X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44842
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 5, 6-letnich na luty

Tematyka:

1. Zimą pomagamy zwierzętom i ptakom.

2. Urządzenia techniczne.

3. Pan Chopin.

4. W krainie śniegu i lodu.

Cele ogólne:

- zachęcanie dzieci do pomocy ptakom i zwierzętom w zimie, gromadzenie pokarmu dla ptaków, dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym;
- dostrzeganie roli maszyn i urządzeń technicznych w pracy człowieka oraz wzajemnych zależności między pracą w różnych zawodach, wyjaśnienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mechanicznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- poznawanie sposobów wykorzystania instrumentów muzycznych;
- poznanie wybranych wydarzeń z życia F. Chopina, rozwijanie zainteresowań muzyką poważną, wyrabianie wrażliwości muzycznej;
- poznanie zwierząt żyjących w krainie polarnej, ich przystosowań do życia w krainie wiecznych lodów;
- poznanie liter: „k, K, w, W, n, N, f, F”, cyfr: 8, 9;
- czytanie tekstów z poznanymi literami.

1 Tydzień: POMAGAMY ZWIERZĘTOM I PTAKOM

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Zwierzęta i ptaki” – oglądanie albumów przyrodniczych, rozpoznawanie ptaków i zwierząt, rozbudzenie zainteresowania książką. Kalkowanie prostych obrazków przez kalkę techniczną.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, ocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 1/II/20.
- „Nudna niedziela?” − wysłuchanie opowiadania L. Bardijewskiej, rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą, rozmowa na temat treści, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej, czytanie prostych tekstów – To gil, tam ptaki.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/II/20, pomoce: laski, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, tamburyno, kosz, metoda: stacyjna, wprowadzenie zestawu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
- Spacer w okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na zimowy krajobraz.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Po śliskim lodzie”.
- Zabawa dydaktyczna „Ptaki”, posługiwanie się nazwami ptaków, budowanie sensownej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi, rozwijanie logicznego myślenia. -Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poznawanie i wdrażanie do respektowania wartości.
Cele operacyjne:
- utrzymuje porządek wokół siebie
- dopasowuje ilustracje
- nazywa znane ptaki i zwierzęta
- kalkuje przez kalkę
- pełni dyżury w sali
- rozwija sprawność ruchową
- uważnie słucha opowiadania
i odpowiada na pytania nauczyciela
- dzieli słowa na sylaby i na głoski
- czyta proste teksty
- ćwiczy zwinność całego ciała
- porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- nazywa ptaki
- buduje poprawnie pod względem gramatycznym wypowiedzi
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- respektuje wartości
Obszar z pp.
I,7 IV,5 IV,18 I,9 I,5 IV,5 IV,2 IV,4 II,7 III,4

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy według zainteresowań dzieci, wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym tonem głosu , zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych, łączenie różnorodnych materiałów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Pamiętamy o leśnych zwierzętach”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, aktywizowanie wszystkich ruchomych narządów artykulacyjnych.
- Ćwiczenia poranne 1/II/20.
- „Jak pomagamy zwierzętom w zimie?”, rysowanie kredkami woskowymi, zamalowanie tła farbą akwarelową.
- „Pamiętajmy o zwierzętach”, sł. i muz. B. Forma, słuchanie i nauka piosenki, układ ruchowy do piosenki, zabawa ruchowa „Ptaszki w karmniku”, naśladowanie ptaków do różnej muzyki, rozpoznawanie i nazywanie pokarmu dla ptaków.
- W ogrodzie przedszkolnym – dokarmianie ptaków, dostrzeganie, że zwierzęta też odczuwają emocje.
- Relaks poobiedni, słuchanie bajki z płyty CD wybranej przez dzieci.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Zamieniamy się miejscami”.
- „Goście z północy”, słuchanie wiersza M. Przewoźniaka, zapoznanie z ptakami przylatującymi do nas na zimę, czytanie globalne wyrazów: gil, gile,.
- Zabawa dydaktyczna „Ile słyszysz wyrazów?”, rozwijanie percepcji słuchowej.
- Zabawy inicjowane przez dzieci.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi sie z kolegami
- dokładnie wymawia zgłoski
- ćwiczy poprawna wymowę
- rozwija sprawność ruchową
- prawidłowo planuje prace na kartce
- zna słowa piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- wsypuje pokarm do karmnika
- biega bez potrącania
- wypowiada się na temat ilustracji
- czyta proste słowa
- przelicza wyrazy w zdaniu
- poznaje i przestrzega prawa i obowiązki swoje i innych w zabawie
Obszar z pp.
III,9 IV,2 I,8 I,9 IV,7 II,10 I,5 IV,5 IV,2 I,7

