X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44855
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Nauczany przedmiot: Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017roku

Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2020 roku

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych.
• Dokonanie rozwoju w sferze organizacyjnej, osobistej, dydaktycznej oraz opiekuńczo-– wychowawczej.
• Uzyskanie wymaganych kompetencji na zajmowanym stanowisku pracy, zrealizowanie wymogów stawianych nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 01.03.2013roku.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analizowanie przepisów prawa oświatowego,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- Udział w kursie dotyczącym awansu zawodowego organizowanym przez MSCDN w Płocku

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań itp.,
- Sporządzanie sprawozdań cząstkowych.
- Zaświadczenia,
- Sprawozdania cząstkowe.

3. Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego,
- Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.

§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej
- Opracowanie i ewaluacja indywidualnych programów terapeutycznych,
- stosowanie nowatorskich form i metod pracy w procesie dydaktycznym,
- Uwzględnienie w oddziaływaniach założeń zawartych w Programie Profilaktyczno - Wychowawczym Ośrodka.
- Opis i analiza ze wskazaniem na podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej i opiekuńczej - Bieżące monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
- Uczestnictwo w imprezach i integracyjnych organizowanych na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem.

3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Wewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
- Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
- Udział w zajęciach organizowanych w ramach WDNu.
- Opis i analiza korzyści płynących z uczestnictwa w szkoleniach,

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki - Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie jej w pracy.

5. Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły - Praca w komisjach zadaniowych,
- Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych,

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających proces komunikacji oraz rozwój funkcji poznawczych - Wykorzystanie programu „ Boardmaker”, służącego do tworzenia piktogramów,
- Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych, przy zastosowaniu wybranych programów komputerowych,

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do organizowania warsztatu pracy - Opracowanie scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych,
- Przygotowanie dyplomów, zaproszeń itp. w związku z organizacją różnych imprez organizowanych na terenie Ośrodka,
- Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

3. Korzystanie z sieci Internet w celu: porozumiewania się z innymi nauczycielami, promocji Ośrodka - Korzystanie z forów na portalach edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
- Działalność zmierzająca ku promocji Ośrodka,
- Korzystanie z komunikatorów oraz poczty w sieci Internet,
- Korzystanie ze stron dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego - Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej,

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, ich promocja - Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów doskonalących,
- Współpraca z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Wymiana doświadczeń, w celu ustalenia wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych,
- Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- Organizowanie zajęć pokazowych w ramach WDNu
- Opracowanie publikacji i materiałów dotyczących pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych - Konsultacje, dzielenie się wiedzą z nauczycielami innych szkół, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie,
- Indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
- Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- Obserwacja zajęć w ramach WDNu

4. Opracowanie i udostępnianie nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno - wychowawczej - Udostępnianie własnych scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych.

§8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów, planów pracy dla wychowanków. - Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz możliwościami intelektualnymi wychowanków,
- Opracowanie planu pracy dla wychowanków.
- opracowanie indywidualnego programu pracy,
- Plan pracy dla wychowanków.

2. Opracowanie programu zajęć z zakresu motoryki małej - Opracowanie programu: „ Ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą” Rok szkolny 2017/2018

§8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie lub współorganizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych - Udział w ogólnoszkolnych formach życia kulturalnego,
- Wyjścia do parku, Teatru, ZOO itp.
- Uczestnictwo w imprezach integracyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

§8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z psychologiem i pedagogiem - Spotkania, konsultacje, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu zależnie od potrzeb.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wychowanków.

3. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków.

- Pomoc rodzicom w zakresie najczęściej pojawiających się problemów,
- Udzielanie wsparcia w pisaniu podań, wniosków do różnych instytucji.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza przypadku rozwiązywania problemu wychowawczego - Opracowanie studium przypadków dwojga dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów i wychowanków. - Samokształcenie,
- Poznanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wychowanków oraz zaspokajanie ich w trakcie realizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego,
- Konsultacje z innymi nauczycielami, rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.