X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44720
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko stażysty: mgr Magdalena Dziubacza-Żarów
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 6
Czas trwania stażu: 01.09.2017 – 31.05.2020
Opiekun stażu: mgr Beata Zaskalska
§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach (...).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o awansie zawodowym nauczycieli
• Karty Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty IX 2017 Plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Rozmowa i określenie zakresu obowiązków z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu
• Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (omawianie przebiegu zajęć, analiza konspektów)
• Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycielki z większym stażem (zdobywanie doświadczenia, wnioski z obserwacji)
• Określanie mocnych i słabych stron swojej działalności – ewaluacja własnych działań na podstawie analizy konspektów ( co udało mi się zrealizować, nad czym muszę popracować, wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu)

• Dokumentowanie własnego dorobku zawodowego

• Opracowywanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego – ewaluacja własnych działań, dokonywanie ewentualnych zmian. IX 2017
IX 2017

IX 2017

2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym

wg harmonogramu hospitacji

wg harmonogramu

Systematycznie

Systematycznie

Raz w ciągu roku szkolnego Wniosek o rozpoczęcie stażu
Kontrakt

Grafik spotkań

Scenariusze zajęć, wnioski
Scenariusze zajęć, wnioski

Scenariusze zajęć, wnioski

Scenariusze zajęć, wnioski

Notatki własne

Scenariusze, notatki, zaświadczenia, pomoce, fotografie

Sprawozdanie
3. Pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych samodzielnie i poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego • Uczestniczenie w spotkaniach rad szkoleniowych w ramach WDN
• Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez CKPIDN w Mielcu
• Udział w konferencjach naukowych z zakresu, pedagogiki, psychologii
• Poszukiwanie w literaturze fachowej (książki, czasopisma) nowatorskich aktywnych metod nauczania Wg harmonogramu spotkań

Okres stażu
wg. oferty szkoleń

Okres stażu

Okres stażu

Notatki, zaświadczenia

Notatki, zaświadczenia

Notatki, zaświadczenia

Notatki, pomoce, fotografie
4. Doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy • Tworzenie estetycznych, ciekawych dla dzieci pomocy dydaktycznych (historyjki obrazkowe, napisy do globalnego czytania, materiały do pracy indywidualnej i grupowej)
• Wykonywanie estetycznych elementów dekoracji sali i innych pomieszczeń przedszkolnych –wykonanie uniwersalnych kukiełek do teatrzyku, scenek przedstawiających zmiany w 4 porach roku itp.
• Założenie w sali kącika Pomysłowego Konstruktora – zaangażowanie rodziców do jego wyposażenia w różnorodny materiał, służący dzieciom w rozwijaniu pomysłowości i wyobraźni.
• Założenie kącika sensorycznego, służącego kształceniu zmysłów Okres stażu

Okres stażu

II rok stażu

I rok stażu

Pomoce dydaktyczne, fotografie

Pomoce dydaktyczne, fotografie

Pomoce dydaktyczne, fotografie

Notatki własne, fotografie

5. Stosowanie innowacyjnych form pracy • Wykorzystywanie do tworzenia prac plastycznych i technicznych nietypowych materiałów plastycznych (nieużytki, naturalne okazy przyrodnicze)
• Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym elementów programów: „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk Kolczyńskiej; Pedagogika zabawy KLANZA; metod gimnastyki twórczej Labana, Orffa; Denisona; Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak; integracji sensorycznej, Okres stażu

Okres stażu

Wystawy prac na holu przedszkolnym, fotografie

Scenariusze, notatki

6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie zajęć pokazowych dla rodziców

• Organizowanie uroczystości i imprez na terenie przedszkola
• Wymiana doświadczeń z nauczycielkami z innych placówek – spotkania w placówkach, na szkoleniach, komunikacja meilowa, wymiana scenariuszy itd..
• Publikowanie własnych scenariuszy na portalach internetowych, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji zadań na nauczyciela mianowanego Okres stażu

wg kalendarza imprez
Okres stażu

Okres stażu

Okres staż Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć, fotografie

Notatki własne

Adresy stron

§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
1. Rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych • Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci
• Wspieranie dzieci zdolnych artystycznie poprzez
udział dzieci zdolnych w konkursach na terenie miasta , powiatu ,w konkursach ogólnokrajowych,
• Aranżowanie wystawek prac dzieci zdolnych artystycznie
• Opracowanie broszurki na temat „Jak rozwijać zainteresowania i talenty dzieci?”
• Promowanie zdolności artystycznych dzieci w środowisku lokalnym – współpraca z Biblioteką Miejską Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

