X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45148
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz 2019 r. poz. 730 i 1287)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018r. poz. 1574).

Wymagania do spełnienia w okresie stażu

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Współtworzenie katalogu książek oraz bazy czytelników w programie bibliotecznym;

Bibliografowanie i opracowanie przedmiotowe artykułów numerów czasopism pedagogicznych przy wykorzystaniu komputerowego systemu bibliotecznego, pod kątem potrzeb użytkowników ;

Sporządzanie zestawień bibliograficznych na tematy zgodne z zapotrzebowaniem użytkowników biblioteki i innych instytucji;

Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań:
w lokalnych gazetach internetowych;
na internetowych stronach portalu edukacyjnego „edux.pl” i in.;
współtworzenie strony internetowej filii;

Przeszkolenie nowego pracownika biblioteki:
- z działania modułu opracowania i udostępniania zbiorów programu bibliotecznego;
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
- tworzenie analiz czytelnictwa;
- posługiwanie się sprzętem niezbędnym w pracy bibliotekarza.

Tworzenie konspektów zajęć oraz innych materiałów metodycznych przy wykorzystaniu interaktywnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu;

Udzielanie informacji i pomoc użytkownikom biblioteki pedagogicznej w posługiwaniu się bibliotecznym programem komputerowym oraz poszukiwaniu publikacji według kryteriów przedmiotowych, przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji (katalogi elektroniczne, bazy bibliograficzne, strony internetowe itp.).

Wykorzystanie w codziennej pracy nowoczesnych narzędzi do komunikacji (poczta elektroniczna, portale społecznościowe), zarówno w kontaktach z użytkownikami biblioteki, jak i współpracownikami;

Aktualizowanie danych filii na stronach internetowych: (Dysku Google, www - Google Moja Firma, Academica i in.);
Termin: Okres stażu

Planowane efekty, uzyskane korzyści dla biblioteki/ czytelników/ odbywającego staż:

- aktualizacja na temat zbiorów biblioteki;

- zwiększenie możliwości wyszukiwawczych katalogu bibliotecznego;

- usprawnienie wyszukiwania informacji bibliograficznych ;

- pomoc dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych edukacją w dotarciu do fachowych źródeł informacji;

- popularyzowanie zbiorów i działalności pedagogicznej biblioteki;

- przejrzysta i systematycznie aktualizowana strona;

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;

- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych;

- pomoc użytkownikom biblioteki w szybkim dotarciu do informacji na interesujące ich tematy;

- pozyskiwanie nowych i dbanie o stałych użytkowników biblioteki;

- usprawnienie pracy własnej oraz kontaktu i obsługi użytkowników biblioteki;

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy biblioteki pedagogicznej

Współorganizacja spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu malborskiego;
w ramach spotkań warsztaty szkoleniowe: „Ekonomia na co dzień” związana z wdrażaniem elementów doradztwa zawodowego i edukacji ekonomicznej.

Kontrola wewnętrzna zbiorów bibliotecznych filii. Przeprowadzanie skontrum oraz selekcji zbiorów;

Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i w ich doskonaleniu zawodowym poprzez:
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć z edukacji czytelniczej „Otwierając wrota mądrości - opowieści dla małych i dużych”. Program przeznaczony dla uczniów klas 0-6 szkoły podstawowej.

Promocja czytelnictwa poprzez popularyzowanie wśród użytkowników biblioteki nowoczesnych metod udostępniania zbiorów (Academica, publikacje IBUK Libra, biblioteki cyfrowe, szczególnie PBC);

Współorganizowanie wystaw, uroczystości i imprez bibliotecznych na rzecz środowiska lokalnego:
- organizacja i prowadzenie konkursu dla uczniów szkół malborskich: „Czym dla ciebie jest patriotyzm?”

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach pedagogizacji rodziców oraz z pedagogami ze świetlic środowiskowych;

Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego;

Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z innymi wydawnictwami;

Organizacja i propagowanie akcji „Uwolnij książkę”. Pozyskiwanie darów od czytelników. Selekcja otrzymanych materiałów. Przekazywanie wybranych pozycji dla świetlic środowiskowych.

