X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44824
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje o nauczycielu:
1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Zabiciel
2. Aktualny status zawodowy: nauczyciel mianowany
3. Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
4. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
5. Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017r. - 31.05.2020r.)
6. Posiadane kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim /tytuł magistra pedagogiki/ oraz ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki .
II. Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
III. Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego oraz sposób ich realizacji w ujęciu tabelarycznym.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI-ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - Wyszukanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów),
- Zapoznanie się z publikacjami inter¬pretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego (udział w szkoleniach, kursach, publikacje w prasie oświatowej, Internet). Wrzesień 2017r. Własne notatki, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, kursu, zbiór przeanalizowanych dokumentów.

2. Odbycie stażu
dotyczącego awansu
zawodowego. - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2017r.

Okres stażu
Maj 2020r. Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie. - Opracowanie miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej,
- Opracowanie ankiety dla rodziców badającej oczekiwania rodziców,
- Przygotowanie planów współpracy z rodzicami, tematów pedagogizacji ramowych rozkładów dnia oraz tygodniowych rozkładów zajęć.
Okres stażu Plany pracy, ankiety, plany współpracy z rodzicami, wpisy w dzienniku.
4. Aktywne uczestnictwo w WDN - Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- Przygotowanie i prowadzenie zajęć koleżeńskich.
Okres stażu Protokoły, notatki, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej, dokumentowanie podejmowanych działań. - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty i kursy, konferencje metodyczne),
- Wdrażanie poznanych podczas szkoleń i obserwacji zajęć metod pracy z dziećmi,
- Prowadzenie ciekawych zajęć z uwzględnieniem metod pracy w grupie integracyjnej (m.in. W. Sherborne, Knill, elementy kinezjologii edukacyjnej),
-Wzbogacanie swojego warsztatu pracy w ciekawe pomoce dydaktyczne,
- Wspomaganie aktywności dzieci prze udział w różnorodnych konkursach,
- Czytanie literatury pedagogicznej,
- Śledzenie stron internetowych (m.in. www.przedszkole.pl, www.literka.pl, www.bliżej-przedszkola.pl),
- Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, dokumentów, zaświadczeń, planów, scenariuszy, ankiet. Okres stażu Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, notatki z obserwacji, lista przeczytanych lektur i artykułów zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, kasety i płyty CD, pomoce dydaktyczne, sylwety, obrazki, czasopisma dla dzieci, potwierdzenie udziału dzieci w konkursach.

6. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji
przedszkola. - Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Opracowanie i realizowanie planu
współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy
dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć
edukacyjnych wychowanków.
- Pisanie protokołów.
- Prowadzenie kroniki przedszkolnej. Okres stażu.
Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
- Plany pracy.
- Semestralne sprawozdania.
- Protokoły.
- Kronika przedszkolna.

7. Wykorzystywanie
nowatorskich metod i form pracy. - Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego
Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac
plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. - Rozwijanie zdolności muzycznych,
plastycznych, recytatorskich i tanecznych
dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

Cały okres stażu Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.
8. Wykonywanie czynności
dodatkowych. - Prowadzenie gazetki ,,OKIENKO” dla rodziców.
- Przygotowywanie i prowadzenie
uroczystości przedszkolnych.
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.
9. Współpraca z rodzicami
i środowiskiem
rodzinnym. - Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach
dydaktyczno-wychowawczych na tablicy
ogłoszeń.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla
rodziców, dziadków – przygotowywanie
programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania

i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami
wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie
w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
- Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Okres stażu Plany współpracy.
Lista obecności.
Sprawozdania.
Referaty.
Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
podziękowania, potwierdzenia.
10. Współpraca ze
środowiskiem lokalnym - Opracowanie planu współpracy ze
środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd
Gminy, poczta, MDK itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli
poszczególnych zawodów np. strażak,
policjant itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Współpraca z logopedą.
- Współpraca z MDK w Szczebrzeszynie udział w konkursach, przeglądach.
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
Okres stażu Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku, kronika
przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI-
ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych oraz skanera do obróbki zdjęć, ilustracji, tekstów,
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- Tworzenie prezentacji multimedialnych,
- Pisanie artykułów do gazetki przedszkolnej „OKIENKO”,
- Opracowanie scenariuszy, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera. Okres stażu Dokumentacja (sporządzenie planu rozwoju, planów pracy, sprawozdań i innych dokumentów, kart pracy i lustracji do zajęć).
Teczka nauczyciela mianowanego.
Prezentacja multimedialna.
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej
przedszkola. - Aktualizowanie strony internetowej
przedszkola. Okres stażu
Strona przedszkola zamieszczona w Internecie.

3.
Wykorzystywanie
nośników
audiowizualnych w trakcie pracy.

- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego
zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD,
I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń
przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu.

