X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44882
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko
Placówka oświatowa:
Okres stażu:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Data zatwierdzenia planu :........................................

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania, potwierdzenie realizacji, uwagi

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Poznanie przepisów dot. awansu zawodowego nauczycieli:
1.Karta Nauczyciela,
2.Rozporządzenie MEN z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Wrzesień 2017r.
• Pliki komputerowe
• Kserokopie dokumentów
Napisanie w wyznaczonym terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku, wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wyznaczone ustawowo terminy
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Sprawozdanie ze stażu
• Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego, w tym zmian w przepisach

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady, przez cały okres stażu
• Potwierdzenie na liście obecności
• Notatki własne

Uaktualnianie wiedzy, a w szczególności ewentualnych zmian w przepisach regulujących proces awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma)
W okresie trwania stażu
• Notatki własne, gromadzone materiały

2.Współpraca z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
Wrzesień 2017 r.
• Pisemny kontrakt z opiekunem stażu
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu Planu rozwoju
Wrzesień 2017 r.
• Plan rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Czerwiec 2020 r.
• Pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
W okresie stażu
• Arkusze obserwacyjne, omówienia, wnioski
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
W okresie stażu
• Scenariusze zajęć, omówienia, wnioski
Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania ich i ewaluacji
W okresie stażu
• Własne spostrzeżenia, notatki
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Realizowanie programów edukacyjnych obowiązujących w przedszkolu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków, ewaluacja
W okresie stażu

• Scenariusze zajęć
• Notatki, wnioski
• Ankiety
Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne
W okresie stażu
• Własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne, karty pracy, fotogramy, PCS, karty behawioralne itp.
Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora
W okresie stażu
wg harmonogramu hospitacji
• Scenariusze zajęć, omówienia, arkusze pohospitacyjne

Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności
W okresie stażu
• Sprawozdania, autorefleksja
Opracowanie planów pracy pedagoga specjalnego
W okresie stażu
• Plany pracy

5. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w placówce oraz innej związanej ze specyfiką placówki Prowadzenie dziennika zajęć
W okresie stażu
• Wpisy w dziennikach
Opracowanie we współpracy z nauczycielami i specjalistami Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Wg obowiązujących terminów
• IPET zatwierdzony przez dyrektora

Przygotowanie opinii o dziecku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
W okresie stażu, wg potrzeb
• Opinie
Dokonywanie semestralnych ewaluacji terapii indywidualnej Na koniec każdego semestru szkolnego
• Obligatoryjna dokumentacja

6. Uczestniczenie w pracach or¬ganów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
(§ 7. ust1. pkt1.)
Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola, współpraca z gronem pedagogicznym
W okresie stażu, według harmonogramu
• Potwierdzenie na liście obecności, notatki, wnioski własne
Ustalanie wraz z innymi nauczycielami harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych oraz czynne uczestnictwo w ich przygotowaniu i prowadzeniu
W okresie stażu
• Roczne plany uroczystości przedszkolnych
• Scenariusze imprez

7. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
( § 7. ust 1. pkt 2. ) Uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN
W okresie stażu, według harmonogramu
• Potwierdzenie na liście obecności
• Notatki
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
W okresie stażu, według harmonogramu
• Potwierdzenie na liście obecności
Udział w kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach, w szczególności obejmujących pracę z dzieckiem niepełnosprawnym
W okresie stażu
• Dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli W okresie stażu
• Wykaz lektur

8. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki
( § 7. ust 1. pkt 3. ) Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji obowiązującej w placówce, a w szczególności: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r.(ze zmianami), Statut Przedszkola, pozostała dokumentacja obowiązująca w przedszkolu ( harmonogramy, regulaminy, procedury)
Wrzesień 2017 r.

• Pliki komputerowe
Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat W okresie stażu
• Potwierdzenie na liście obecności
• Notatki
Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
W okresie stażu
• Pliki komputerowe

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Rozpoznawanie problemów rozwojowych i środowiskowych wychowanków oraz ich potrzeb
Analiza dokumentacji dziecka, a w szczególności: orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia i dokumentacja medyczna
W okresie stażu
• Teczka dziecka
Współpraca ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem logopedą), kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
W okresie stażu
• Protokoły PPP,
• Wpisy w dzienniku zajęć
Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapoznania się z ofertami pomocy dla rodzin
W okresie stażu
• Notatki
Systematyczne kontakty z rodzicami dzieci mające na celu włączanie ich w proces opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczny dziecka:
- rozmowy indywidualne
- grupowe zebrania z rodzicami
W okresie stażu
• Wpisy w dzienniku zajęć
• Arkusze wywiadów z rodzicami
• Ewidencja konsultacji indywidualnych
Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach na terenie przedszkola i poza nim w celu rozpoznawania potrzeb i predyspozycji wychowanków.
W okresie stażu
• Notatki
2.Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
Wypracowanie systemów motywacyjnych oraz procedury postępowania wobec dziecka przejawiającego trudne zachowania
W okresie stażu

