X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44553
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Kolorowe nutki"

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kolorowe nutki”

Opracowanie: mgr Angelika Miszczak
Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

Rok szkolny 2019/2020

WSTĘP

„Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach”
Franz Schubert

Muzyka to dziedzina sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Daje poczucie odprężenia psychicznego, wpływa na wszechstronny rozwój osobowości, rozwija uczucia, pomaga uzewnętrznić emocje, pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność, pasję oraz dostarcza wiele radości.
Dziecko od najmłodszych lat powinno być wprowadzane w świat muzyki. Rozwijanie muzycznych zainteresowań wśród dzieci jest bowiem znaczące dla ich ogólnego rozwoju. Sposób, w jaki dziecko zostanie zachęcone w przedszkolu do odbierania muzyki czyli słuchania, śpiewania, poruszania się do niej, tworzenia melodii oraz w jakim stopniu będą rozbudzane zainteresowania muzyczne, decydować będzie o dalszym jego rozwoju oraz zainteresowaniach związanych z dziedziną muzyki.
Umuzykalnianie dzieci wiąże się bowiem z postrzeganiem przez nie dźwięków i kojarzenia ich z ruchem, świadomym opanowaniu całego aparatu ruchowego, kształtowaniem słuchu fonematycznego, poczuciem rytmu, refleksu, orientacji własnego ciała, spostrzegawczości. Ważne jest, by podczas stosowania różnorodnych form umuzykalniania stwarzać dziecku możliwości zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Niezwykle istotne jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb oraz dostosowanie ich do poziomu rozwoju dziecka, co pozwala dzieciom na pełne i aktywne uczestnictwo w życiu grupy.
Podczas codziennego pobytu dziecka w przedszkolu, w ramach podstawy programowej, organizowane są zajęcia umuzykalniające. Dzieci śpiewają poznane piosenki, uczestniczą w zabawach taneczno – ruchowych. Rzadziej jednak samodzielnie tworzą niepowtarzalne i powtarzalne melodie, które odtworzyć mogą zwykle na znanych większości dzieciom, instrumentach perkusyjnych. Dużą satysfakcję sprawia dzieciom ich własna aktywność twórcza, dlatego warato stworzyć warunki, w których dzieci będą mogły samodzielnie tworzyć muzykę wykorzystując nowatorskie i oryginalne instrumenty muzyczne takie jak Bum Bum Rurki i KolorPiano, poznając przy tym poszczególne pojęcia muzyczne oparte na kodowaniu. W przyszłości planowany jest zakup kolorowych dzwonków na tubach.

1. OPIS INNOWACJI

Podstawowym zadaniem przedszkola jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Wiek przedszkolny jest okresem bardzo istotnym dla dalszego rozwoju dziecka. Każde dziecko posiada wrodzony potencjał i rozwija się według własnych możliwości. Tworząc innowacje pedagogiczną, należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Dzięki wprowadzeniu innowacji, dzieci, które uczęszczają do Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku zyskają większe szanse na prawidłowy rozwój oraz będą pogłębiać swoją wiedzę o nowe wiadomości w dziedzinie muzyki. Najważniejsze przy tym jest to, by dzieci uczyły się poprzez zabawę, wykazując się własną aktywnością twórczą. Zadaniem innowacji jest uatrakcyjnienie zajęć oraz zdobycie wiedzy z zakresu edukacji muzycznej, ale także poszerzenie wiedzy ogólnej wynikające z zastosowania odpowiednich metod i form pracy oraz integrowaniu zajęć z poszczególnymi edukacjami.
Program innowacji realizowany będzie w oparciu o metodę Kolorowych Dźwięków autorstwa Urszuli i Adama Misior przy pomocy maty elektrycznej KolorPiano oraz wykorzystanie Bum Bum Rurek. Kolor w tym przypadku jest niezwykle ważny i ma podstawowe znaczenie. Zastosowanie obu nowatorskich i oryginalnych instrumentów muzycznych wiąże się z odtwarzaniem dźwięków, które oznaczone są poszczególnymi kolorami w obu przypadkach.
Metoda Kolorowych Dźwięków to przełomowa metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie w tym przypadku macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki.
Natomiast Bum Bum Rurki wykonane z bezpiecznego tworzywa, są lekkie i dokładnie nastrojone, a ich kolorystyka odpowiada określonym dźwiękom i podobnie jak w KolorPiano składa się z siedmiu podstawowych kolorów. Te kolorowe tuby świetnie sprawdzają się w łatwej i szybkiej nauce rytmu. Granie polega na uderzaniu nimi o dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni – kolorowe rurki wydobędą określone, harmonijne dźwięki. Bum Bum Rurki mogą być także wykorzystane podczas zajęć gimnastycznych, zabaw obserwacyjnych czy parateatralnych. Oba instrumenty wspaniale kreują zabawy grupowe oraz naukę gry zespołowej.
Poza tym, że zabawy z oryginalnymi instrumentami są atrakcyjne to również uczą wydobywania dźwięków na zasadzie kodowania. Odczytując kolor z tablicy, dzieci naciskają odpowiedni klawisz na macie lub używają tuby do wydobycia dźwięku. Zastosowanie nowatorskich pomocy dydaktycznych pomaga lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji muzycznej oraz zachęca do podejmowania działań w zakresie edukacji muzycznej, w tym nauki gry na instrumentach muzycznych w przyszłości i były świadomymi uczestnikami i odbiorcami kultury muzycznej. Ponadto w sali zostanie utworzony Kącik Muzyczny dostępny dla dzieci.