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa, w kąciku klocków używanie sześcianów do wznoszenia budowli.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie „Dmuchamy na zmarznięte ręce”, wdech powietrza nosem, wydech ustami.
- Ćwiczenia poranne 1/II/20.
- Praca z obrazkiem, odsłanianie części ilustracji, „Przy paśniku i karmniku”, omówienie ilustracji, poznanie zimowych przysmaków zwierząt i ptaków, wdrażanie do pomagania im zimą, wprowadzenie litery „k”, „K” na wyrazach podstawowych Karol, kot.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/II/20, pomoce: laski, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, tamburyno, kosz, metoda: stacyjna, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie mięśni nóg.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Marsz z krążkiem na głowie”
- „O zwierzętach” – rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller, rozwijanie logicznego myślenia, pomysłowości i wyobraźni.
- „Ułóż zdanie”, układanie zdań z podanych wyrazów, wyszukiwanie liter K,k. .
- Zabawy dowolne dzieci, przestrzeganie zasad ustalonych w grupie.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- szanuje emocje swoje i innych
- wdycha powietrze, nosem wydycha ustami
- skacze obunóż
- wypowiada się na temat obrazka
- wie, że należy pomagać w zimie ptakom i zwierzętom
- rozpoznaje litery K,K
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- obserwuje przyrodę
- utrzymuje równowagę
- rozwiązuje zagadki
- układa zdania
- wyszukuje litery K,k
- zgodnie bawi się w zespole
Obszar z pp.
II,2 IV,2 I,5 IV,5 IV,18 IV,4 III,4

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, posługiwanie się głosem umiarkowanym.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Ptaki” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie słuchu fonematycznego.
- Ćwiczenia poranne 1/II/20.
- „Ptaki” – praca plastyczna, wydzieranie i wycinanie z papieru kolorowego.
- Zajęcia rytmiki, zabawa inscenizowana do piosenki „Pamiętajmy o zwierzętach”, zabawa z instrumentami muzycznymi, opowieść ruchowa „W lesie”, rozwijanie umiejętności wokalnych.
- Spacer w okolicy przedszkola – cel zdrowotny.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Zwierzęta w paśniku”.
- „Jaka to litera? ” – praca z tekstem w gazecie, rozpoznanie poznanych liter.
- Zabawy i gry stolikowe kształtujące umiejętność zdrowej rywalizacji, przestrzeganie reguł gry.
Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- tworzy wyrazy z sylab
- rozwija sprawność ruchową
- rozwija wyobraźnię
- wykazuje pomysłowość podczas tworzenia ruchu
- bezpiecznie porusza się w parach
- prawidłowo czworakuje
- zakreśla znane litery
- przestrzega reguł gry
Obszar z pp.
IV,2 IV,5 I,5 IV,8 IV,7 II,7 IV,2 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Zabawy w kąciku konstrukcyjnym, zachęcanie do konstruowania budowli z różnego rodzaju klocków, łączenie różnych materiałów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Czyje to głosy?”, ćwiczenia słuchowe, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, kojarzenie odgłosów, jakie wydają zwierzęta z ich nazwą.
- Ćwiczenia poranne 1/II/20.
- „Stołówka dla zwierząt” – zabawa matematyczna, wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania na konkretach do 8 i w granicach możliwości, utrwalenie cyfr 0-7.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/II/20, pomoce: laski, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, tamburyno, kosz, metoda: stacyjna, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie mięśni rąk.
- Zabawy na placu przedszkolnym – „Bitwa na śnieżki”, „Slalom”.
- Relaks poobiedni, słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. porz. „Ptaki w karmniku”
- Zabawa dydaktyczna „Wiemy, jak pomóc głodnym zwierzętom”, rozumienie pojęć prawda, fałsz, utrwalenie wiadomości o zwierzętach i ptakach zimą.
- „Labada”, zabawa ze śpiewem, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, poznanie własnej wartości.
Cele operacyjne:
- konstruuje budowle z klocków
- rozwija spostrzegawczość słuchową
- rozwija sprawność ruchową
- doskonali umiejętność przeliczania z przestrzeganiem koniecznych reguł
- zna cyfry 0-7
- doskonali sprawność ruchową
- zgodnie bawi się z kolegami
- przejawia szacunek do innych dzieci
- reaguje na sygnał wzrokowy
- wie, w jaki sposób pomagać ptakom i zwierzętom
- zna strony, prawa, lewa, góra, dół, w prawo, w lewo
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- przejawia poczucie własnej wartości jako osoby
Obszar z pp.
IV,19 IV,7 I,5 IV,15 III,7 I,4 IV,18 IV,14 III,5 III,1

