X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44762
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski
OKRES STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2017 r.- 31.05.2020 r.
Cele stażu:
•Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
•Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
•Pogłębienie wiedzy i doskonalenie własnych umiejętności.
•Wzrastanie w służbie Bogu i bliźnim poprzez różne formy doskonalenia.
•Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w różnych formach doskonalenia zawodowego
- podejmowanie decyzji o formach doskonalenia i dokształcania dostosowanych do charakteru i potrzeb szkoły
- udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa, WODN w Skierniewicach
- udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli

2. Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
- ponowna analiza dokumentów szkolnych (Statut z WZO, Szkolny program profilaktyki, Program Wychowawczy, regulamin dyżurów nauczycieli)
- uaktualnienie PZO, rozkładów materiałów
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania, zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów (przeprowadzenie testów semestralnych/ końcowo rocznych/ diagnozujących oraz analiz sprawdzianów i egzaminów próbnych)- prowadzenie dokumentacji szkolnej, tj. dziennik elektroniczny, dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- praca w szkolnych komisjach do uaktualniania dokumentów szkolnych powoływanych przez p. dyrektora wrzesień 2017
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej i wychowawczej - rozwijanie i doskonalenie umiejętności nauczania przedmiotu poprzez dobieranie metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania oraz stosowanie metod aktywizujących
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami przedmiotu w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań
- samodzielne zgłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej, poszukiwanie nowości wydawniczych
- podwyższanie swych umiejętności językowych
i zdobywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych podczas prywatnych wyjazdów do krajów anglojęzycznych
- budowanie własnej bazy materiałów dydaktycznych, gromadzenie literatury metodycznej, pomocy dydaktycznych przydatnych do pracy na zajęciac
4. Dbanie o własną formację duchową - kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej własnej oraz uczniów poprzez udział w spotkaniach formacyjnych nauczycieli, porannej adoracji Najświętszego Sakramentu, rekolekcjach dla świeckich współpracowników pijarskich oraz wspólnie z uczniami, pielgrzymkach
- zgłębianie literatury pedagogicznej oraz publikacji katolickich takich jak: Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii- M. Dziewiecki
5. Przygotowanie uczniów do konkursów, sprawdzianów, egzaminów, przedstawień w j. angielskim - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, spotkań indywidualnych
analiza wyników uczniow
6. Pedagogizacja rodziców
- badanie sytuacji rodzinnej i życiowej uczniów
- rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów podczas zebrań
na bieżąco
7. Organizacja wycieczek, uczestnictwo z uczniami w różnych formach kultury - wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy
- wycieczki zagraniczne
-wyjazdy do kina , teatru, muzeum, na wystawy
8. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym- nawiązanie współpracy z innymi szkołami w ramach projektów edukacyjnych
-przekazywanie informacji o osiągnięciach do lokalnej prasy, na stronę internetową szkoły, do Naszego Listu
9. Praca w komisjach i zespołach- czynny udział w pracach komisji i zespołach powołanych przez p. dyrektora
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu do tworzenia dokumentacji i materiałów potrzebnych do własnej pracy pedagogicznej - opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, np.: testów, kart pracy ucznia, dokumentacji szkolnej, dyplomów
- korzystanie z encyklopedii, słowników multimedialnych, stron BBC, British Council
2. Uczestniczenie w formach dokształcania w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej
3.Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas zajęć lekcyjnych oraz na zajęciach dodatkowych- prowadzenie zajęć w pracowni językowej z wykorzystaniem słowników, programów multimedialnych oraz DVD
- korzystanie z tablicy interaktywnej
- używanie na lekcjach prezentacji multimedialnych tworzonych w programie Power Point
- analiza materiałów autentycznych zawartych na stronach internetowycH
§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktykanta/-tów, stażysty/-tów - opiekun praktykanta/-tów, stażysty/-tów
