X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44910
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r.poz. 1574),
na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 967)

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Maciąg

Stanowisko: nauczyciel

Miejsce pracy: Zespół Placówek Oświatowych w Kijach, Oddział Przedszkolny w Gartatowicach

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2022

Cele:
• podniesienie jakości warsztatu pracy własnej oraz placówki
• rozwijanie umiejętności zawodowych
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam 01 września 1992 roku. Ukończyłam studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, kierunek pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, uzyskując tytuł magistra.
Celem moich wszelkich działań od początku pracy zawodowej jest:
1. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych przedszkola i podniesienie efektywności działań.
2. Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz przedszkola.
3. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków.
4. Szeroka promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo- dydaktyczną w przedszkolu.
Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Uważam, że moja praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom i rodzicom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1)
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

1.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
– Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
Zapoznanie z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki:
• statut
• regulaminy i procedury
• plany, programy, koncepcje
– Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie.
– Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2019 – maj 2022
Kopia planu rozwoju zawodowego.
Potwierdzenie Dyrektora.

2. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
– Opis realizacji zadań w planie.
– Autorefleksja.
Maj 2022
Sprawozdanie.

3. Prowadzenie dokumentacji przed-szkolnej.
– Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
– Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
– Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.
– Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Na bieżąco w całym okresie stażu.
Dziennik zajęć
Teczka obserwacji dzieci.
Miesięczne plany pracy.
Plan współpracy z rodzicami.

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
– Prowadzenie rozmów indywidualnych.
– Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego.
– Dbanie o estetyczny wygląd sali.
– Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych, opracowań muzycznych.
W okresie trwania stażu.
Roczny plan uroczystości.
Zdjęcia.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
– Dbanie o estetyczny wygląd sali.
– Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych, opracowań muzycznych.
– Opracowywanie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych.
– Opracowywanie i przeprowadzanie zajęć metodą projektów.
W całym okresie trwania stażu.
Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze.

6. Ewaluacja efektów kształcenia.
– Analiza wiadomości i umiejętności różnych sfer rozwoju dziecka.
Okres stażu.
Narzędzia diagnostyczne:
– arkusze obserwacji
– programy


2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt 2)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.
– Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
– Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
– Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych (projektor).
– Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu.
– Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu.
– Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
– Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Na bieżąco w całym okresie stażu.
Zdjęcia, pomoce.
Dokumentacja.
Notatki.

2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
– Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie www.kije.pl oraz na stronie przedszkola na facebooku.
– Kontakt z rodzicami przez czat.
– Publikacje własnych opracowań.
Okres stażu.
Zdjęcia, strona internetowa.

3. Umiejętność wykorzystania w pracy Internetu.
– Przesyłanie materiałów innym nauczycielkom drogą e-meilową.
– Śledzenie innowacji
w nauczaniu dostępnych
w Internecie.
Na bieżąco.
Przykłady materiałów z internetu

4. Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy.
– dyplomy, zaproszenia
– harmonogramy,
– scenariusze
– wizytówki,
– podziękowania
– karty pracy
– ogłoszenia
Według potrzeb.
Dokumentacja/


3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
– Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
– Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości.
– Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Okres stażu.
Dokumentacja, materiały ze szkoleń.

2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
– Przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń.
Okres stażu.
Dokumentacja, materiały ze szkoleń.

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
– Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; (kursy doskonalące, zajęcia koleżeńskie, warsztaty metodyczne, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.
– Planowanie pracy przedszkola – propozycje rad pedagogicznych, tematów do planu rocznego.
Okres stażu
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
Zaświadczenia.

4. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
– Opracowanie rocznego planu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego;
– Udział w zespołach do spraw ewaluacji wewnętrznej
– Plan roczny na rok szkolny 2019/2020;
– w czasie trwania stażu
– Opracowane dokumenty.

5. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
– Opublikowanie na stronach internetowych:
• Planu rozwoju;
• Karty obserwacji dziecka 3,4, 5,6 letniego;
• Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
Okres stażu.
Teksty publikacji – adresy strony internetowej


4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu "Jemy zdrowo".
– Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu.
– Opracowanie programu.
– Przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go. – Realizacja programu według ustalonego planu pracy.
Okres stażu.
Program, recenzja programu.
Plany pracy, scenariusze.

4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt 4c)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem.
– Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych.
– Oglądanie różnych wystaw organizowanych na terenie.
Okres stażu.
Karty wycieczek, regulaminy wycieczek, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej.

2. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola.
– Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Bycie liderem podczas organizacji konkursu.
Okres stażu.
Zdjęcia,
notatki w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

3.Rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą.
– Czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, zaproszonych gości.
– Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Okres stażu.
Zdjęcia,
notatki w prasie lokalnej i na stronie internetowej.

4. Aktywne wspieranie dzieci w organizowanych konkursach lokalnych.

– Przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez inne placówki oświatowe, np.: szkołę, bibliotekę SIK Kasztelania
– Udział dzieci w "Turnieju Gier i Zabaw przedszkolaków" w Kijach
Według potrzeb, zgodnie z terminem konkursów.
Dyplomy uczestnictwa, nagrody.
Prasa lokalna.
Strona internetowa.
Gazetka przedszkolna.