2 Tydzień: URZĄDZENIA TECHNICZNE

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
Zabawy dowolne, zgodna zabawa, zachęcanie do zabaw w kąciku matematycznym, porównywanie, mierzenie i ważenie podczas zabaw.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Rozmowy telefoniczne”, zabawa dydaktyczna, zapoznanie z rodzajami aparatów telefonicznych oraz ich budową. Nauka prowadzenia kulturalnych rozmów telefonicznych.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, ocena dyżurnych minionego tygodnia.
- Ćwiczenia poranne 2/II/20.
- Słuchanie opowiadania ilustrowanego obrazkami N. Usenko, rozmowa o źródłach ognia i jego wykorzystywania.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/II/20, pomoce: laski, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, tamburyno, kosz, metoda: stacyjna, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie mięśni stóp.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja zimowej aury, okazjonalne rozmowy o „Dniu dokarmiania zwierzyny leśnej”.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. porz. pt. „ Robot kuchenny”.
- „Katastrofa”, słuchanie wiersza W. Ścisłowskiego, poznanie znaczenia prądu w gospodarstwie domowym, ćwiczenia słuchu językowego przy dodawaniu samogłoski na końcu wyrazu i rozumienie powstawania liczby mnogiej.
- „Gasimy świeczkę”, zabawa oddechowa, dmuchanie na płomień świecy, wydłużenie fazy wydechowej.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- porównuje, mierzy, waży podczas zabaw
- zna rodzaje aparatów telefonicznych
- pełni dyżury
- doskonali zmysł równowagi
- uważnie słucha opowiadania
- wie, gdzie jest wykorzystywany ogień
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- opisuje zimowy krajobraz
- reaguje na sygnał słuchowy
- zna znaczenie prądu w gospodarstwie domowym
- wydłuża fazę wydechową
- zgodnie bawi się z kolegami
- używa grzecznościowych słów podczas zabawy
Obszar z pp.
III,1 IV,11 IV,2 I,2 I,8 I,5 IV,16 IV,5 III,5 III,4

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy dowolne, podejmowanie działań zgodnych z zainteresowaniem dzieci.
- Prace porządkowo – gospodarcze w kąciku przyrody, podlewanie kwiatków, obrywanie suchych liści ścieranie kurzu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa badawcza, „Jak działa prąd elektryczny?”, wysuwanie wniosków, rozbudzenie zainteresowań doświadczeniami.
- Umieszczenie lampki w kąciku książki, zwracanie uwagi na czytanie w miejscu dobrze oświetlonym.
- Ćwiczenia poranne 2/II/20.
- „Lampka nocna”, wypełnianie konturu lampki nocnej papierem kolorowym.
- Słuchanie piosenki „Domowe roboty”, sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak, zabawa ilustrująca śpiew piosenki, ćwiczenia emisyjne, śpiewanie: głośno, cicho, wolno, szybko, rozpoznawanie refrenu i zwrotek podczas śpiewu .
- Spacer do sklepu elektrycznego, rozpoznawanie i nazywanie urządzeń elektrycznych.
- Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku, słuchanie płyty z muzyką poważna „Mocart”.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Płynie prąd w przewodach”.
- „Uwaga prąd”, poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem, zapoznanie ze znakiem ostrzegawczym „Uwaga prąd”.
- „Połącz kropki”, ćwiczenia grafomotoryczne.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, własna inwencja w działaniu.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w grupie
- sprząta w kąciku przyrody
- wysuwa wnioski z doświadczenia
- wie, że należy czytać, gdy jest jasno
- doskonali prawidłową postawę ciała
- umiarkowanie nabiera klej
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- nazywa urządzenia zaobserwowane w sklepie
- wie, że należy w ciągu dnia odpocząć
- prawidłowo czworakuje
- rozwiązuje zagadki
- wie, jak należy bezpiecznie obchodzić się z prądem
- łączy kropki
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy
Obszar z pp.
III,1 I,7 IV,2 IV,8 IV,7 IV,18 I,4 I,5 IV,5 II,7 I,9

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych podczas schodzenia się dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Dokończ i zrób”, dopowiadanie rymującego się zakończenia i wykonywanie podanych czynności.
- „Urządzenia domowe”, ćwiczenia ortofoniczne, rozwijanie wszystkich narządów mowy na zgłoskach „szuru - buru, szu, plusk, tur – tur, plum buu, bzz, szsz, wrr”.
- „Zabawa kostką mimiczną ”, wyrażanie i nazywanie uczuć
- Ćwiczenia poranne 2/II/20.
- „Pożyteczne urządzenia”, historyjka obrazkowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego, zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi ułatwiającymi życie człowiekowi, czytanie podpisów pod obrazkami, rozwijanie zainteresowania czytaniem, wprowadzenie litery „w, W”, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów „worek”, „Wojtek” .
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/II/20, pomoce: laski, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, tamburyno, kosz, metoda: stacyjna, rozwijanie mięśni tułowia.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – lepienie bałwana.
- Zabawa ruchowa z elementem rzutu pt. „Gorąca piłka ”.
- Zabawa dydaktyczna „Co przepuszcza światło?”, zapoznanie ze zjawiskiem cienia.
- Zabawa dydaktyczna „ Co to za odgłosy?”, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez urządzenia elektryczne.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami, zachęcanie do czytania tekstów w książeczkach, rozpoznawanie liter w,W.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- wyszukuje obrazki
- dopowiada rymy, wykonuje własne eksperymenty językowe
- dokładnie wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczycielkę
- wyraża i nazywa swoje uczucia
- rozpoznaje uczucia u innych
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- czyta podpisy
- zna urządzenia elektryczne
- rozpoznaje literę w, W
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- lepi wspólnie z kolegami bałwana
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia rzutu
- zna zjawisko powstawania cienia
- rozpoznaje dźwięki urządzeń
- rozpoznaje litery
- przestrzega zasad zgodnego współżycia społecznego
- sprząta po zabawie
Obszar z pp.
III,1 IV,5 IV,2 I,5 II,1 IV,9 II,5 II,7 IV,7 III,5

