X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44567
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moja mała ojczyzna - poznajemy nasze miasto i okolice. Innowacja pedagogiczna

Innowacja Pedagogiczna

Temat innowacji:

„Moja mała ojczyzna - poznajemy nasze miasto i okolice...”

Osoby wdrażające innowację:
Ewa Rabczak, Alicja Świgoń

Typ innowacji:
Organizacyjno-metodyczna

Termin wprowadzenia i czas trwania:
Wrzesień 2018 - Czerwiec 2019

Miejsce realizacji:
Przedszkole nr 37
Ul. Jutrzenki 5
43-300 Bielsko-Biała

Zakres innowacji:
Grupa czterolatki oraz pięciolatki

Cele główne innowacji:

- nauka poprzez przeżywanie, działanie, doświadczenie indywidualne
- wychowanie poprzez kontakt z naturą, przyrodą ożywioną i nieożywioną
- kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie szacunku do przyrody
- poznanie miasta Bielska i okolic poprzez spacery i wycieczki
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej
- budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do swojego miasta i regionu
- wprowadzenie dzieci w świat wartości, kultury i tradycji

Cele szczegółowe:
- przybliżanie dzieciom regionalnego folkloru i tradycji
- stymulowanie procesów poznawczych
- rozwijanie postaw prospołecznych, nauka współpracy w grupie
- integracja grupy, zwiększanie stopnia samodzielności
- kształcenie empatii, wrażliwości
- dziecko potrafi wskazać ciekawe miejsca w swojej okolicy
- dziecko potrafi wyjaśnić potrzebę ochrony środowiska w swoim otoczeniu
- dziecko czuje się cząstką przyrody i lokalnego społeczeństwa
- dziecko potrafi wymienić ważniejsze miejsca na terenie swojej miejscowości

Wprowadzenie innowacji wymaga dodatkowych nakładów finansowych

Wstęp

Cudze chwalcie – swego nie znacie” to słowa znanego autora wielu bajek dla dzieci Stanisława Jachowicza zainspirowały nas do opracowania innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji regionalnej.
W procesie dydaktyczno – wychowawczym głównym celem edukacji regionalnej jest przede wszystkim rozwijanie w dziecku poczucia własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska i „autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.” Nadrzędnym zadaniem w realizacji problematyki regionalnej na tym etapie kształcenia jest budowanie poczucie więzi z otoczeniem, świadomość własnych ,,korzeni” oraz odnajdywanie źródeł wartościowych w dziedzictwie kulturowym regionu poprzez m.in poznanie najbliższej okolicy.

Bielsko-Biała to jedno z najpiękniejszych miast na Podbeskidziu. Mali turyści mogą zobaczyć tutaj wspaniałe zabytki, piękne krajobrazy, czeka na nich również wiele innych atrakcji. Przygotowałyśmy specjalnie dla naszych przedszkolaków mnóstwo propozycji, mamy nadzieję że spacer po naszym ukochanym mieście i jego okolicach dostarczy dzieciom niezapomnianych wrażeń. Czas spędzony na łonie natury będzie okazją do integracji grupy oraz sposobem na poszerzanie doświadczeń przyrodniczych. Pragniemy zwrócić uwagę dzieci na otaczający nas świat: pełen bogactwa, piękna i wspaniałych dóbr kultury.

Sposoby realizacji innowacji - zorganizowanie wycieczek:

- Muzeum Flory i Fauny w Jaworzu – „Krótka wizyta na morzu...” (oglądanie zwierząt morskich, roślin, narzędzi)
- Bulwary Straceńskie w Bielsku-Białej ( spacer, zabawa, edukacja przyrodnicza)
- Muzeum Minerałów „Skarby Ziemi” w Bielsku- Białej (oglądanie wystawy kamieni i minerałów, film edukacyjny)
- Rynek , Zamek Sułkowskich, Katedra Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej
- Wapienica - zwiedzanie Zapory wodnej im. Ignacego Mościckiego (piknik)
- Pszczyna- zwiedzanie zagrody Żubrów
- Zwiedzanie wytwórni filmów „Bolek i Lolek”, projekcja filmowa
- Cygański Las - Błonia ( spacer leśnymi alejkami, podziwianie widoków)
- wyjazd do Teatru Lalek „Banialuka” oraz kina Helios( wystawy okazjonalne)
- zwiedzanie Straży Pożarnej w B-B
- wyjazd do Żywca, zwiedzanie parku Habsburgów

Szczegółowy rozkład podejmowanych działań (wyjazdów terenowych) będzie ściśle uzależniony od aktualnych warunków atmosferycznych (pora roku), zgromadzonych środków finansowych, dlatego może ulegać zmianom.

