X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44625
Przesłano:

Program koła wokalno - tanecznego

WSTĘP

Kółko wokalno – taneczne jest jedną z form atrakcyjnych zajęć wpływających na wszechstronny rozwój dziecka. Stwarza odpowiednie warunki do intensywnego poznawania, kształtowania oraz odkrywania zarówno zdolności, zainteresowań jak i talentu dzieci. Inspiruje
i pobudza do twórczej działalności oraz wywołuje głębokie przeżycia i uwrażliwia na piękno. Wyzwala nie tylko swobodną i niezależną twórczość, ale uczy również wiary we własne siły,
a także kształtuje pożądane cechy charakteru i osobowości każdego dziecka. Uczestnicząc
w zajęciach kółka wokalno – tanecznego, dziecko ma okazję podejmować działania z własnej inicjatywy, a także gromadzić doświadczenia oraz uczyć się akceptacji i tolerancji.
Edukacja muzyczna jest swoistą formą kontaktu dziecka ze światem dźwięków. Muzyka jako jeden z kierunków edukacji dziecka w szczególny sposób rozwija percepcję słuchową,
a także aktywną postawę twórczą, sferę emocjonalną oraz wrażliwość estetyczną, a to z kolei ma duży wpływ na osiągnięcie coraz lepszych wyników w nauce. Muzyka wpływa nie tylko na rozwój zdolności muzycznych dziecka, ale przede wszystkim posiada ogromną wartość ogólnorozwojową i z tego powodu nabiera szczególnego znaczenia w wychowaniu przedszkolnym, a później z kolei w kształceniu zintegrowanym.
Praca w kole doskonali umiejętności wokalno – taneczne oraz kształci zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy oraz koncentracji uwagi. Zajęcia muzyczne pozwalają tworzyć atmosferę radości z muzykowania oraz stymulować wysiłek intelektualny w celu wykazania coraz trudniejszych umiejętności. Dzieci podejmując wyzwania muzyczne w ramach kółka przyczyniają się do podniesienia jakości pracy przedszkola, kształtowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym, a także stwarzają możliwość udziału w licznych konkursach muzycznych.
Każde dziecko w ramach kółka wokalno – tanecznego ma możliwość:
 organizowania własnego warsztatu pracy
 zdobywania nowych doświadczeń
 spędzenia wolnego czasu w sposób atrakcyjny
ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Proponowany program kółka wokalno – tanecznego przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut. Ma on na celu zaspokajanie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywna formę spędzania wolnego czasu. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem.

CELE GŁÓWNE

 muzyczny rozwój dzieci
 indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki
 rozwijanie wrażliwości na muzykę
 kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
 kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki
 pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności muzycznych – rozśpiewanie
i umuzykalnienie oraz działania twórcze
 kształcenie emisji głosu
 rozbudzenie do muzykowania indywidualnego i zespołowego
 kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 poznanie zróżnicowanego repertuaru wokalnego (pieśni patriotyczne, pieśni ludowe, pieśni artystyczne - popularne i dziecięce w zależności od potrzeb)
 poznanie prostych elementów tańca z repertuaru (tańców integracyjnych rożnych narodów, wybranych polskich tańców regionalnych)
 kształtowanie sprawności motorycznej
 kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji
 kształtowanie koordynacji ruchowej i słuchowo – ruchowej
 rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
CELE SZCZEGÓŁOWE
DZIECKO
1. Śpiew:
 śpiewa pieśni jednogłosowe z poznanego repertuaru wokalnego zbiorowo i indywidualnie
 śpiewa pieśni bez akompaniamentu ( a capella)
 śpiewa pieśni z akompaniamentem nagranym na płycie CD
 śpiewa pieśni z akompaniamentem perkusyjnym
 śpiewa z prostym ruchem ilustrującym treść pieśni
 ćwiczy dykcję na podstawie fragmentów tekstów piosenek
 ćwiczy prawidłowy oddech (zna ćwiczenia oddechowe)
 zna prawidłową postawę podczas śpiewu
 reaguje na zmiany dynamiczne, agogiczne, artykulacyjne i wyrazowe utworu muzycznego
 umie stosować podzielność uwagi podczas wykonywania kilku czynności jednocześnie (np.: śpiew i ruch)
 ma poczucie rytmu
 zwraca uwagę na prawidłową emisję głosu
 odczuwa radość i przyjemność z zespołowego muzykowania
 umie współdziałać w grupie

2. Słuchanie muzyki:
 aktywnie odbiera muzykę
 rozpoznaje poznane melodie, pieśni oraz fragmenty utworów muzycznych
 zna charakterystyczne cechy poznanych utworów muzycznych
 ma lepszą koncentrację, pamięć i wyobraźnię muzyczną