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy integracyjnej „Łańcuszek ciepłych słów”, przekazywanie sobie miłych komunikatów z uwzględnieniem pozytywnych cech innych osób.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Długie pięć minut”, słuchanie opowiadania L. Bardijewskiej, rozumienie , że z urządzeń elektrycznych należy korzystać pod opieką dorosłych, ocena postępowania bohatera.
- Ćwiczenia poranne 2/II/20.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
- „Urządzenie elektryczne ” – wykonywanie urządzeń elektrycznych, ozdabianie według własnych pomysłów.
- Zabawa karnawałowa, zabawy do muzyki, tańce indywodualne i grupowe, doskonalenie poczucia frazy, nauka pracy w grupie, kształcenie reakcji na sygnały dźwiękowe niskie –wysokie, szybkie –wolne, ciche – głośne.
- Spacer – rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu, oglądanie architektury miasta.
- Relaks poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Zabawki na baterie”.
- „W moim domu”, zabawa tematyczna, odzwierciedlenie swoich doświadczeń w zabawie.
- Zabawa dydaktyczna „Czytamy”, czytanie prostych tekstów.
- Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.
Cele operacyjne:
- mówi innym miłe słowa
- wie, że należy do grupy rówieśniczej
- wie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy być ostrożnym
- skacze obunóż w miejscu
- jest samodzielne
- wykonuje urządzenia
- ilustruje treść piosenki ruchem
- doskonali umiejętności wokalne i słuch muzyczny
- rozumie znaczenie spacerów dla zdrowia
- ogląda i nazywa architekturę miasta
- prawidłowo reaguje na sygnał
- wspólnie bawi się z kolegami
- czyta proste teksty
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- poznaje prawa i obowiązki swoje i innych
Obszar z pp.
II,9 IV,10 II,7 I,5 I,1 IV,8 IV,7 II,11 IV,10 III,7 IV,5 III,4 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań, wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Pożyteczne urządzenia”, nauka wiersza B. Szuchalskiej, recytacja w parach, wykonanie masażyku na plecach kolegi
- Zabawa dydaktyczna „Ułóż zdanie”, układanie pasków na podstawie usłyszanego zdania.
- Ćwiczenia poranne 2/II/20.
- Zabawa matematyczna „Urządzenia domowe”, tworzenie zbiorów o określonej liczebności poprzez dokładanie i odbieranie elementów w granicach możliwości, zapoznanie c cyfra 8, nauka rymowanki o cyfrze 8, utrwalenie cyfr 1 – 8.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/II/20, pomoce: laski, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, tamburyno, kosz, metoda: stacyjna, rozwijanie mięśni nóg.
- Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
- W ogrodzie przedszkolnym – rzucanie śnieżkami.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Płynie prąd w przewodach”.
- „Do czego potrzebny jest prąd?”, rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller, rozwijanie logicznego myślenia.
- Zabawy dowolne, posługiwanie się umiarkowanym głosem.
Cele operacyjne:
- posługuje się umiarkowanym tonem głosu
- recytuje wiersz
- układa prawidłową ilość pasków
- biega na paluszkach
- tworzy zbiory
- zna cyfry 1 – 8
- rozwija zwinność całego ciała
- kulturalnie spożywa posiłki
- bawi się z kolegami
- prawidłowo czworakuje
- rozwiązuje zagadki
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy
Obszar z pp.
III,1 IV,2 IV,5 I,5 IV,15 I,2 III,5 IV,2