5. Promowanie przedszkola podczas imprez o charakterze lokalnym.

– Udział dzieci w występach podczas Festynu Rodzinnego, Dnia Dziecka w SIK w Kijach
– Udział w akcjach np.
„Sprzątanie świata”,
zbiórka nakrętek, baterii,
zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku.
– Pokaz mody ekologicznej
Zgodnie z terminem uroczystości.
Zdjęcia
Prasa lokalna.
Strona internetowa.
Gazetka przedszkolna

6. Organizowanie spotkań w przedszkolu z ciekawymi zawodami
– zapraszanie gości np. policjant, listonosz, fryzjer, kosmetyczka, strażak itp.
Okres stażu.
Zdjęcia.
Strona internetowa.
7. Organizowanie cyklicznych spotkań adaptacyjnych w przedszkolu.
– zapraszanie nowych dzieci ma na celu lepsze zaadoptowanie dziecka w przedszkolu
Sierpień 2020/21
Zdjęcia.
Strona internetowa.

8. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.
– Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze”.
– Prowadzenie zabaw integrujących grupę.
– Prowadzenie zabaw zapobiegających agresji.
Okres stażu.
Zestawy zabaw, scenariusze zajęć, wpisy do dziennika.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
– Nawiązanie współpracy z:
– Policją
– Strażą Pożarną
– Biblioteką
– SIK Kasztelania (udział w organizowanych konkursach, festynach)
Okres stażu.
Zdjęcia.
Wpisy do dziennika.
Artykuły na stronie internetowej.


4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.Współpraca z Biblioteką Szkolną oraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Kijach.
– Cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych, wystawach, imprezach, konkursach. – Wypożyczanie książek dla dzieci.
Okres stażu.
Zdjęcia, dyplomy, artykuły na stronie internetowej.
Wpisy do dziennika zajęć.

2. Współpraca ze Szkołą Filialną.
– Spotkania w szkole
– Udział w apelach i uroczystościach szkolnych
– Udział w uroczystościach: Dzień Ziemi (Pokaz mody ekologicznej)
Okres stażu.
Zdjęcia, artykuły na stronie internetowej.
Wpisy do dziennika zajęć.

3. Współpraca z Samorządową Instytucją Kultury Kasztelania w Kijach.
– Udział w wystawach, imprezach, konkursach.
– Udział w uroczystościach: Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Niezapominajka
Okres stażu.
Zdjęcia, artykuły na stronie internetowej.
Wpisy do dziennika zajęć.

4. Współpraca ze Służbą Zdrowia.
– Udział w pogadankach z pielęgniarką (higiena, zdrowy tryb życia..).
– Współpraca ze stomatologiem.
Okres stażu.
Zdjęcia, artykuły na stronie internetowej.
Wpisy do dziennika zajęć.

5. Współpraca ze Strażą Pożarną w Kijach.
– Spotkania ze strażakami podczas wyjazdu do OSP w Kijach.
– Spotkanie podczas festynów w SIK Kasztelania
Czerwiec 2020/21/22
Zdjęcia, artykuły na stronie internetowej.
Wpisy do dziennika zajęć. Lokalna prasa.

6. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
– Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP – pisanie opinii.
– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.
Okres stażu.
Opinie, notatki
Rozmowy indywidualne, notatki

7. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
– Prowadzenie zajęć otwartych.
– Poruszanie aktualnych tematów na spotkaniach z rodzicami.
– Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.
– Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.
Okres stażu.
Zdjęcia.
Strona internetowa.

8.Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola
– Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym.
Okers stażu.
Opracowanie scenariuszy.

9. Udział w akcjach charytatywnych.
– Czynny udział w akcjach organizowanych przez fundacje, instytucje.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.
Okres stażu.
Podziękowania, potwierdzenia dyrektora.

10. Udział z zawodach sportowych.
– Udział dzieci w "Turnieju Gier i Zabaw przedszkolaków" w Kijach
Zgodnie z harmonogramem
Zdjęcia, dyplomy, informacja na stronie internetowej.

11. Organizowanie działań ekologicznych.
– Przygotowanie i udział w konkursie "Coś z niczego – moja zabawka ekologiczna"
– Udział w konkursie "Eko -Bałwanek"
– Udział w konkursie "Eko - grzechotka"
– Przygotowanie i udział w działaniach ekologicznych na obchody Dnia Ziemi (Pokaz Mody Ekologicznej)
Październik 2019/20/21
Styczeń 2020/21/22
Maj 2020/21/22
Kwiecień 2020/21/22
Zdjęcia, dyplomy, artykuły na stronie internetowej, lokalna prasa.


5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej dzieci.
– Konsultacje z innymi nauczycielami.
– Obserwacja dzieci
– Indywidualne rozmowy z dziećmi.
– Przeprowadzanie ankiet dla rodziców.
Okres stażu.
Notatki, ankiety

2. Opracowanie indywidualnych planów pracy dla dzieci z trudnościami.
– Opracowanie programu dla konkretnego dziecka.
Okres stażu.
Notatki, plany.

3. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Jemy zdrowo” - cykl zajęć kulinarnych.
– Zapoznanie się z podstawa prawną i literaturą fachową;- opracowanie i realizacja założeń innowacji i przedstawienie ich radzie pedagogicznej
Okres stażu.
Dokument opisujący innowację.
Dokumentacja dotycząca realizacji założeń.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393)

Opracowała: Małgorzata Maciąg

.....................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.