X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44857
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393)

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy Przedszkola Zgrom. Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana „Solaris” oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
2. Poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4. Aktywne i kreatywne uczestnictwo w życiu przedszkola.
5. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCYCIELA MIANOWANEGO
na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust.2. pkt 1)

Poznanie procedury awansu zawodowego:
1.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Wrzesień 2017/
Cały okres stażu
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego (do 13 września 2017)
Sporządzenie kontraktu (początek września 2017)
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem (wrzesień 2017)
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (4 razy w każdym roku szkolnym w trakcie trwania stażu)
Obserwacja zajęć w obecności opiekuna stażu (4 razy każdego roku w trakcie trwania stażu)
3.Poszerzanie wiedzy/ kompetencji pedagogicznych i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach. (w trakcie trwania stażu)
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
Gromadzenie materiałów/ pomocy dydaktycznych; istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych.
Czytanie literatury pedagogicznej.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
Wpisy w dzienniku; miesięczne plany pracy; arkusze obserwacji; plan współpracy z rodzicami
Cały okres stażu.
6.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów/ materiałów/ pomocy (maj - czerwiec 2020)
7.Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych (cały okres stażu)
8.Organizowanie konkursów:
Organizacja konkursów wewnątrzprzedszkolnych – wg zapotrzebowania
Organizacja ogólnopolskiego konkursu o tematyce profilaktycznej
(W trakcie trwania stażu)
9.Realizacja projektów ogólnokrajowych, udział w akcjach charytatywnych.
Zbiórka żywności dla osób potrzebujących.

Udział w ogólnopolskich projektach – wg zainteresowań podopiecznych.
W trakcie trwania stażu.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
Obserwacja, rozmowy z dziećmi/ rodzicami;
Zebrania grupowe, konsultacje indywidualne z rodzicami;
Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców
(w trakcie trwania stażu)
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych.
Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami.
Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym
(w trakcie trwania stażu wg zapotrzebowania)
3. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nawiązywanie współpracy np.: z policją, strażą pożarną, itp.
4.Współpraca ze specjalistami.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa do rozwiązywania bieżących problemów (cały okres stażu)
5. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu.
Prowadzenie zajęć logopedycznych.
6.Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola.
Współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych;
Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów pomocnych przy zajęciach dydaktycznych, zachęcanie do uczestniczenia w akcji „Rodzice czytają dzieciom”)
7.Przygotowanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodne z rocznym planem pracy przedszkola.
8.Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem.
Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod (m.in.) Pedagogika Zabawy Klanza, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss, elementy SI.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

1. Pozyskanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego
2. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela
Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i w życiu codziennym – przygotowanie dokumentów (Plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć).
Opracowanie materiałów dydaktycznych.
Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych.
Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć.
Przygotowanie wystroju Sali dydaktycznej (kodeks przedszkolaka, opracowania tematyczne, kącik książek)
Przygotowanie materiałów dla nauczycieli:
„Pomocnik logopedyczny”
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7 ust. 2 pkt 4)
1. Wykorzystanie nabytych kompetencji logopedycznych
Adekwatne stosowanie metod nauczania za zajęciach logopedycznych.
2. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja podopiecznych,
Współpraca z PPP,
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)
1. Znajomość prawa oświatowego
Analiza aktów prawnych.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego – śledzenie stron internetowych MEN
2.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola.
Analiza dokumentacji przedszkola.
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być poszerzone lub zmodyfikowane wg potrzeb wynikających z planu pracy przedszkola i zmian w niej zachodzących.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.