X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45203
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ANNA GWIOZDA

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
ul. Struga 16
45 – 073 Opole

Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017

Tematyka
(zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 01.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli)

§ 8.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i formy realizacji:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego takich jak: Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN i inne.

Sposób dokumentacji:
- zebranie odpowiedniej literatury,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2. Pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły:
- analiza dokumentacji szkolnej jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania i inne regulaminy
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

Sposób dokumentacji:
- notatki własne
- zaświadczenia

3. Podnoszenie umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy:
- udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
- analiza literatury psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej do realizacji wybranych zadań,
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
- badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu
- prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych,
-poznanie nowych form pracy z uczniem
- poznawanie nowych metod pracy z uczniem zdolnym/ z trudnościami
- gromadzenie obrazków i plakatów do nauki języka angielskiego
- rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy
i wiadomości oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań uczniów poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, akcji, imprez itp.
-promocja szkoły.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia
- programy zajęć
- notatki własne
- wyniki i ewaluacja testów
- sprawozdania

4. Realizacja zadań wychowawczych:
- pełnienie funkcji wychowawcy wspomagającego
- współtworzenie planu wychowawczego klasy
- udział w spotkaniach dla rodziców.

Sposób dokumentacji:
- plan wychowawczy klasy

§ 8.2.2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela:
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem komputera
- prowadzenie dokumentacji
- opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych, tabel, zestawień
- opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony do umieszczenia na stronie szkoły
- udział w życiu portali edukacyjnych.

Sposób dokumentacji:
- zgromadzone materiały

2. Wykorzystanie komputera i Internetu na lekcjach jako pomocy dydaktycznych
- organizowanie lekcji z użyciem Internetu, tablicy interaktywnej.

Sposób dokumentacji:
- zgromadzone materiały

§ 8.2.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udział w pracach komisji przedmiotowej, konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

Sposób dokumentacji:
- zgromadzone materiały

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Sposób dokumentacji:
- scenariusze
- potwierdzenia uczestnictwa na zajęciach

3. Opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć innym nauczycielom.

Sposób dokumentacji:
- scenariusze
- adresy stron z publikacjami

4. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów przedmiotowego, wychowawczego i dydaktycznego.

Sposób dokumentacji:
- plan pracy i sprawozdania z prac zespołu

§ 8.2.4.a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu zajęć na kółko wyrównawcze z j. angielskiego.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia lekcji.

Sposób dokumentacji:
- sprawozdania,
- dokumenty własne
- opracowanie programu

§ 8.2.4.b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy
1. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia

§ 8.2.4.c Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wyjść klasowych do muzeów, teatru, kina itp.

Sposób dokumentacji:
- karty wycieczki

2. Organizowanie i udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją:
- organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych
- współpraca z nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia

3. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

5. Współorganizacja Dni Języków Obcych, Konkursów Językowych.

6. Udział w zespole rekrutacyjnym szkoły.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia

§ 8.2.4.e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Wspomaganie akcji charytatywnych.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
a także z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia

§ 8.2.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych.

2. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.

3. Promocja zdrowego stylu życia.

4. Organizowanie pogadanek dla uczniów z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Sposób dokumentacji:
- scenariusze zajęć promujące zdrowy styl życia, bezpieczeństwo
- notatki własne

Opracowała: mgr Anna Gwiozda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.