3 Tydzień: PAN CHOPIN

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających instrumenty muzyczne, nazywanie ich.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Rozmowa na temat: „ Fryderyk Chopin – wielki kompozytor” - przybliżenie dzieciom postaci twórczości wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, zapoznanie z pojęciami: kompozytor, pianista, nuty.
- Wybór dyżurnych, samoocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 3/II/20.
- Słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej pt. „Kiedy mamusia gra”- rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza, wyjaśnienie pojęcia preludium; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat treści wiersza i słuchania wypowiedzi innych, ćwiczenie pamięci i prawidłowego oddechu, wdrażanie do dbałości o wyrazistość i poprawność artykulacyjną wypowiadanego tekstu.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/II/20 metodą zadaniową, pomoce: laski gimnastyczne, wprowadzenie zestawu, rozwijanie równowagi.
- Spacer w okolicy przedszkola – oglądanie ośnieżonych drzew i obserwowanie zimowej przyrody i zwierząt, rozmowy o „Dniu kota”.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Slalom między drzewami”.
- Ćwiczenia ortofoniczne „Instrumenty muzyczne”, ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach „dzyń, tru tu tu tu, fiju, fiju, bum, bum”, ćwiczenia wszystkich narządów artykulacyjnych.
- Zabawa słuchowa „Zgadnij, kto cię woła?”, rozpoznawanie głosu kolegów.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, podejmowanie zabaw zgodnie z zainteresowaniem.
Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat ilustracji
- wie, kim był F. Chopin
- słucha muzyki F. Chopina
- pełni dyżury
- reaguje na sygnał wzrokowy
- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat wiersza
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- poprawnie porusza się w parach
- prawidłowo czworakuje
- dokładnie wymawia zgłoski
- rozpoznaje głosy kolegów
- rozwija sprawność słuchową
- zgodnie bawi się w zespole
Obszar z pp.
IV,5 IV,2 IV,1 IV,7 I,1 I,8 I,5 II,7 III,9

Formy i metody pracy:
WTOREK
-- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zachęcanie do konstruowania budowli z różnego rodzaju klocków.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Instrumenty”, ćwiczenia grafomotoryczne.
- Ćwiczenia poranne 3/II/20.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Malowanie muzyki”, malowanie farbami plakatowymi do utworu F. Chopina, słuchanie i uwrażliwienie na muzykę poważną.
- Improwizacja taneczna do nagrania F. Chopina Preludium Des -dur („Deszczowe”)- rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych i innych instrumentów muzycznych; określanie wg własnych skojarzeń nastrój utworu
( wesoły, smutny, pogodny, ponury itp.); odróżnianie dynamiki o różnym natężeniu (głośno, cicho, średnio).
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja pogody.
- Zabawa ruchowa z elementem orient.- porz. „Instrumenty muzyczne”.
- Zabawa dydaktyczna „Tropiciel figur” - sprawne posługiwanie się nazwami: koła, kwadrat, prostokąt, trójkąt; doskonalenie spostrzegania i rozpoznawania kształtów figur geometrycznych płaskich w otoczeniu i na obrazkach, porównanie ich z pozostałymi figurami.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli przedstawiających instrumenty muzyczne..
Cele operacyjne:
- bawi się wspólnie z kolegami
- łączy kropki, koloruje rysunek
- biega na paluszkach
- rozwija wyobraźnię
- uważnie słucha utworu muzyki poważnej
- określa wg własnych skojarzeń nastrój utworu: wesoły, smutny, pogodny, ponury
- nazywa zjawiska atmosferyczne pogody
- reaguje na sygnał instrumentów muzycznych
- nazywa figury geometryczne
- nazywa kolory
- rozwija spostrzegawczość i percepcję wzrokową
Obszar z pp.
III,1 IV,1 I,5 IV,7 IV,18 IV,12 IV,5 III,4

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Drabinka piosenki”, poznanie budowy pięciolinii i mieszkających na niej nut, słuchanie fragmentu książki L. Bajkowskiej „Bajka o piosence i nutkach”.
- Ćwiczenia poranne 3/II/20.
- „Nela na koncercie”, odsłanianie ilustracji fragmentami na podstawie opowiadania nauczycielki, wskazywanie elementów, w których słychać głoskę n, wprowadzenie litery „n, N”, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów „nuta”, „Nela” .
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/II/20 metodą zadaniową, pomoce: laski gimnastyczne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, rozwijanie mięśni grzbietu.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku pt. „Wesołe nutki”.
- „Szukamy n, N”, utrwalenie litery „n, N”, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, globalne czytanie wyrazów: notes, nuty, nitka.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dokładnie wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczycielkę
- wie, jak wygląda pięciolinia i nutki
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- wypowiada się na temat teatrzyku
- rozpoznaje literę „n, N”
- dokonuje analizy i syntezy głoskowej
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie porusza się w parach
- skaczę przez przeszkodę
- czyta proste wyrazy
- rozwija percepcję wzrokową
- uczy się radzić ze swoimi emocjami podczas zabaw
- sprząta po zabawie
Obszar z pp.
III,1 IV,2 IV,7 I,5 I,1 IV,5 IV,4 IV,2 II,7 IV,4 II,4

