X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44754
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr ALEKSANDRY PUCHAŁA

NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BYTOMIU

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2013r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2016r.
OPIEKUN STAŻU: mgr ..
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWOD REALIZACJI
1. 1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i dokumentowanie działań.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.

2. Gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.
Początek/koniec
stażu

Na bieżąco - Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Sporządzenie Plan Rozwoju Zawodowego
- Opracowanie sprawozdania z PRZ

- wycinki prasowe, notatki własne, potwierdzenia, scenariusze zajęć
2. 2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu mająca na celu ustalenie zasad współpracy i określenie wzajemnych obowiązków Wrzesień 2013 Zawarty kontrakt - Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
3. 3.
Umiejętność doskonalenia własnego warsztatu pracy

Udział w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, obserwacje zajęć przez opiekuna stażu
- hospitacje dyrektora
- udział w lekcjach koleżeńskich w charakterze obserwatora Przez cały okres stażu Harmonogram hospitacji, arkusze obserwacyjne i hospitacyjne, scenariusze i konspekty lekcji, wnioski z obserwacji i hospitacji

Wypracowanie własnych środków oraz pomocy dydaktycznych Środki oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach i konsultacjach przedmiotowych
4. 4. Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie i gromadzenie informacji, autorefleksja, samoocena, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności Na bieżąco Notatki, autorefleksja,
5. 5. Aktywne poszerzenie wiedzy
i umiejętności

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu

Śledzenie i studiowanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania, dydaktyki, metod aktywizujących
Przeglądanie stron internetowych, portali dla nauczycieli Przez cały okres stażu Zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach, notatki własne oraz wnioski

Notatki własne
„Dziennik lektur” - bibliografia
6. Opracowanie
narzędzi diagnozujących i ewaluacyjnych Opracowanie zbioru kart pracy, testów, narzędzi diagnozujących i ewaluacyjnych. Badanie wyników nauczania w klasach drugich przystępujących do egzaminu z kwalifikacji I-szej i porównywanie z ich wynikami Wg potrzeb Przykładowe ankiety, wyniki ankiet

Czy to wystarczy?? Co musze zmodyfikować, poprawić – MAM ostatnio problem z logicznym myśleniem
Czy to w pkt 6 wogóle ma sens chyba modyfikacji potrzebuje

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.

Poznanie struktury
i problemów środowiska lokalnego Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, rodzicami i opiekunami prawnymi.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z
psychologiem i pedagogiem szkolnym
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez rozmowy z nauczycielami uczącymi tych przedmiotów
Cały okres stażu

Dokumentacja własna

2

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Opieka nad klasą, w której pełnię funkcję wychowawcy Na bieżąco

Dokumentacja klasy

3. Dbałość o jakość współpracy z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców, analiza przeprowadzonych zebrań Wg harmonogramu spotkań Referaty
Wnioski z analizy
4.

Organizacja wyjazdów młodzieży do ośrodków kulturalnych, instytucji , uczelni wyższych oraz miejsc rekreacji Wyjścia, wyjazdy, wycieczki klasowe Na bieżąco
Wpisy do dziennika, delegacje, karty wycieczek

5. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym Spotkania konsultacyjne w celu:
- uzyskania pomocy w działalności wychowawczej
Cały okres stażu

Potwierdzenie współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Teczka wychowawcy

Czy wprowadzić - Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych

6Prowadzenie
dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych

Sporządzenie planu pracy z uczniami o niższych możliwościach edukacyjnych.
Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji oraz stosowania metod aktywizujących uczniów.

Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

oraz

Nawiązanie współpracy z instytucjami pomocy psychologiczno-pedagogicznej?? Tylko jak i jakimi, bo czy nawiąze

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii komputerowej
w pracy Wykorzystanie oprogramowania Microsoft Office ( Word, Power Point, Excel)do tworzenia pomocy dydaktycznych, prac nauczyciela- wychowawcy.

Odwiedzanie portali edukacyjnych, forum dyskusyjnych, stron MEN, OKE itp.

Wykorzystanie zasobów Internetu do opracowywania zajęć lekcyjnych

Na bieżąco

Wypracowane materiały; scenariusze, prezentacje multimedialne, testy, dokumentacja do stażu itp.
- „dziennik elektroniczny”
(wydruk komputerowy),

Dokumentowanie przebiegu stażu
2.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii
w czasie zajęć

-Urozmaicanie oferty zajęć wykorzystujące sprzęt audio, video, komputer, projektory multimedialne
- Praca z programem Insert
- wirtualna szkoła???? Na bieżąco

Dokumentacja handlowa, magazynowa w realizowanych zajęciach praktycznych z uczniami(wydruki)

Kursy dla uczniów

Jak tu wprowadzić narzędzia tej wirtualnej szkoły do tworzenia tych kursów (pani dyrektor wspomniała, że powinnam zrobić np.
1 kurs dla – o umiejętności czytania umów kredytowych, kalkulator rat kredyt coś w tym stylu i 2 kurs dla maturzystów)

Może jakiś inny pomysł masz o tych kursach?

A same ten kurs o tych kredytach(może bym mu nadała tytuł „Bankowość dla 18latka”) chyba pod wcześniejsze powinnam też podciągnąć do § 7 ust.2 pkt 2 do współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Umiejętność rozpoznawania problemów współczesnej młodzieży i radzenia sobie z nimi Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii we własnym zakresie

Uczestniczenie w kursach i warsztatach doskonalących Okres stażu Bibliografia, notatki własne, notatki ze szkoleń
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki
i stosowanie jej
w pracy
z uczniami Uczestniczenie w kursach i warsztatach doskonalących
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
3. Prowadzenie w klasie godzin wychowawczych Tematyka wg planu dydaktycznego wychowawcy

Wg planu zajęć Wpisy do dziennika

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Aktywne uczestnictwo
w pracach Rady Pedagogicznej

Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
Wg harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Potwierdzenie czy lista obecności???
2. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi pracę nauczyciela i funkcjonowania placówki oraz pomocy
Lektura prawa oświatowego

Udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach metodycznych
z zakresu prawa oświatowego. Analiza dokumentacji szkolnej :
- statut Szkoły
- Program Profilaktyczny
- Program wychowawczy
- Wewnątrzszkolny system oceniania

Na bieżąco Notatki
3. Uaktualnianie wiedzy w/s nowelizowanych ustaw , rozporządzeń dotyczących prawa oświatowego Lektura informatorów, czasopism OKE oraz strony internetowej MEN i OKE
Na bieżąco Notatki
4. Przestrzeganie zapisów BHP
Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno- wychowawczej
Na bieżaco ???

Opracowała:

mgr Aleksandra Puchała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.