X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44657
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego .Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. Zmianami)
• Rozporządzenie MEN 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Wrzesień 2017 Dokumenty:
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie
Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym. Okres stażu Dokumenty, notatki
Napisanie wniosku
o rozpoczęcie stażu. Wrzesień 2017 Wniosek
Nawiązanie współpracy z Opiekunem stażu Podpisanie kontraktu i omówienie planu współpracy Wrzesień 2017 Kontrakt, plan współpracy
Napisanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2017 Plan rozwoju zawodowego
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu Raz w semestrze Scenariusze zajęć, notatki
Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu Raz w semestrze Scenariusze zajęć, notatki
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2020 Sprawozdanie
Udział w różnych formach doskonalenia
Kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, konferencje, udział w radach szkoleniowych oraz zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Okres stażu Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty
Planowanie i organizowanie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów, istotnych artykułów
z czasopism pedagogicznych; tworzenie pomocy dydaktycznych, czytanie literatury pedagogicznej,
stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. Okres stażu Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych, wykaz przeczytanych lektur
Prowadzenie dokumentacji Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami, okresowe diagnozowanie osiągnięć dzieci, udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji na dany rok szkolny Okres stażu Dziennik, arkusze obserwacji, plany
Realizacja projektów ogólnokrajowych, udział w akcjach charytatywnych Zgłoszenie przedszkola i koordynowanie Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Wrzesień 2017
Akcja „Paczka dla Dzieciaczka” – zbiórka upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu Grudzień 2017
Organizacja konkursów Konkurs na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową/Wielkanocną, zorganizowanie wystawy Grudzień 2017
Marzec 2018
Konkurs plastyczny „Zwierzęta Świata” Styczeń 2018
Konkurs recytatorski „Zwierzęta w literaturze” Marzec 2018
Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu Przewodniczący ds. edukacji teatralnej, organizacja Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych Marzec 2018 Harmonogram, scenariusz, dokumentacja fotograficzna
Instruktor zajęć rytmicznych Rok szkolny Plan pracy, wpisy w dzienniku

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, rozmowy z dziećmi, zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, pedagogizacja rodziców, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców
i dzieci, przeprowadzenie ankiet Okres stażu Arkusze obserwacji, listy obecności
z zebrań, dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych
i uroczystości przedszkolnych, ankiety
Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym Okres stażu Listy obecności podczas zebrań grupowych i konsultacji indywidualnych
Angażowanie środowiska rodzinnego dzieci w życie przedszkola
Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych, angażowanie rodziców w pomoc na rzecz grupy
i przedszkola Okres stażu Harmonogram uroczystości, listy obecności
Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie
z harmonogramem uroczystości i z koncepcją pracy przedszkola Wg harmonogramu Wpisy w dzienniku, dokumentacja fotograficzna
Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi
w przedszkolu oraz z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Konsultacje ze specjalistami, analiza dokumentów, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Okres stażu Dokumentacja, scenariusze, karty pracy, notatki
Współpraca ze środowiskiem lokalnym Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi i nieświatowymi z terenu gminy
i poza gminą Okres stażu Wpisy w dzienniku, dokumentacja fotograficzna
Prowadzenie diagnozy pedagogicznej Obserwacja, karty pracy Październik
Kwiecień Karty pracy, notatki
Praca z dzieckiem zdolnym i o potrzebach specjalnych Zajęcia indywidualne, zajęcia ze specjalistami, dodatkowe karty pracy, dostosowanie tempa pracy, zastosowanie metod aktywizujących
w pracy z dziećmi
Okres stażu Karty pracy, wpisy w dzienniku
Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych w pracy z dziećmi
z uwzględnianiem współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych Realizacja Podstawy Programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego Okres stażu Podstawa Programowa, Program wychowania przedszkolnego
Cykliczne organizowanie zajęć dotyczących:
- dbania o bezpieczeństwo własne i innych
- pogłębiania wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego
- rozbudzanie empatii, rozumienia niesienia pomocy słabszym, niepełnosprawnym, ubogim

Cyklicznie, raz w miesiącu Scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Stosowanie technologii komputerowej
w opracowaniu dokumentacji awansowej Wyszukiwanie informacji z zakresu awansu zawodowego oraz prawa oświatowego, opracowanie dokumentacji Okres stażu Wydruki, zapisane linki i pliki na nośnikach CD, DVD, USB
Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej Korzystanie podczas zajęć ze sprzętów elektronicznych (tablica multimedialna, radio, aparat, komputer), tworzenie prezentacji, wykorzystanie ich na zajęciach, gry edukacyjne Okres stażu Zapis plików na nośnikach CD, DVD, USB, dysku
Opracowywanie przygotowanie materiałów
i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych tworzenie kart pracy, a także dyplomów, zaproszeń, podziękowań oraz pisanie scenariuszy zajęć i prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze, Okres stażu Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
Komunikacja w rodzicami Pisanie ogłoszeń, kontakt mailowy Okres stażu Archiwum wiadomości
Doskonalenie umiejętności wykorzystania
w pracy technologii informacyjnej Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej Okres stażu Zaświadczenia, materiały szkoleniowe
Opublikowanie na platformie edukacyjnej Planu rozwoju zawodowego Publikacja Planu Rok szkolny 2019/2020 Strona www

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego Studiowanie literatury przedmiotu, udział
w kursach, warsztatach, grantach, szkoleniach. Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń.
Wyrównywanie szans edukacyjnych Diagnozowanie problemów środowiskowych Okres stażu Scenariusze zajęć, wpisy
w dzienniku
Praca indywidualna z dzieckiem
Praca terapeutyczna z dzieckiem o kształceniu specjalnych oraz z opinią potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Motywowanie i wspieranie rozwoju dziecka Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci Okres stażu Obserwacja, notatki, scenariusze zajęć
Rozwiązywanie konfliktów
Motywowanie dzieci do przestrzeganie symboli
i Kodeksu Grupy
Przełamywanie barier wśród dzieci nieśmiałych,
z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, żyjących w niedostatku

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Aktualizacja przepisów prawa oświatowego Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego,
• Niebieska Karta Okres stażu Zbiór dokumentacji, linki do platform oświatowych, notatki
Udział w tworzeniu dokumentów regulujące pracę przedszkola Współtworzenie dokumentacji Wg potrzeb Dostępna dokumentacja
Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie
w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść Wg harmonogramu Dziennik wyjść, karta wycieczki
Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczo - opiekuńczych wychowanków Uczestnictwo w szkoleniach podejmujących
w/w temat. Okres stażu Zaświadczenia, notatki
Korzystanie z literatury fachowej, doświadczenia opiekuna stażu. Notatki, wykaz pozycji książkowych

* Za zgodą Dyrektor placówki, w której odbywa się staż Plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela
i placówki

Podpis Opiekuna stażu Podpis Dyrektora
Podpis nauczyciela stażysty

Zbiersk, dn. 14.09.2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.