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-Zabawa dydaktyczna „Jaki to instrument ?”, rozwiązywanie zagadek, wyodrębnianie głosek w słowach.
- „Jakie to figury?”, układanie rytmów z figur geometrycznych.
- Ćwiczenia poranne 3/II/20
- „Instrumenty muzyczne”- wykonanie instrumentów muzycznych z nieużytków i kaszy.
- Zajęcia rytmiki, ilustracja dźwiękowa „Wietrznej historyjki”, Ćwiczenia słuchowe „Wokół muzyki”. Zagadki słuchowe, rozpoznawanie melodii nuconych przez nauczyciela. Słuchanie piosenki „Na cztery i na sześć”, sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska.
- W ogrodzie przedszkolnym – dokarmianie ptaków.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Schowaj się szybko”.
- „F. Chopin, wielki kompozytor”, oglądanie albumu, zdjęć i widokówek w kąciku „Pana Chopina”.
- Zabawa „Jaka to litera?”, rozpoznawanie liter, czytanie prostych tekstów.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- wczuwa się w emocje innych
- rozwiązuje zagadki
- wyodrębnia głoski w słowach
- układa rytmy z figur
- rozwija zwinność całego ciała
- dokładnie łączy materiały
- bezpiecznie posługuje się nożyczkami
- ilustruje treść piosenki ruchem
- rozpoznaje melodię nuconą przez nauczyciela
- wysypuje pokarm do karmnika
- biega bez potrącania
- wypowiada się na temat ilustracji
- rozpoznaje litery, czyta proste teksty
- zgodnie bawi się z kolegami
- uczenie się szacunku do innych osób
Obszar z pp.
III,1 II,9 IV,2 IV,12 I,5 IV,8 IV,7 IV,18 IV,5 III,5 III,6

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Witam was”, zabawy w kąciku teatralnym, przygotowanie własnej inscenizacji według wybranego utworu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Na pięciolinii”, zabawa grafomotoryczna, ozdabianie nut według własnego pomysłu.
- Ćwiczenia poranne 3/II/20.
- Na podstawie wiersza A. Łady – Grodzickiej „Dziewięć bałwanków”, zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 9, przeliczanie zbiorów wzrastających i malejących w granicach możliwości, nauka rymowanki o cyfrze 9.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/II/20 metodą zadaniową, pomoce: laski gimnastyczne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, rozwijanie mięsni grzbietu, ćwiczenia mięśni brzucha.
- Spacer, obserwacja zimowej aury, cel zdrowotny.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wesołe nutki”.
- Zabawa dydaktyczna „Gdzie się ukryły cyfry?”, rozpoznawanie cyfr 1 - 8.
- „Wyrazy”, układanie wyrazów z rozsypanki literowej.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, rozwijanie wytrwałości, ambicji i odwagi.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- przygotowuje własną inscenizację
- ozdabia nuty
- doskonali zmysł równowagi
- przelicza przedmioty
- rozpoznaje cyfry 1 – 9
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- nazywa zjawiska przyrodnicze
- skacze obunóż
- rozpoznaje poznane cyfry
- układa wyrazy
- rozwija percepcjĘ wzrokową
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni
Obszar z pp.
III,1 IV,2 IV,1 I,5 IV,15 IV,18 IV,7 I,8
4 Tydzień: W KRAINIE ŚNIEGU I LODU

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych, wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym głosem, poszanowanie przynależności do grupy rówieśniczej.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawy „Ciepło, zimno”, „Szukaj a znajdziesz”, stosowanie określeń położenia przedmiotów w przestrzeni.
- Lepienie z plasteliny i ciastoliny na temat dowolny, nazywanie swoich prac.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, samoocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 4/II/20.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Praca z obrazkiem „W polarnej krainie” , poznanie podstawowych cech klimatu polarnego oraz jego mieszkańców, wzbogacenie słownika o wyrazy: Arktyka, Antarktyda, igloo, kra, góra lodowa.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/II/20 metodą zadaniową, pomoce: laski gimnastyczne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, rozwijanie mięśni ramion.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na śniegu.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Taniec - przytulaniec ”.
- „Zwierzęta polarne”, rysowanie kredkami obrazków konturowych, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt polarnych, podpisywanie ich wybranymi napisami.
- „Kufer przebierańców”- zabawa w przebieranie, przyjmowanie ról, wyrażanie siebie poprzez inne postacie, uczestniczenie we własnym przedstawieniu teatralnym.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, wczuwanie się w emocje innych, rozróżnianie emocji nieprzyjemnych i przyjemnych.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami w małych grupkach
- stosuje określenia położenia przedmiotów w przestrzeni
- rozwija sprawność manualną
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
-wypowiada się na temat
obrazka
- zna charakterystyczne cechy i zwierzęta krajobrazu polarnego
- rozwija zwinność całego ciała
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu
- reagują na sygnał dźwiękowy
- koloruje obrazki
- nazywa zwierzęta polarne
- przebiera się w inne postacie
- rozpoznawanie uczuć u innych
- odkładają zabawki na swoje miejsce po zabawie
Obszar z pp.
III,5 IV,11 I,8 I,5 III,7 IV,5 IV,18 IV,8 IV,7 IV,3 II,4 III,4

