X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44989
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Magdalena Jędrzejewska
nauczyciel mianowany języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli

Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2020r.

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
3. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i wykorzystanie tej wiedzy w celu pomyślnego przebiegu stażu.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. VIII 2017r.

IX 2017r.
IX 2017r.
VI 2020r.
VI 2020r. Notatki.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności przez udział w różnych formach kształcenia.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach metodycznych, kursach, szkoleniach i warsztatach.
• Ukończenie studiów podyplomowych – doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiotu: studiowanie fachowej literatury, czasopism, stron internetowych .

Okres stażu Zaświadczenia.

Dyplom ukończenia studiów

Notatki własne, wykaz poznanej literatury.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań.
• Praca w zespołach zadaniowych Rady Pedagogicznej.
• Praca w szkolnych komisjach egzaminacyjnych.
Okres stażu
Sprawozdania.

4. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
• Praca indywidualna z uczniem zdolnym, przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Udział w projektach edukacyjnych.
• Organizowanie konkursów szkolnych .
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
- koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
• Opracowanie scenariuszy i przygotowanie wg nich imprez szkolnych.
• Modyfikowanie przedmiotowego systemu oceniania, poszerzanie zasobu metod nauczania stosowanych na lekcjach.
• Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy oraz wdrażanie w proces dydaktyczny różnych ścieżek edukacyjnych.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów (plansze gramatyczno-tematyczne, gry edukacyjne itp.)
• Doposażenie pracowni językowej w czasopisma, książki, słowniki.

Okres stażu

Okres stażu

Sprawozdania

Sprawozdania

Programy, plany nauczania.

Przykładowe scenariusze.

Przedmiotowy system oceniania.

Raporty.

Materiały dydaktyczne.

Pracownia.

5. Współpraca z rodzicami.
• Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Okres stażu Notatka w dzienniku lekcyjnym.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• Stosowanie Internetu i technologii komunikacyjnej w życiu prywatnym i w pracy zawodowej: elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
• Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - tworzenie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, sprawozdań, dyplomów, narzędzi ewaluacyjnych.
• Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia i selekcjonowania danych.
• Korzystanie z Internetu i dziennika internetowego
w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
• Sporządzanie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej za pomocą różnorodnych programów.
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika, komputera, tablicy interaktywnej.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w awansie zawodowym: czytanie stron internetowych związanych z oświatą, przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Okres stażu

Okres stażu Materiały dydaktyczne.

Utworzona dokumentacja i materiały dydaktyczne.

Dziennik elektroniczny.

Dokumentacja.

2. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
Okres stażu.

Strony internetowe.

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji. Okres stażu.
Zebrane materiały.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• Prowadzenie lekcji otwartych oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Okres stażu
Dokumentacja szkolna.

Materiały dydaktyczne.

Wnioski ze zdobytej i przekazanej wiedzy oraz umiejętności.

2.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami tych samych przedmiotów z innych szkół.
• Organizowanie wspólnych przedsięwzięć: imprez szkolnych, konkursów, szkoleń, projektów.
• Wymiana doświadczeń i udział w pracach zespołu humanistycznego.
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie programu zajęć dodatkowych z języka niemieckiego.
• Opracowanie i realizacja programu na zajęciach pozalekcyjnych.
Okres stażu.
Program pracy.
§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji egzaminatora.
• Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów OKE w Poznaniu.
• Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z planem szkoleń OKE.
Zgodnie z harmonogramem prac komisji.
Zaświadczenie ukończenia kursu.
Karta powołania.

§8 ust. 2pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych , zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych, indywidualna praca z uczniem zdolnym.
Okres stażu.
Sprawozdania, zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

2. Zorganizowanie konkursów na etapie szkolnym.
• Opracowanie regulaminu konkursów, organizacja i przeprowadzenie szkolnego konkursu z języka niemieckiego oraz quizu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Okres stażu.
Gotowe egzemplarze konkursów, fotografie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze szkolną pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów.
• Konsultacje z pielęgniarką.
• Organizowanie pogadanek profilaktycznych.
Okres stażu.
Potwierdzenia dyrektora szkoły.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną .
• Zapoznawanie z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez poradnię.
• Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
• Opracowanie dostosowań z języka niemieckiego do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Okres stażu.
Opinie, orzeczenia.

3. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
• Współuczestniczenie w akcjach ( Dniu Ziemi, Sprzątaniu Świata itp.)
• Współpraca z koordynatorami akcji charytatywnych na terenie szkoły.
Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia na stronie internetowej szkoły.

4. Współpraca z opieką społeczną.
• Organizowanie pomocy dla rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
• Pełnienie funkcji tłumacza podczas wizyt gości z gminy partnerskiej Leudal w Holandii.
Okres stażu.
Potwierdzenia dyrektora szkoły.

5. Współpraca z wydawnictwami podręczników niemieckojęzycznych.
• Organizacja warsztatu pracy , pozyskiwanie sponsorów do konkursów, doposażenie pracowni językowej.
Okres stażu.
Sprawozdanie ze współpracy.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadku wybranego ucznia oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Cały okres stażu.
Opis przypadku.

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu w porozumieniu i za zgodą dyrektora.
Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: mgr Magdalena Jędrzejewska
........................................ ........................................
Podpis dyrektora szkoły Podpis nauczyciela
Pogorzela, dn. 4.09.2017r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.