• Procedury postępowania wobec dziecka przejawiającego trudne zachowania
Planowanie i przeprowadzanie działań wychowawczo - dydaktycznych uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka
W okresie stażu
• IPET- y
• Wpisy w dzienniku zajęć
Pedagogizacja rodziców
W okresie stażu
• Wpisy w dzienniku zajęć
• Scenariusze warsztatów
Wsparcie rodzica w procesie poszukiwania pomocy w trudnej sytuacji materialnej lub psychologicznej
W okresie stażu, wg. potrzeb
• Wpisy do dziennika zajęć
3.Podejmowanie działań przygotowujących dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym
Włączanie dzieci oraz ich opiekunów do życia społecznego poprzez uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych, wydarzeniach kulturalnych odbywających się w innych placówkach i organizacjach miejskich.
W okresie stażu

• Scenariusze imprez, uroczystości, zdjęcia, filmy

Organizowanie konsultacji, spotkań dla rodziców obejmujących informacje z zakresu prowadzonych terapii w obrębie grupy oraz tematykę wskazaną w ankietach dot .pedagogizacji rodziców W okresie stażu, według bieżących potrzeb
• Notatki, listy obecności

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii i informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela przedszkola Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych (Pakiet MS Office, Boardmaker, Paint) oraz Internetu. W okresie stażu, wg. bieżących potrzeb
• Przygotowane materiały: karty pracy, PCS, fotogramy, obrazki PECS itp.
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, sprawozdań z wykorzystaniem technologii komputerowej W okresie stażu
• Opracowane dokumenty
• Prezentacja multimedialna na WDN

Poszukiwanie informacji w zasobach portali edukacyjnych i innych stronach WWW w celu doskonalenia pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej W okresie stażu
• Wykaz stron WWW
Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” na portalu edukacyjnym 1.10.2017 • Adres strony WWW

7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego i samokształcenia
Nabywanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach.
W okresie stażu
• Zaświadczenia i certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń
Uczestnictwo w szkoleniach w ramach WDN
W okresie stażu,
wg. ustalonego harmonogramu
• Potwierdzenie na liście obecności
• Notatki
Zapoznanie się z literaturą z zakresu psycho¬logii, pedagogiki i dydaktyki oraz poszukiwanie informacji w mediach Systematycznie w okresie stażu
• Wykaz lektur i czasopism
• Wykaz stron WWW
• Notatki

2. Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
W okresie stażu, według harmonogramu
• Lista obecności
Szeroka współpraca z nauczycielami przedszkola podczas realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych W okresie stażu
• Scenariusze uroczystości

3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów Diagnoza umiejętności i potrzeb edukacyjnych dziecka, obserwacja pod kątem występowania trudnych zachowań W okresie stażu
• Wyniki diagnoz
• IPET- y
• Procedury postępowania wobec dziecka przejawiającego trudne zachowania

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

1. Znajomość przepisów i umiejętność posługiwania się nimi
Dogłębna analiza dokumentacji oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w placówce.
W okresie stażu
• Wykaz analizowanych dokumentów
Systematyczne analizowanie przepisów regulujących proces awansu zawodowego nauczyciela W okresie stażu
• Prawidłowo opracowana, złożona w terminie dokumentacja dot. awansu zawodowego
• Notatki
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza podstawowych aktów prawnych W okresie stażu
• Wykaz analizowanych dokumentów
Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych (WOM)
W okresie stażu
• Listy obecności
3. Poznanie zasad udzielania pomocy społecznej
Analiza dokumentu regulującego zasady udzielania pomocy społecznej, czyli:
Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ze zm.).
Rok szkolny 2017/18
• Notatki
• Adres strony internetowej
Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w Programie Pomocy Rodzinie (poszukiwanie informacji w Internecie)
Rok szkolny 2017/18
• Notatki
• Adresy stron internetowej
4. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu dokumentów regulujących wewnętrzne przepisy placówki Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach
W okresie stażu
• Protokoły RP

........................................
(podpis nauczyciela)
Zatwierdzam do realizacji

................................. ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.