X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44605
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Damian Kucharko
nauczyciel informatyki

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2020 r.

WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zadania do realizacji
Formy realizacji zadań
Termin
Dowody
realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.

2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2017r.
Cały okres stażu.
Znajomość procedury awansu zawodowego.

2. Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp.
Cały okres stażu.
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.

3. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.
Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

4. Praca w komisjach egzaminacyjnych
1. Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.

5.Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych.
2. Organizacja uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

6. Organizacja wycieczek.
1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy.
Cały okres stażu.
Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

7. Praca z uczniem zdolnym.
1. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów.
2. Udział w konkursach międzyszkolnych.
Cały okres stażu.
Opis działania, dyplomy.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego
Aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z usprawnieniem
pracy szkoły.
Cały okres stażu.
Wydruki, dyplomy.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych.
1. Korzystanie z prezentacji multimedialnych.
2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z informatyki.
Cały okres stażu.
Wydruki.

3. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
3. Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej .
Cały okres stażu.
Wydruki

4. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony szkoły
Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą
W szczególności zamieszczanie:
 informacji dla rodziców i uczniów;
 konkursów dla uczniów;
 zdjęć (z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp.)
 i innych.
Cały okres stażu.
Strona internetowa szkoły.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z informatyki wykorzystując urządzenia multimedialne i ewaluację w formie ankiety:
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczyciela stażysty).
Cały okres stażu.
Potwierdzenie, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotów
1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych.
2. Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych oraz pisania planów naprawczych.
Cały okres stażu.
Notatki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Współpraca z rodzicami uczniów. Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, stały kontakt mailowy, telefoniczny sms – owy, angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej udział w imprezach klasowych i szkolnych. Wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy
z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów ich problemów i współpraca z tym środowiskiem
1. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
2. Rozmowy indywidualne z młodzieżą.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku, potwierdzenie pedagoga.
3. Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem dyslektycznym lub z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
(w razie potrzeby)
Program.

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowanie konkursów na forum Szkoły
1. Organizowanie konkursów:
a) Kuratoryjnych przedmiotowych
b) O tematyce związanej z informatyką
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału.

2.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi Organizowanie zajęć dodatkowych.
Organizowanie spotkań z pedagogiem.
Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.

3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjazdy do kina , teatru, na wystawy
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1.Współpraca policją 1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji na tematy związane m. in. z bezpieczeństwem w Internecie
Cały okres stażu.
Dokumentacja własna.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
2. Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.
Cały okres stażu.
Opisy przypadków.

Damian Kucharko

Zatwierdzam do realizacji.

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.