X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45103
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Maj 2022
 Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
 Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
 Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu
 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
 Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Pisanie protokołów.
 Inne.
Cały okres stażu
 Dzienniki zajęć.
 Plany współpracy.
 Teczka obserwacji dzieci.
 Plany pracy.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
 Zaświadczenia.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
 Prowadzenie gazetki dla rodziców.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
 Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Cały okres stażu
 Zdjęcia.
 Podziękowania.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka w Lusowie, straż pożarna itp.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 Cały okres stażu
 Plan współpracy.
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
10. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Cały okres stażu
 Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
11. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej przedszkola.
 Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
 Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.
12. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego oraz strony na Facobooku  Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
 Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
 Zdjęcia.

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
 Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej Przedszkola” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
2.
Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach pedagogicznych i logopedycznych swoich autorskich kart pracy;
 Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3.
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu
 Referaty.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
4.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
5.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu zajęć plastyczno – technicznych „Plastyka dla smyka”.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Cały okres stażu
 Program i inna dokumentacja z nimi związana.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów
 Hospitacja zajęć prowadzonych
przez studentów.
Cały okres stażu

 Potwierdzenie współpracy z Uniwersytetem im.Adama Mickiewicza
 Potwierdzenie Dyrektora
2.
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach
 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych w Bibliotece
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, Szachetna Paczka , Góra Grosza itp.).
Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku,
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
 Strona na Facebooku
4.
Praca w zespole nauczycieli.
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.