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy dowolne, zachęcanie do oglądania książek i albumów w kąciku książki. Czytanie prostych tekstów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy w rurkę”, ćwiczenia oddechowe, zróżnicowanie natężenia
dmuchania.
- Oglądanie obrazka „Zorza polarna”, poznanie zjawiska świetlnego występującego w krajach polarnych.
- Ćwiczenia poranne 4/II/20.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Zorza polarna”, wykonanie obrazka techniką malowania na podkładzie wody z cukrem.
- Słuchanie i nauka piosenki „Mroźne marzenia” sł. i muz. M. Sarnowska, wyrabianie poczucia przestrzennego, zachowanie równych odległości podczas marszu, granie na instrumentach perkusyjnych na umówiony sygnał.
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja pogody.
- Relaks poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Po śliskim lodzie”
- „Inuita”, słuchanie wiersza M. Przewoźniaka, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, rozumienie określeń: co drugi, dwa obok siebie.
- Zabawy konstrukcyjne, rozwijanie wyobraźni przez dzieci.
Cele operacyjne:
- ogląda książki i albumy
- czyta proste teksty
- dmucha w rurkę: mocno, umiarkowanie, słabo
- opisuje zorzę polarną
- biega na paluszkach
- dokładnie wykonuje pracę nowa techniką
- uważnie słucha piosenki
- gra na instrumentach perkusyjnych
- określa cechy pogody
- utrzymuje równowagę
- wypowiada się na temat wiersza
- zgodnie bawi się z kolegami
- konstruuje z różnorodnych materiałów
Obszar z pp.
IV,19 IV,4 IV,1 IV,5 I,5 IV,8 IV,7 IV,18 I,8 IV,5 IV,11

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- „Nasze ulubione zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcanie do zabaw w sklep, podczas zabaw rozpoznawanie modeli monet i banknotów.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Pory roku”, nazywanie pór roku, dostrzeganie ich powtarzalności.
- Ćwiczenia poranne 4/II/20.
- Słuchanie opowiadania nauczycielki „Franek i foka”, wykorzystanie pacynek, wprowadzenie litery „f, F”, analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów, modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów „foka”, „Franek” .
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/II/20 metodą zadaniową, pomoce: laski gimnastyczne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego, rozwijanie mięśni nóg.
- Spacer w okolicy przedszkola – rozumieją konieczność przebywania na świeżym powietrzu.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu pt. „ Biegamy z przyjaciółmi”.
- „Przeczytaj”, czytanie prostych tekstów, wyszukiwanie w tekście litery „f, f”.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami w małych grupkach
- rozpoznaje modele monet i banknotów
- nazywa pory roku i dostrzega ich powtarzalność
- wypowiada się na temat opowiadania
- rozpoznaje literę „f, F”
- dokonuje analizy i syntezy głoskowej
- czyta proste teksty
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- rozumie konieczność przebywania na powietrzu
- biega na palcach
- czyta proste teksty
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
Obszar z pp.
IV,19 IV,4 IV,1 IV,5 I,5 IV,8 IV,7 IV,18 I,8 IV,5 IV,11

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Pociąg głoskowy”, doskonalenie słuchu fonematycznego, wysłuchiwanie głosek w słowach.
- Ćwiczenia poranne 4/II/20.
- W łazience – dokładne mycie rąk i wycieranie się własnym ręcznikiem.
- „Matematyka jest ciekawa”, doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz rozpoznawania cyfr 1 – 9 (6 l).
- Zajęcia rytmiki, improwizacja ruchowa, odtwarzanie nastroju piosenki „Mroźne marzenia” za pomocą instrumentów muzycznych, zapoznanie ze sposobem reakcji na nastrój piosenki przez dobór odpowiednich instrumentów. Zabawa rytmiczna „Mroźna Polka”, przedstawienie za pomocą kroków tańca Polka.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na śniegu.
- Relaks poobiedni, słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę „100 mądrych opowieści dla dzieci”, autor nieznany.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Biegnij do celu”.
- „Litera do litery”, zabawa dydaktyczna, rozwijanie percepcji wzrokowej.
- Ćwiczenia grafomotoryczne „Figury geometryczne”.
- „Moje zabawy” – wykazanie własnej inwencji w działaniu.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- wysłuchuje głoski w słowach
- rozwija zwinność całego ciała
- przelicza przedmioty
- rozpoznaje cyfrę 9
- ilustruje treść piosenki ruchem
- zna kroki tańca
- bezpiecznie bawi się z kolegami
- uważnie słucha opowiadania
- biega bez potrącania
- wyodrębnia litery
- łączy kropki
- zgodnie bawi się z kolegami
Obszar z pp.
III,1 IV,2 I,5 IV,15 IV,7 IV,1 III,6 IV,4 IV,1 III,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci, zachęcanie do zabaw w kąciku przyrody, sprzątanie, okazjonalne tworzenie różnych kompozycji z materiałów przyrodniczych zgromadzonych w kąciku.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Słuchanie i nauka wiersza M. Sąsiadka „Tokarczyk”, rozwijanie kompetencji językowych.
- „Wyprawa w poszukiwaniu zorzy polarnej”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, usprawnianie warg i języka.
- Ćwiczenia poranne 4/II/20.
- „Niedźwiedź polarny”, praca techniczna, rozwijanie wyobraźni, staranne wykonanie pracy.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/II/20 metodą zadaniową, pomoce: laski gimnastyczne, rozwijanie mięśni stóp.
- Spacer, obserwacja zimowej aury, poznawanie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego .
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wskocz na krę”.
- „O krainie polarnej”, rozwiązywanie zagadek E. Stadmuller.
- „Jaka to cyfra?”, utrwalenie poznanych cyfr 1 -9.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami.
Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- tworzy różne kompozycje z materiałów przyrodniczych
- recytuje treść wiersza
- wykonuje ćwiczenia według instrukcji nauczycielki
- doskonali zmysł równowagi
- starannie wykonuje pracę
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- nazywa zjawiska przyrodnicze
- skacze obunóż
- rozwiązuje zagadki
- wyszukuje podane cyfry
- rozpoznaje uczucia u innych
- sprząta po zabawie
Obszar z pp.
III,6 IV,5 IV,6 I,8 IV,15 I,5 IV,10 III,7 IV,18 III,1 I,7