Termin: Okres stażu

Planowane efekty, uzyskane korzyści dla biblioteki/ czytelników/ odbywającego staż:

- integracja nauczycieli bibliotekarzy;
- doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą z nauczycielami bibliotekarzami;
- lepsza orientacja w nowych tendencjach nauczania edukacji finansowej i doradztwa zawodowego;
- pozyskanie bezpłatnego pakietu materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej dla placówki;
- sprawdzanie stanu księgozbioru;
- modernizacja postępowania ze zbiorami w bibliotece;
- trafna i szybka pomoc czytelnikowi;
- nawiązanie współpracy z nauczycielami z powiatu;
- poszerzanie oferty edukacyjnej filii;
- wspieranie, inspirowanie i rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli poprzez stosowanie metod aktywizujących jak : storyline, technik origami i in.
- promocji czytelnictwa i wartościowej literatury przy pomocą metody kamishibai;
- wspieraniu rozwoju dziecka: usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie koncentracji, rozwijanie aktywności matematycznej;
- promocja zbiorów biblioteki o charakterze edukacyjnym, które mogą być wykorzystane w procesie nauczania;
- poszerzanie oferty biblioteki;
- kształtowanie postaw patriotycznych i pogłębianie identyfikacji z ojczyzną;
- zachęta uczniów do podejmowania działań społeczno-obywatelskich, patriotycznych;
- wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji i polityki oświatowej państwa;
- rozpowszechnienie fachowej literatury wśród użytkowników biblioteki;
- pozyskiwanie nowych użytkowników biblioteki;
- pozyskanie darmowych publikacji, funduszy i nagród rzeczowych pomocnych w organizowaniu imprez, konkursów i prowadzenia innej działalności biblioteki;
- uatrakcyjnienie imprez bibliotecznych;
- promowanie placówki na stronie internetowej Urzędu Miasta i rozgłośni miejscowego radia;
- pozyskanie darmowych publikacji;
- wzbogacenie zasobów placówki;
- zyskanie przychylności otoczenia społecznego dla biblioteki;
- popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin patologicznych;

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy biblioteki pedagogicznej, (samodzielnie lub przez udział w różnych formach formach doskonalenia zawodowego)

Uczestnictwo w szkoleniach czy warsztatach przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza, zarówno w ramach WDN, jak i organizowanych przez inne instytucje, także w internetowych kursach on-line np.:

„Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się” (Ośrodek Rozwoju Edukacji ), „Filmy animowane w Biteable”, „Gromadzenie zbiorów” (Moodle Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie).

Samokształcenie poprzez studiowanie bieżącej literatury fachowej i czasopism poświęconych pracy nauczyciela bibliotekarza oraz systematyczne przeglądanie bibliotecznych i edukacyjnych stron WWW;

Stałe pogłębianie i aktualizowanie własnej wiedzy z zakresu zmian prawa oświatowego oraz kierunków i celów rozwoju edukacji, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Samorządu Województwa Pomorskiego i Pomorskie Kuratorium Oświaty;

Termin: Okres stażu

Planowane efekty, uzyskane korzyści dla biblioteki/ czytelników/ odbywającego staż:
wzbogacenie własnej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w oparciu
o TIK;
- wzbogacenie wiedzy i doświadczenia na tematy zawodowego;
- podniesienie sprawności oraz efektywności własnej pracy;
- podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz udoskonalenie własnego warsztatu pracy;
- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Przeprowadzenie co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela - doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela - konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli (stażystów, kontraktowych) powiatu na terenie placówki i po za nią według własnych scenariuszy;

Zrealizowanie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących np: burza mózgów, gry dydaktycznej oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych (aplikacji Quizizz, Learning Apps, z projektora multimedialnego, prezentacji multimedialnych Power i Prezi, internetu);

Prowadzenie ewaluacji realizowanych działań. Analiza pozyskiwanych informacji zwrotnych (uwagi, rozmowy) i oszacowanie wyników przeprowadzonych zajęć na postawie opinii nauczycieli oraz uczniów;

Termin: Okres stażu

Planowane efekty, uzyskane korzyści dla biblioteki/ czytelników/ odbywającego staż:

- wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych wynikających z podstawy programowej;
- pogłębienie znajomości metod i form nauczania;
- wzbogacenie oferty dydaktyczno-wychowawczej biblioteki pedagogicznej;
- podniesienie sprawności oraz efektywności własnej pracy;
- uświadomienie sobie mocnych i słabych stron własnych umiejętności zawodowych;
- umiejętność analizowania i oceniania skuteczności podjętych działań

Plan rozwoju może ulec modyfikacji.
Opracowała: Izabela Hirsz-Leopolt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.