X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45118
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Violetta Olczak
Nauczyciel mianowany: zajęcia techniczne i plastyka;
Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie
Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy: ........

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz 2019 r. poz. 730 i 1287)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018r. poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

ROZPORZĄDZENIE
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

• Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących;

• Stosowanie w codziennej pracy z uczniem metod aktywizujących;

• Zastosowanie technologii komputerowej i multimedialnej
w celu przygotowania zajęć;

 Korzystanie z literatury fachowej, przeglądanie portali internetowych
o tematyce pedagogicznej, w celu poszerzenia swojej wiedzy;

 Wykorzystanie różnorakich metod aktywizujących w pracy z uczniem wg Oceniania Kształtującego
m.in. praca warsztatowo – projektowa, drama, burza mózgów, mapa pojęciowa;

 Wykorzystanie technik komputerowych
do opracowania dokumentacji własnej
i szkolnej: plan rozwoju, plany roczne,
sprawozdania, regulaminy, zgody,
upoważnienia, itp.;

 Wykorzystanie technologii komputerowej
do tworzenia ogłoszeń, dyplomów,
zaproszeń, kart pracy;

 Korzystanie z poczty elektronicznej w celu nawiązania współpracy z innymi placówkami, w tym wysyłanie zaproszeń
do konkursów;

 Korzystanie z zasobów Internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych;

 Korzystanie podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych
do wieku i zainteresowań dzieci
z wykorzystaniem tablic multimedialnych;

Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
• Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć oraz innych dokumentów;

• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy;

• Organizacja zajęć otwartych;

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych, konkursów oraz oprawa dekoracyjna imprez szkolnych przy współpracy z nauczycielami świetlicy;

• Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły;

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.

 Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;

 Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć technicznych i zajęć plastycznych na bazie projektu edukacyjnego
i wprowadzaniem metod pracy wg
Oceniania Kształtującego. Wymiana
uwag na temat pracy nauczyciela
z innymi członkami rady pedagogicznej;

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych;
 Prowadzenie zaplanowanych zajęć;
 Systematyczne wymiana informacji
i poglądów;
 Dzielenie się informacjami na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
• Integracja uczniów, ich rodziców oraz środowiska szkolnego;

• Aktywizacja klasy poza szkołą;

 Organizacja szkolnego dnia „ Spotkania ze sztuką” – powiązanego w roku szkolnym z obchodami Dnia Kobiet
i Dnia Matki, pod hasłem „ Współczesna Mona Liza”;

 Organizacja i prowadzenie szkolnego koła zajęć technicznych „ Zrób, to sam” dla uczniów klas 4-8;

 Udział uczniów w konkursach wewnątrz i pozaszkolnych oraz organizowanie konkursów międzyszkolnych;

cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Realizacja autorskiego programu dydaktycznego
 Organizacja i wdrożenie szkolnego koła kulinarnego „Wiem, co jem” – wychowanie przez gotowanie pod patronatem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

 Lider szkolnego programu wdrażania Oceniania Kształtującego;
Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy
do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

• Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych;

• Udział w komisji egzaminacyjnej;
 Pomoc i wsparcie w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli – lider O.K.;

 Pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej na egzaminach klas 8;
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,
a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,

• Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym;

 Zdobywanie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w stopniu podstawowym – zdanie certyfikowanego egzaminu
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4d
Opracowanie autorskiej pracy
z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub
w formie innej zwartej publikacji.

• Opracowanie publikacji z zakresu stresu szkolnego uczniów klas starszych (7- 8 kl).
 Zebranie i przeczytanie literatury na temat stresu nastolatków;
 Udział w konferencji, warsztatach na temat agresywnych zachowań dzieci i młodzieży;

 Stworzenie kwestionariusza ankiety dla uczniów i rodziców;
 Karty obserwacji uczniów klasy VII – VIII;
 Prowadzenie badań w klasach VII – VII;
 Analiza wyników i konsultacje z zespołem specjalistów szkolnych;
 Przedstawienie wyników na radzie pedagogicznej i zebraniu rodziców.

Cały okres stażu – prezentacja rok szkolny ........

Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być modyfikowane lub rozszerzone w miarę potrzeb wynikających z planu pracy i zmian zachodzących w szkolnictwie.

mgr Violetta Olczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: ...........
Planowany termin zakończenia stażu: .............

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji:

data podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.