- pomoc koleżeńska młodszym nauczycielom (zapoznanie z dokumentacją szkolną, umożliwienie obserwacji lekcji, pomoc w tworzeniu dokumentacji szkolnej oraz organizacji i prowadzenie lekcji, współpraca w organizacji imprez szkolnych)

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
3. Aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języków obcych - wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi języków obcych
- wspólne opracowanie zasad oceniania, konkursów, scenariuszy imprez
- wspólne opracowanie testów kompetencji, próbnych egzaminów, przeprowadzanie ich oraz analizowanie wyników, sporządzanie raportów
- dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu
- ocena, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
- wymiana spostrzeżeń dotyczących pracy z dziećmi oraz metodyki nauczania
- opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów i uroczystości
-przekazywanie spostrzeżeń po odbytych szkoleniach i udostępnianie otrzymanych materiałów
4. Współpraca z anglistami z innych szkół -spotkania, wymiana doświadczeń, współpraca w ramach konkursów, wspólnych projektów
5. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach i szkoleniach Rad Pedagogicznych - wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań
6. Publikowanie artykułów związanych z wykonywaną pracą - dzielenie się z innymi nauczycielami wynikami swojej pracy poprzez zamieszczanie różnego rodzaju opracowanych dokumentów w Internecie (przykładowe testy, scenariusze)
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie własnych programów zajęć pozalekcyjnych - zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zajęcia wyrównawcze z uczniem mającym trudności w nauce
- plany naprawcze
2. Opracowanie własnych programów pracy wychowawczej - zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programów oraz merytoryczne opracowanie ich treści z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki
§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, konsultanta CEA
1.Uzyskanie tytułu egzaminatora
- złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego
- uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE zgodnie z przydziałem
§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Organizowanie konkursów z języka angielskiego oraz przedstawień w języku angielskim
- kontynuacja konkursu czytelniczego z języka angielskiego, wybór lektur, opracowanie regulaminów, przygotowanie nagród, dyplomów, koordynacja przebiegu konkursu
2.Wykorzystanie zdobytej na kursach i szkoleniach wiedzy do podnoszenia jakości pracy szkoły-udział w szkoleniach, warsztatach, ogólnopolskim forum nauczycieli języka angielskiego
3.Praca z uczniem mającym trudności w nauce-organizacja i prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności w nauce języka angielskiego
6. Koordynacja projektu Erasmus plus akcja K2- projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk - współpraca ze szkołą w Bułgarii, Rumunii i Włoszech
- działania w projekcie Crossing borders with modern media and drama 10.2017- 09.2019
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią Psychologiczno- pedagogiczną - spotkania z pedagogiem szkolnym i konsultacje na temat uczniów mających problemy w nauce lub wychowawcze
2.Współpraca z rodzicami-aktywowanie rodziców, podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły, pomoc w organizacji imprez szkolnych
- aktywna współpraca z klasową trójką rodziców
3. Współpraca z ojcami pijarami -pomoc przy koordynacji przygotowania z klasą modlitw, mszy, drogi krzyżowej; wspólne uczestnictwo z klasą w modlitwach, mszach św., Rekolekcjach Wielkopostnych, roratach, itp.
4. Opieka nad samorządem uczniowskim
-organizacja planu pracy SU i działanie wg planu
5.Współpraca z doradcą metodycznym WODN w Skierniewicach - udział w szkoleniach skierowanych do nauczycieli
j. angielskiego
6.Współpraca z biblioteką szkolną
i publiczną - informowanie bibliotekarza o zapotrzebowaniu
na pozycje anglojęzyczne
- zapoznawanie uczniów z anglojęzycznymi zbiorami biblioteki, zachęcanie do korzystania z nich
§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.Uzyskiwanie wysokich wyników przez uczniów w konkursach językowych, egzaminach zewnętrznych - przygotowanie uczniów do konkursów w trakcie zajęć pozalekcyjnych
2. Otrzymanie grantu na projekt w programie Erasmus Plus Crossing borders with modern media and drama -pozyskanie środków finansowych dla szkoły
- możliwość uczestnictwa w projekcie
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych
- opis i analiza dwóch wybranych przypadków: zebranie informacji o uczniach, poznanie ich osobowości i charakteru, identyfikacja problemu, opisanie historii zjawiska, proponowane rozwiązanie, wdrożenie działań, ewaluacja i zbadanie skuteczności podjętych działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.