X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44629
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1 Poznanie procedury związanej
z własnym awansem zawodowym. • Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Analiza dokumentacji przedszkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2017 r.
2 Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola.
• Praca w zespole ds. ewaluacji.
• Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.
cały okres stażu
3 Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu powierzonych przez dyrektora

• Koordynowanie pracy grup przedszkolnych na terenie Szkoły Podstawowej.
• Inne funkcje przydzielone przez dyrektora wedle bieżących potrzeb. cały okres stażu
4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Prowadzenie rozmów indywidualnych.
• Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców i dziadków wg planu rocznego.
• Indywidualne konsultacje z rodzicami.
• Wywiady z rodzicami.
• Omówienie wyników obserwacji, diagnoz.
• Organizowanie pedagogizacji rodziców.
• Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, akcjach i spotkaniach.
• Udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
• Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy. cały okres stażu
5 Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach i przeglądach. • Udział dzieci w konkursach i przeglądach: muzycznych, plastycznych, teatralnych. cały okres stażu
6 Wzbogacanie, rozwijanie oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy. • Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych i wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych.
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. • Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:
• tworzenia dokumentacji przedszkolnej,
• narzędzi pracy – arkuszy obserwacji, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów,
• programów przedszkola,
• prezentacji multimedialnych,
• obserwacja i diagnoza dzieci za pomocą, kart obserwacji, testów diagnostycznych. cały okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych. • Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych.
• Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
• Wymiana informacji z Dyrekcją i nauczycielkami oraz rodzicami mailowo (skrzynka służbowa) dotyczącą organizacji pracy przedszkola. cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych zajęć.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1 Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego • Prowadzenie i omawianie zajęć w obecności nauczyciela. 9 miesięcy
2 Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
Cały okres stażu
Praca w zespole nauczycieli przedszkola • Aktywny udział w pracach zespołu: wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Cały okres stażu
3 Opracowanie i udostępnianie innym ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno – wychowawczej • Przekazanie gromadzonych materiałów: scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości przedszkolnych, kart pracy.
Cały okres stażu
Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, refleksjami poprzez • Publikowanie artykułów z zakresu funkcjonowania gromady zuchowej na stronie przedszkola. Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Mały zuch”. • Opracowanie innowacji.
• Przedstawienie innowacji na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia.
• Realizacja innowacji według ustalonego planu. okres stażu od września
2018r.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Przygotowywanie dzieci do występów z różnych okazji i uroczystości obchodzonych w przedszkolu. • Współpraca przy opracowywaniu i realizacji scenariuszy. cały
okres stażu
2. Prowadzenie Gromady Zuchowej • Udział w kursach specjalistycznych.
• Udział w rajdach i imprezach organizowanych przez Komendę Hufca ZHP cały
okres stażu
3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. • Prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.
• Udzielanie pomocy rodzicom ,w zakresie dydaktyczno – wychowawczym.
• Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. cały
okres stażu
3. Organizacja apelu z okazji Święta Niepodległości Polski. • Przygotowanie scenariusza
• Przeprowadzenie apelu
4. Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach. • Udział wychowanków w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, tematycznych. cały
okres stażu
5. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Kto ty jesteś” • Zapoznanie się z podstawa prawną i literaturą fachową;
• Opracowanie założeń innowacji i przedstawienie ich radzie pedagogicznej;
• Realizacja założeń innowacji wrzesień 2018r.
6. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych. • góra grosza,
• nakrętka,
• zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
• zbiórka zużytych baterii,
• sprzątanie świata,
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. cały
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną • nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni PPP - korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych. cały
okres stażu
2. Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej • omawianie problemów dzieci,
• wymiana informacji o postępach dziecka
• korelacja zadań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych. cały
okres stażu
3. Uczestniczenie w pracach na rzecz przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji.
Realizacja działań wynikających z Rocznego Planu Przedszkola.
• współorganizacja Święta Rodziny,
• współpraca z Radą Pedagogiczną Szkoły
• współpraca z biblioteką szkolną.
• współpraca z nauczycielkami I-III, spotkania z nauczycielami, uczniami, oglądanie występów uczniów.
cały
okres stażu
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• Prawidłowe prowadzenie:
• dziennika zajęć ,
• kart obserwacji dzieci
• wywiadów
• diagnoz
• arkuszy diagnozy gotowości szkolnej
• dokumentacji obejmującej pracę z dzieckiem słabym i zdolnym. cały
okres stażu
5. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Propagowanie czytania poprzez codzienne czytanie dzieciom.
Angażowanie rodziców do czytania ulubionych bajek i wierszy swoim dzieciom.
• pełnienie roli lidera;- kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• Zachęcanie rodziców, do głośnego czytania. cały
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Praca z dziećmi dotkniętymi nadpobudliwością psychoruchową,
• Identyfikacja problemu, objawy, prognoza, formy pracy z dzieckiem w celu rozwiązywania problemu, wdrażanie oddziaływań.
• Analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
• Identyfikacja problemu, objawy, prognoza, formy pracy z dzieckiem w celu rozwiązywania problemu, wdrażanie oddziaływań cały
okres stażu
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego:

Płock, dnia Podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.