Udział w konkursach:
zorganizowanie dwóch konkursów rodzinnych:
- plastycznego „Moje ukochane miasto Bielsko-Biała”
- fotograficznego „Moje ulubione miejsce w Bielsku-Białej”

Metody i formy pracy:

Dziecko poznaje i odkrywa otaczający świat, zdobywając wiedzę w sposób naturalny w toku różnorodnych sytuacji życiowych. Uczestnicy w swoim własnym procesie uczenia się szukają odpowiedzi na pytania, które wypływają z ich spontanicznej ciekawości. Innowacja z zakresu edukacji regionalnej szczególnie akcentuje twórcze działanie dziecka.
Podczas realizacji zadań edukacyjnych wykorzystane będą metody, które dostosowujemy do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci w naszej grupie.
Różnorodne metody i formy pracy w realizacji edukacji regionalnej:
· wycieczki, wyjścia do placówek związanych z gromadzeniem i ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, związanych z prezentacją dziedzictwa kulturowego regionu oraz działalnością artystyczną
· formy działalności plastycznej
· media w edukacji regionalnej
· konkursy
· Internet w edukacji regionalnej
Ponadto:
• podające , eksponujące, aktywizujące, praktyczne , zadań stawianych dziecku

Podstawowymi formami organizacyjnymi będzie działalność:

* Indywidualna
* Grupowa
* Zbiorowa

Spodziewane efekty :

Przyjęte w projekcie założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii jak i teraźniejszości w zakresie gospodarki, architektury, zasobów przyrodniczych i ekologii, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju.
Regionalny charakter projektu przejawia się w doborze treści edukacyjnych przekazujących obraz regionu ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia i okolic oraz w stosowaniu praktycznych metod poznawania regionu (obserwacja, wywiady, monitoring, wycieczki) a także w zintegrowaniu przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Bardzo zależy nam, aby dzieci miały bliski kontakt z przyrodą - środowiskiem naturalnym, które stymulująco wpływa na harmonijny rozwój młodego człowieka. Świat przyrody wyzwala pozytywne emocje, rozładowuje napięcia, pomaga w odprężeniu i relaksacji. Ponadto, dzieci mogą odpocząć na łonie natury od codziennego hałasu i zgiełku. potrzeby

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu innowacji przedszkolaki lepiej poznają swój region, najbliższą okolicę. Bogactwo kulturowe Bielska jest tak ogromne, że nie trudno będzie nim zachwycić i zainteresować dzieci.

Dokumentacja
* Przebieg innowacji zostanie zapisany w dzienniku zajęć
* Prace plastyczne dzieci, pamiątki, kącik regionalny w sali
* Kronika przedszkolna
* Zdjęcia
* Strona internetowa przedszkola

Ewaluacja :

Opracowany plan działań poddany będzie ciągłej ewaluacji a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie treści. Poziom osiągniętych przez dzieci wiadomości i umiejętności analizowany będzie przez nauczycieli w trakcie bieżącej obserwacji dzieci w czasie zajęć, zabaw, wycieczek edukacyjnych.
Dodatkowo:
* Przygotowanie ankiety dla rodziców, rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami
* Badanie dokumentów (plany miesięczne, wpisy do dziennika, karty wycieczek, fotografie, pamiątki, kącik regionalny)
* Podsumowanie i wyniki rodzinnego konkursu plastycznego pt. „Moje ukochane miasto Bielsko-Biała.
* Podsumowanie i wyniki rodzinnego konkursu fotograficznego pt. „Moje ulubione miejsce w Bielsku-Białej”

Wyniki ewaluacji będą wskazówką do dalszej pracy.

Literatura:

1. T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin 2009, WUMC S.
2. M. Sawicki, Edukacja środowiskowa, Warszawa 1997, WN Semper
3. N. Wilczak, Wspólnie odkrywamy świat, Warszawa 1985, PZWS
4. E. Janik, Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, Warszawa 1980, WSiP
5. M. Broda, W. Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice - historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 2002
6. J. Polak, 140-lecie Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2004

ANKIETA DLA RODZICÓW

Czy jesteście państwo rodowitymi bielszczanami ?
tak nie
Jeżeli nie, to z jakiego regionu państwo pochodzicie?........................................

Czy znacie państwo historię miasta Bielsko-Biała?
tak nie

Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na państwa życie?
tak nie

Czy chętnie korzystacie Państwo z odpoczynku na „ łonie natury”?
tak nie czasami

Czy zauważają Państwo pozytywny wpływ spacerów na rozwój i zachowanie dziecka?

tak nie
jeśli tak, to jakie zmiany zauważyliście ........................................
........................................

Czy zauważyli Państwo u dziecka wzrost świadomości w zakresie znajomości własnego miejsca zamieszkania?
tak nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.