X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44738
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/20

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
2019/2020

1. Dane osobowe:

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: RADOSŁAW SZWED
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół w Tłuszczu
ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie:
- dyplom licencjata na kierunku filologia angielska (specjalność angielski w biznesie i mediach),
- dyplom magistra na kierunku filologia angielska (specjalność nauczycielska).

2. Staż:

Podstawa prawna:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730,1287) rozdział 3a „Awans zawodowy nauczycieli”
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2019r.
Opiekun stażu: Ewa Sobolewska
Planowana data ukończenia: 31.05.2020r.

3. Cele stażu:

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2.Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.

4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy:
a. wewnątrz placówki,
b. poza placówką,
c. samokształcenie.

5. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami.

6. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

4. Plan aktywności:

§ 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki swojej kariery. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego: 
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730,1287) rozdział 3a „Awans zawodowy nauczycieli”
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

Czas realizacji: wrzesień – październik 2019r.
Dokumentacja realizacji: znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu 
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych oraz zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.

Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: plan rozwoju zawodowego, kontrakt regulujący zasady współpracy.

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. Przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
b. Sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
c. Przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

a. Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut szkoły.
- Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

b. Zapoznanie się ze sposobami tworzenia i gromadzenia dokumentacji szkoły poprzez:
- Sposoby prowadzenia dziennika lekcyjnego.
- Tworzenie rozkładów materiału.
- Opracowywanie scenariuszy lekcji.

c. Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących nauczycieli, np. plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki
- Inne wewnętrzne regulaminy.
- Znajomość obowiązujących przepisów BHP.
- Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć.
- Szkolenie BHP.

Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji: krótkie notatki z analizy dokumentacji. Potwierdzenie pisemne opiekuna stażu. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

4. Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.

Czas realizacji: cały okres stażu
Dokumentacja realizacji:
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i potwierdzeń, konspektów zajęć.
- Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Teczki stażysty.

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Czas realizacji: czerwiec 2020
Dokumentacja realizacji:
podsumowanie zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego w formie opisu.

6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Czas realizacji: do końca roku szkolnego
Dokumentacja realizacji: sporządzony wniosek oraz przygotowana dokumentacja ze stażu.

§6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

1.Zapoznanie się z programem nauczania.
- Analiza podstaw programowych i rozkładów materiału.

2. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela poprzez:
- Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).
- Rozmowa z opiekunem stażu lub innym nauczycielem (omawianie zajęć).

Czas realizacji: cały okres stażu 
Dokumentacja realizacji: protokół z hospitowanych zajęć, własna notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem.

§6 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania

1. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
- Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
•Uatrakcyjnianie zajęć przez wprowadzenie form zabawowych i gier językowych.

Czas realizacji: cały okres stażu 

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ucznia 
- Zgłębianie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.

Czas realizacji: cały okres stażu 

3.Obserwacja i analiza możliwości ucznia, indywidualizacja nauczania
- Analiza mocnych i słabych stron ucznia na podstawie ocenianych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
- Dostosowanie prowadzonego nauczania do potrzeb ucznia.

Czas realizacji: cały okres stażu 

4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce 
- Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami. W razie potrzeby: koło wyrównawcze.

Czas realizacji: cały okres stażu 
Dokumentacja realizacji: wyniki w nauce uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Pomoc w organizacji konkursów językowych: 
- Dostarczenie uczniom materiałów dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów anglojęzycznych. 

Czas realizacji: cały okres stażu, okres przed konkursami
Dokumentacja realizacji: materiały dodatkowe dla uczniów, zapisy w dzienniku, notatki własne.

§6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

1. Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych poprzez:
- Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników. 
- Zgłębianie literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.

Czas realizacji: od października 2019r. do końca stażu. Udział w szkoleniach według terminarza szkoleń.
Dokumentacja realizacji: zaświadczenia o ukończeniu jednostki szkoleniowej.

2. Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Forma i czas realizacji:
- Publikacja planu stażu zawodowego w sieci (październik 2019r.).
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami języka angielskiego (cały okres stażu).

Dokumentacja realizacji: link do planu stażu zawodowego w Internecie.

§6 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy 
- Szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne.
- Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych: Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.

Czas realizacji: cały okres stażu 
Dokumentacja realizacji: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

§6 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
- Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji.
- Wykorzystanie materiałów multimedialnych oraz gier edukacyjnych on-line w prowadzeniu zajęć.

Czas realizacji: cały okres stażu 
Dokumentacja realizacji: dokumentowanie działalności poprzez tworzenie plików będących dowodem podjętych aktywności, wykaz wykorzystywanych stron internetowych.

§6 ust.2 pkt. 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych 
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. 
- Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Czas realizacji: według harmonogramu 
Dokumentacja realizacji: wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy
- Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
- Analiza i wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu lekcji.

Czas realizacji: cały okres stażu 

3.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Czas realizacji: po zakończeniu stażu 
Dokumentacja realizacji: teczka stażysty.

§6 ust.2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.

Czas realizacji: cały okres stażu 

2. Współpraca z rodzicami uczniów 
- Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp. 
- Zebrania z rodzicami.

Czas realizacji: cały okres stażu 
Dokumentacja realizacji: dokumentacja szkolna.

3.Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym:
- Uczestnictwo w miejskich obchodach Święta Niepodległości (11.11.19).
- Pomoc w przygotowaniu i organizacji szkolnego Dnia Kultury (luty 2020).

Dokumentacja realizacji: dokumentacja szkolna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.