X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44601
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Zostanę strażakiem"

INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Nazwa projektu – "Zostanę strażakiem..."
2. Osoby odpowiedzialne za projekt:
Sylwia Pawłowska – kierownik świetlicy szkolnej
Nauczyciele świetlicy.
3. Wstęp:
Bycie strażakiem to nie tylko praca, to przede wszystkim pasja oraz chęć niesienia pomocy innym. Marzeniem niejednego chłopca jest zostanie strażakiem. Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom profesji strażaka czyli służby, która nie należy do łatwych.
Udział dzieci w projekcie: praca przy realizacji planowanych zadań, skupionych wokół wytyczonych celów, daje im szansę na poznanie i przybliżenie pracy strażaków. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodzie strażaka i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej.
Projekt edukacyjny "Zostanę strażakiem" pomoże zrozumieć uczniom naszej szkoły jak ważna jest praca strażaka, rozbudzi ciekawość do poznania tajników zawodu strażaka, zachęci do wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej.

4. Cele projektu:
Cel ogólny:
Promocja instytucji Ochotniczej Straży Pożarnej - poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci.
Cele szczegółowe:
wzbogacenie i wyposażenie uczniów w niezbędne informacje o zawodzie strażaka.
realizacja treści programowych z zakresu bezpieczeństwa.
wpływanie na kształtowanie postaw poprzez działalność profilaktyczną.
podnoszenie zainteresowania uczniów ratownictwem.
przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.
wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu.
rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.
rozbudzanie aspiracji zawodowych i kształtowanie szacunku do pracy.

5. Beneficjenci projektu:
Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach uczęszczających do świetlicy szkolnej.

6. Planowane efekty projektu:
poszerzenie wiedzy dotyczącej zawodu strażaka.
rozbudzenie ciekawości i zainteresowania na temat Ochotniczej Straży Pożarnej.
zachęcenie uczniów do wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej.
stała współpraca ze Strażą Pożarną, która będzie sprzyjała lepszemu przygotowaniu dzieci do zrozumienia i konieczności stosowania zasad bezpieczeństwa.
rozwijanie kompetencji miękkich uczniów ( kreatywność, zarządzanie czasem, współpraca w grupie, inicjatywa, elastyczność, komunikatywność, dynamizm działania).
tworzenie okazji do wykorzystania nowych możliwości w pracy z dzieckiem.
wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych oraz zainteresowań dzieci poprzez umożliwienie doświadczalnego uczenia się.
tworzenia sytuacji i zadań otwartych i pozostawienia dziecku swobody w drodze do osiągnięcia celu.
kształtowania u dzieci umiejętności korzystania z uzyskanych informacji, szukania rozwiązań.
wzbudzanie zaufania we własne siły i możliwości.
wzbogacanie poczucie własnej wartości i samodzielności, celowości podejmowanych decyzji i działań zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu.
październik 2019 - czerwiec 2020r.

8. Plan działań z informacjami o formach i metodach pracy:
Metody i formy realizacji projektu:
pracę z komputerem, Internetem;
zbieranie, selekcjonowanie materiałów;
wycieczki do Straży Pożarnej;
metody audiowizualne, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne;
mini wykłady, pogadanki, dyskusje, burza mózgów;
techniki plastyczne, gry i zabawy;
aktywizujące, problemowe;
ćwiczenia grupowe;
udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji;
organizowanie konkursów szkolnych znajdujących w zakresie tematyki;
przeprowadzanie ankiet i wywiadów wśród strażaków;
wizyta/pokazy zorganizowane przez strażaków w naszej szkole;
prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Plan działań podczas realizacji projektu:
Lp.
Zadania
Treści
Realizatorzy
Ewaluacja
Termin
1.
Poinformowanie o realizowanym projekcie uczniów
- przedstawienie celów projektu
- określenie korzyści, jakie wynikną dla uczestników
nauczyciele zaangażowani w projekt

Październik 2019r.
2.
Wycieczki do Ochotniczej Straży Pożarnej
- praktyczne zapoznanie się ze sprzętem strażackim
- pokazy strażaków
- pogadanki i prelekcje
- nauczyciele zaangażowani w projekt
- Ochotnicza Straż Pożarna
- sprawozdanie do Kroniki Szkoły

- zdjęcia
cały czas trwania projektu
3.
Pogadanki i prelekcje
dotyczące tematyki projektu
nauczyciele zaangażowani w projekt
- sprawozdanie do Kroniki Szkoły

- zdjęcia
cały czas trwania projektu
4.
Prezentacje multimedialne
- bezpieczeństwo podczas zabaw
- praca strażaka
-poznanie prawidłowego zachowania się
w sytuacjach trudnych
i niebezpiecznych

nauczyciele zaangażowani w projekt
- sprawozdanie do Kroniki Szkoły

- zdjęcia
cały czas trwania projektu
5.
Zajęcia tematyczne
- zajęcia edukacyjne dotyczące tematyki projektu;
-zajęcia sportowe: "Sprawny jak strażak"
nauczyciele zaangażowani w projekt
- sprawozdanie do Kroniki Szkoły

- zdjęcia
cały czas trwania projektu
6.
Szkolne Konkursy
- konkurs plastyczny
- quizy wiedzy o strażakach

nauczyciele zaangażowani w projekt

- sprawozdanie do Kroniki Szkoły

- zdjęcia
w ciągu roku szkolnego

7.
Oglądanie filmów edukacyjnych
- Palące się ubranie 998,
- Pożar w domu lub w szkole,
- Wzywanie pomocy 998,
- Pożar w lesie lub na łące
- Znaki ewakuacyjne.

nauczyciele zaangażowani w projekt

- sprawozdanie do Kroniki Szkoły

- zdjęcia

w ciągu roku szkolnego

8.
Przygotowania do zakończenia projektu

- opracowanie sposobu podsumowania projektu
- nauczyciele odpowiedzialni za projekt

maj 2020r.
9.
Podsumowanie projektu
- pokaz prezentacji, wystawy, inne formy
- nauczyciele, uczniowie

czerwiec
2020r.

9. Sposób przeprowadzenia oceny efektów projektu:
Realizacja projektu edukacyjnego będzie opierała się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy.
Proponowane formy ewaluacji
odpowiedzialni
- Analiza dokumentacji.
Nauczyciele świetlicy
- Obserwacja poziomu zaangażowania, motywacji i zachowań uczniów.
Nauczyciele świetlicy
- Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.
Nauczyciele świetlicy
- Prezentacja efektów pracy nad projektem
Nauczyciele świetlicy
- Sprawozdanie z realizacji projektu
Nauczyciele świetlicy

10. Uwagi
1. Nauczyciele biorący udział w projekcie mogą wzbogacić go działaniami nieujętymi w nim. Dodatkowe działania muszą zostać opisane w sprawozdaniu z przebiegu projektu oraz należy dokonać ich udokumentowania (np. w Kronice Szkoły).
2. Niektóre zaplanowane działania z przyczyn organizacyjnych (np. wycieczki) mogą ulec zmianie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.