II rok stażu

II rok stażu

II rok stażu

Karty obserwacji dzieci

Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursach
notatki

Wystawy prac, fotografie

Broszurka

Scenariusze przedstawień
2. Praca z dziećmi z trudnościami • Prowadzenie pracy indywidualnej według opracowanego planu pracy indywidualnej uwzględniającego potrzeby dzieci
• Przekazywanie rodzicom opracowanych zestawów ćwiczeń w domu
• Konsultacja ze specjalistami – psycholog, logopeda

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Plany pracy indywidualnej, zapisy w dzienniku, notatki

Notatki

Notatki
3. Kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań u dzieci. • Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
• Założenie kącika recyklingowego we współpracy z rodzicami
• Zorganizowanie wycieczki do MPGK Mielec
• Opracowanie broszurki dla rodziców na temat „Drugie życie pustych opakowań”
• Zorganizowanie warsztatów plastyczno – technicznych dla rodziców i dzieci mających na celu wykonanie zabawek z nieużytków

II rok stażu Wpisy do dziennika

Wpisy w dzienniku
Karta wycieczki
Broszurka

4. Wyrabianie prozdrowotnych nawyków i zachowań u dzieci • Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia (pielęgniarka, stomatolog, itp.)
• Uczestnictwo w konkursie promującym zdrowie
• Stworzenie galerii owocowych cudaków - „Owocowa fotobudka”
• Organizowanie międzygrupowych konkursów, spotkań, quizów, zabaw o tematyce zdrowotnej
• Utworzenie całorocznej hodowli ziół, wykorzystywanie ich do zajęć kulinarnych
• Konstruowanie indywidualnego programu aktywności ruchowej „Więcej ruchu dla maluchów” na rok szkolny 2017/2018

I rok stażu
Wpisy do dziennika

Potwierdzenie udziału w konkursie
Dyplom

§ 7 ust. 2. wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. • Sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz pozostałej dokumentacji
• Korzystanie ze stron men. gov.pl
awans-zawodowy.org i innych
• Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami
• Dokumentowanie przebiegu stażu. Okres stażu Plan rozwoju zawodowego, pozostałe dokumenty

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy dydaktycznej • Wykorzystywanie programów Word, Excel i PowerPoint do przygotowania bieżących materiałów w pracy dydaktycznej
• Korzystanie z komputera i urządzenia wielofunkcyjnego w codziennej pracy wychowawcy przedszkolnego
• Sporządzanie dokumentacji nauczycielskiej (konspektów, planów pracy miesięcznej, kart obserwacji dzieci) za pomocą komputera Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Materiały wykorzystywane w codziennej pracy dydaktyczno –wychowawczej
3. Współredagowanie strony internetowej przedszkola • Przygotowywanie materiałów multimedialnych oraz redagowanie aktualizacji, przesyłanie zdjęć, informacji dla rodziców na stronę internetową przedszkola Okres stażu Strona internetowa przedszkola
4. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystania zasobów Internetu
• Udział w szkoleniach internetowych
• Wykorzystanie Internetu w codziennej pracy
• Korzystanie z portali edukacyjnych – publikowanie w Internecie, szukanie inspiracji do zajęć i pracy z dziećmi Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia ukończenia kursu,
notatki opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie

§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Umiejętne zastosowanie posiadanej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej do rozwiązywania bieżących problemów w grupie przedszkolnej • Systematyczne organizowanie zabaw przeciw agresji wg Portman
• Stosowanie technik relaksacyjnych wg Jacobsona
• Zorganizowanie cyklu spotkań z bajką terapeutyczną przy współpracy z rodzicami
• Podjęcie współpracy z psychologiem w celu uzyskania pomocy, porady przy rozwiązywaniu problemów,
• Zapraszanie psychologa na spotkania z rodzicami – prowadzenie prelekcji
• Nawiązanie współpracy z logopedą Okres stażu

Okres stażu

I rok stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Wpisy z dzienniku,

Protokoły zebrań

Notatki

2. Niesienie pomocy dzieciom z rodzin najuboższych • Monitorowanie sytuacji materialnej i bytowej dzieci
• Nawiązanie współpracy z MOPS
• aInformowanie rodziców o możliwości dofinansowania przedszkola (MOPS CPR) Okres stażu

Okres stażu

Notatki
Wykaz spotkań, protokoły zebrań

§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Uzupełnienie informacji dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły • Analiza dokumentacji przedszkolnej – statutu przedszkola, koncepcji rozwoju przedszkola, regulaminów wewnątrz-przedszkolnych Okres stażu Wykaz dokumentów
2. Analiza przepisów prawa oświatowego • Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego Okres stażu Wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku • Poszukiwanie rozwiązań wychowawczych w literaturze fachowej dotyczącej rozwoju dzieci Okres stażu Wykaz literatury

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.