innych,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych,

§ 8 ust. 3 pkt. 3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Formy realizacji
Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek:
- organizacja imprez szkolnych np. „Senior dla Juniora”, Dzień Patrona Szkoły,
- organizacja wycieczek oraz wyjść klasowych (teatr, kino),
- współorganizacja uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego,

Organizowanie i przeprowadzanie konkursów matematycznych i informatycznych:
- współorganizacja Dzielnicowego Konkursu Multimedialnego (opracowanie tematów konkursu, organizowanie nagród, przeprowadzenie konkursu),
- przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych – Szkolny Koordynator Konkursów Matematycznych,
- organizacja i przeprowadzenie konkursu wewnątrzszkolnego,

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów:
- prowadzenie koła matematycznego oraz zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne,
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych szkolnych i międzyszkolnych,
- uczestnictwo z uczniami w projekcie „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”,

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
- prowadzenie zajęć indywidualnych
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki,

Systematyczna współpraca z psychologiem, pedagogiem i in. specjalistami placówki:
- współpraca z psychologiem i pedagogiem (rozmowy nt. uczniów z problemami),
- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
- kontakt z Sądem Rodzinnym poprzez pisanie informacji o uczniach – w razie zaistniałych potrzeb,

Współudział w akcjach charytatywnych:
- udział w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”,
- udział w akcjach zbiórki funduszy na cele charytatywne np. „Góra Grosza”, PAH,
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski,

§ 8 ust. 3 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Formy realizacji
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań:
- opracowanie i wdrożenie planu profilaktyczno-wychowawczego dla wychowanków,
- opracowanie i realizacja programu zajęć z uczniami, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie matematyki – program pracy z uczniem zdolnym,
- opracowanie i realizacja programu zajęć z uczniami mającymi trudności w nauce matematyki w tym podejrzenie dyskalkulii,
- opracowanie i realizacja programu działań „Stop cyberprzemocy”,
- dokonanie ewaluacji wdrożonych programów,

§ 8 ust. 3 pkt. 4b Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela -doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

Formy realizacji
Pełnienie funkcji opiekuna:
- pełnienie funkcji opiekuna stażu,
- pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych,

Uzyskanie Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:
- kurs Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

*Powyższy plan, za zgodą Dyrektora Szkoły, może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: mgr Maria Karwowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.