Wiersz:

„Pożyteczne urządzenia” – Bożena Szuchalska (masażyk)

W moim domu mówię wam
Ja urządzeń dużo mam - rysujemy domek na plecach
Gdy do prądu włączę je
Życie lżejsze staje się - uderzamy dwoma palcami
Już lokówkę podłączyłam
Śliczne loki nakręciłam - rysujemy spirale od góry do dołu
Gdy żelazko się nagrzało
Pięknie bluzkę prasowało - otwartymi dłońmi masujemy plecy
Teraz wodę ja nalewam
I w czajniku ją podgrzewam - uderzamy paluszkami po całych plecach
W domu już czyściutko mam
Bo odkurzacz sprząta sam - piąstką masujemy plecy
Urządzenia elektryczne
Są tak bardzo pożyteczne - rysujemy uśmiechniętą buźkę
Uciekajmy teraz stąd - paluszkami uderzamy po całych plecach
Czy poczułeś mały prąd? - łaskoczemy pod paszkami

Piosenka:

„Domowe roboty”

Słowa – Agnieszka Galica
Muzyka – Tadeusz Pabisiak

1. Kiedy rano gwiazdki zgasną, gdy się tylko robi jasno.
Różne sprzęty wcześnie wstają, swoją pracę zaczynają.

Ref.: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)

2. Już żelazko na swej nodze jeździ gładko jak po lodzie.
A lodówka mruczy sobie: pyszne dzisiaj lody zrobię

Ref.: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)

3. Na śniadanie w opiekaczu zrumienione grzanki skaczą.
A odkurzacz ciężko wzdycha, tyle kurzu się nałykał.

Ref.: Słychać piski, słychać szum.
Szuru-buru, plusk i plum. (x2)
Wiersz:
„Pingwinek” - Magdalena Tokarczyk
Jest taka zimna kraina,
Gdzie mieszka pewien dziwny ptak...
Który pływa niczym karp!
Nie umie latać, nie umie skakać,
za to lubi smakowite rybki łapać.
Zawsze elegancko jest ubrany,
frak go zdobi czarno-biały.
Na lodowatej krze pływa od rana,
bo to zabawa bardzo wspaniała.
Mieszka tam gdzie mróz i śnieg,
czy już wiesz co to za zwierz?
Tak to pingwin z Antarktydy,
gdy jest zimno jest szczęśliwy!
Lubi bardzo biały śnieg.
Czy wy dzieci też?

Piosenka:

„Mroźne marzenia”

Słowa i muzyka – Malina Sarnowska

1.Kiedy zima się zaczyna,
wielki mróz idzie.
Myślę wtedy o pingwinach i o Antarktydzie.
Ref. Marzę, żeby Inuitą być.
Pośród gór lodowych sobie żyć.
I w krainie za polarnym kręgiem jeździć psim
zaprzęgiem.
2. Inny szlak na północ wiedzie, aż za ocean.
Tam polarne są niedźwiedzie,
a pingwinów nie ma.
Ref. Marzę, żeby ...
3.Tam po morzu skutym lodem między górami.
Nikt nie jeździ samochodem, lecz tylko saniami.
Ref. Marzę, żeby ...
4.Chcę mieć buty z foczej skóry, ciepłe ubranie.
I u stóp lodowej góry w igloo swe mieszkanie.
Ref. Marzę, żeby ...

Literatura:
- Program Wychowania Przedszkolnego, „Kocham przedszkole” - WSiP 2017
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Raabe – super zajęcia dla grup starszych
- „Przyroda przeżywana i obserwowana” – E. Janik
- „Gimnastyka przy muzyce – relaksacja” – A. Wacławski
- „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk - Kolczyńska
- „Mandala – sposób na odprężenie i wyciszenie dzieci w wieku przedszkolnym, M. Molenda
- Przygoda z uśmiechem, roczne przygotowanie przedszkolne, przewodnik metodyczny
- Plac zabaw, roczne przygotowanie przedszkolne, przewodnik metodyczny
- Trampolina „Zanim zostaniesz uczniem”, przewodnik metodyczny
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. Bogdanowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.