3. Ruch przy muzyce:
 reaguje na zmiany tempa i dynamiki
 rozwija słuch muzyczny
 rozpoznaje wysokości dźwięku
 ma poczucie rytmu
 wyrabia koordynację słuchowo – ruchową
 posiada umiejętność rozplanowania ruchu w przestrzeni
 umie szybko reagować i rozwija refleks
 kształci umiejętności szybkiego hamowania i pobudzania ruchu
 dostosowuje ruch do charakteru muzyki, rozwija zwinność, spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz pamięć
 umie współpracować w grupie
 zna podstawowe kroki tańców integracyjnych oraz wybranych tańców regionalnych
 umie wyczuć wątki zakończeń i opanował podstawowe układy tańca
 umie wykonać poznane kroki tańca
 zna elementy ruchu jak: marsz, cwał, podskoki, dosuwanie nóg, zeskoki
z jednej nogi na drugą, obroty, przeplatanki itp.
 umie słuchać i analizować muzykę
 umie ładnie i prawidłowo poruszać się
 ma prawidłową postawę

ZADANIA PROGRAMOWE

I TANIEC
Dziecko porzez taniec:
 wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów
 uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową
 elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do zdobywania umiejętności tanecznych i łatwości obcowania w towarzystwie
 przez ruch ciała dzieci uczą się nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem
Ruch i taniec z jednej strony ma istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka,
z drugiej zaś może stać się istotnymi elementami terapii ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne i daje odprężenie.
Ruch przy muzyce:
A. Wzmaga postawę kreatywności.
B. Integruje człowieka wewnętrznie i otwiera na twórcze poszukiwania.
C. Pośrednio wpływa na samoocenę uczniów.
Wychowanie muzyczne pobudza i usprawnia naturalny rozwój dziecka. Pod wpływem wielu przyjemnych przeżyć i radości, które powstają w wyniku kontaktu z muzyką aktywizują się procesy psychiczne dziecka.

II ŚPIEW
Na zajęciach koła wokalno - tanecznego obok tańca nierozerwalnie towarzyszy nam śpiew. Pieśń poprzez treść słowną kształtuje u dzieci emocjonalny stosunek do zjawisk życia
i wydarzeń historycznych, a także wyobraźnię i fantazję.
Zbiorowe śpiewanie jest dla dzieci fantastyczną szkołą życia:
 wdraża do pracy w grupie
 uczy współdziałania, realizując w ten sposób zadania wychowania społecznego
i moralnego

Dziecko przebywając w świecie muzyki i jej problemów wraz ze swoim otoczeniem żywo reaguje na nowe doświadczenia i przeżycia muzyczne. Przyzwyczajenia i nawyki muzyczne zakorzenione w młodości przyniosą olbrzymie korzyści w życiu człowieka dorosłego.

TEMATYKA

1. Poznanie tańców integracyjnych:
 Taniec izraelski
 Taniec włoski
 Taniec angielski
 Taniec żydowski
 Taniec hiszpański
 Taniec belgijski
 Swing w uliczce
 Doublebska Polka
 Carnevalito
 Siedmioraczek
 Tańce ludowe (Krakowiak. Polonez i Polka)

2. Poznanie różnorodnego repertuaru wokalnego w tym pieśni:
 ludowych
 patriotycznych
 artystyczne, popularne i dziecięce w zależności od potrzeb

GRY I ZABAWY PRZY MUZYCE

 Gry rozwijające - słuchowe
 Gry służące rozwijaniu koncentracji
 Gry wprowadzające oraz umożliwiające wzajemne poznanie się
 Gry kształtujące interakcję
 Gry rozwijające zaufanie

METODY PRACY

 Podające
 Aktywizujące
 Pokazowe
 Praktyczne

FORMY PRACY

 Praca indywidualna
 Praca zespołowa (grupowa)
EWALUACJA

Program kółka wokalno – tanecznego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć dodatkowych. Formą mierzenia jakości pracy dzieci jest uczestnictwo
w konkursach.
Uczestnictwo w tego rodzaju kole zainteresowań to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks
i równocześnie aktywna forma spędzenia wolnego czasu. Wobec tylu pozytywnych oddziaływań tańca na kształtowanie młodego człowieka uważamy za zasadne realizowanie tego programu. Udział w kole wokalno - tanecznym kształci w dzieciach poczucie, że mają do spełnienia ważną misję – muszą nieść swoją muzyką i tańcem radość ludziom, którzy jej potrzebują.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.