Płyty DVD, VCD i CD.
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI -ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Opublikowanie na
stronie internetowej dla nauczycieli ,,Planu rozwoju zawodowego”. Opublikowanie w portalu internetowym
zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Okres stażu

Zaświadczenie,
publikacja w Internecie.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia Rady Pedagogicznej,
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,

- Wspólne rozwiązywanie problemów
(podejmowanie decyzji, opracowywanie
dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą
na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań,
materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

Okres stażu Materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, arkusze hospitacyjne, zdjęcia.
3. Opracowywanie i udostępnianie do
wykorzystania przez
innych nauczycieli
materiałów
dydaktycznych. - Opublikowanie na przedszkolnej stronie
internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
- Udostępnianie koleżankom swojego
warsztatu pracy – scenariusze zajęć,
pomoce dydaktyczne.
Okres stażu

W miarę potrzeb
Zaświadczenie,
publikacja w Internecie.

Potwierdzenie Dyrektora przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI -ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Kształtowanie
umiejętności
autorskiego
projektowania własnych
działań.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu
,,Prawa ręka, lewa noga” w celu wspomagania dzieci w orientacji przestrzennej i schemacie własnego ciała a także doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej.

- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.
Okres stażu

Program oraz inna dokumentacja z nim
związana.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI -ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Diagnozowanie i rozwijanie
zainteresowań dzieci. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci
tematy.
Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Obserwacje.

2. Praca z dziećmi z trudnościami.

Praca z dzieckiem
zdolnym.
-Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych
konkursów. Okres stażu
Wpisy do dziennika.
Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.

Dyplomy,
podziękowania
3. Współpraca z różnorodnymi
instytucjami.

- Organizowanie wycieczek do różnych
instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta,
- Współpraca z MDK w Szczebrzeszynie - Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza.
- Zainteresowanie dzieci książkami.
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Szczebrzeszynie.
Spotkanie z p. pielęgniarką.
Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego
stylu życia, właściwego odżywiania się.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku,
Kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zdjęcia.

4.

Organizowanie
wycieczek poza terenem
przedszkola.

- Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zdjęcia.

5. Promowanie
przedszkola w środowisku lokalnym - Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej np. Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, , kiermaszów.
Okres stażu
Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI -ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-
Pedagogiczną w Zamościu. - Kierowanie dzieci z trudnościami na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
- Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach
organizowanych przez poradnię.
Okres stażu

Opinie.
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.
2. Współpraca z przedszkolnym
logopedą.

- Prowadzenie konsultacji z logopedą.
- Zapraszanie na prowadzenie zajęć z dziećmi.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia.
3. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Szczebrzeszynie. - Zwiedzanie szkoły podstawowej.
- Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
- Ułatwianie dzieciom przedszkolnym
przejście w kolejny etap edukacji.
Okres stażu
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Podziękowania
Dyplomy.

4. Współpraca z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
W Szczebrzeszynie.
Organizowanie pomocy dla rodzin
najuboższych, wielodzietnych lub
niewydolnych wychowawczo.
Okres stażu

Potwierdzenie
współpracy.

5. Nawiązanie współpracy
z Ochotniczą Strażą
Pożarną
w Szczebrzeszynie. - Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
- Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. - Zainteresowanie zawodem strażaka.
- Udział w próbach ewakuacji na wypadek
pożaru. Zapoznanie z zasadami
postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia.
Kronika przedszkolna.

6. Udział w różnych
akcjach i zbiórkach. - Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Górze grosza”, „Zbieranie nakrętek dla hospicjum Santa Galla w Łabuniach”,
„Cała Polska czyta dzieciom.”
- Aktywny udział w organizowaniu pomocy
dla dzieci podczas akcji ,,I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, zbierania książek, zabawek, słodyczy dla
dzieci z biednych rodzin.
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych.
Okres stażu
Potwierdzenia.
Podziękowania.
Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

L.p.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI -ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na
rzecz przedszkola. - Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
- Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub
rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
- Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
2. Udział w wewnątrz-
przedszkolnych i szkolnych imprezach
integracyjnych.

- Współorganizowanie festynów rodzinnych.
- Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
- Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
- Zapoznanie 3-latków z przedszkolem – prowadzenie
zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.
Scenariusz zajęć.
Lista obecności.
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
- Wykonywanie dekoracji z filcu, bibuły, krepiny, papieru technicznego itp.
- Ozdabianie ścian malowanymi postaciami z bajek, zwierzętami itp.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.

4. Uzyskanie dodatkowych
osiągnięć w pracy
zawodowej. - Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
- Nagrody dyrektora. Okres stażu
Dyplom.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

L.p
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALI -ZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań.
Okres stażu

Opis przypadków.

*Projekt Planu ma formę otwartą na ewentualne zmiany wynikające z własnych potrzeb oraz potrzeb placówki. Wszelkie modyfikacje lub nowości będą wprowadzane do planu za pomocą aneksu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.