DATA I MIEJSCE INNOWACJI, ODBIORCA

Czas trwania innowacji planowany jest na rok szkolny 2019/2020 (od września do czerwca) w Publicznym Przedszkolu Samorządowym „Bajkowa Kraina” w Zbiersku. Innowacja” przeprowadzana będzie raz w tygodniu (poniedziałek) w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze pół godziny i obejmować będzie grupę dzieci 6- letnich „Pszczółki.”

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI

BumBum Rurki stanowią wyposażenie instrumentów muzycznych w bazie przedszkola, natomiast KolorPiano oraz planowane w przyszłości dzwonki na tubach sfinansowane będą z budżetu przedszkola, z odpowiednich na to środków.

DOKUMENTACJA
Przebieg innowacji zostanie zapisany w dzienniku zajęć dydaktyczno – wychowawczych grupy. Na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2020 r. zostanie dokonana ocena realizacji założeń innowacji. Zaproponowane treści w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci.

2. CELE I ZADANIA PROGRAMU

CEL GŁÓWNY INNOWACJI:
Stymulowanie wrodzonego potencjału i wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, który najpełniej i w naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte kontakty dziecka z muzyką oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

CELE OPERACYJNE I ZADANIA INNOWACJI:
• stworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
• kształcenie współdziałania w grupie,
• rozwijanie koordynacji ruchowej,
• rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności
• kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,
• kształcenie umiejętności gry na prostych instrumentach perkusyjnych oraz KolorPiano i Bum Bum Rurkach
• kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich umiejętności,
• rozwijanie predyspozycji i wrażliwości muzycznej,
• rozwijanie prawidłowej postawy ciała oraz współpracy grupowej
w ćwiczeniach rytmicznych i tańcach,
• wzbogacanie słownika biernego i czynnego o elementy dzieła muzycznego oraz nazwy instrumentów,
• zainteresowanie dzieci muzyką klasyczną,
• poznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce,

3. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania dzieci, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań. W innowacji będą wykorzystywane następujące metody i formy pracy z dziećmi.

METODY:
czynne:
• zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu
• zadań stawianych dziecku - zabawy badawcze, doświadczenia
• metody problemowe - burza mózgów
• samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka
percepcyjne:
• obserwacja
• pokaz
• utwory muzyczne
słowne:
• opis,
• objaśnienia
• instrukcje

FORMY:
• Praca indywidualna,
• Praca z całą grupą,
• W małych zespołach

POMOCE, ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
KolorPiano, Bum Bum Rurki, Tablica Muzyczna, figury geometryczne w poszczególnych kolorach, szafka (Kącik Muzyczny), instrumenty perkusyjne, utwory muzyczne na płycie CD, przybory plastyczne, (w przyszłości dzwonki na tubach)

4. ZAKRES TREŚCI INNOWACJI

Zajęcia będą się opierać na Metodzie Kolorowych Dźwięków autorstwa Urszuli i Adama Misior przy pomocy maty klawiszyejj KolorPiano oraz
wykorzystanie Bum Bum Rurek. Kolor w tym przypadku jest niezwykle ważny i ma podstawowe znaczenie. Zastosowanie obu nowatorskich i oryginalnych instrumentów muzycznych wiąże się z odtwarzaniem dźwięków, które oznaczone są poszczególnymi kolorami w obu przypadkach.

ISTOTNE CECHY METODY:
1. umiejętność odczytywania przykładów muzycznych na podstawie kodowania
2. możliwość fabularyzacji, wprowadzania zamiany ról i identyfikacji – dyrygent - muzyk
4. twórczy charakter metody
5. możliwość stosowania instrumentów w różnych środkach wyrazu, np. podczas zabaw parateatralnych, przedstawień i.in.
Każde z zajęć proponowanych dzieciom będzie polegało na pracy z utworem muzycznym. Zajęcia przebiegać powinny etapami.

SCHEMAT PRZEBIEGU ZAJĘĆ:
1. „Powitanka” - powitanie muzyczne – przywitanie polega na wspólnym śpiewaniu do utworu muzycznego „To już czas” autorstwa Moniki Kluzy pochodzący z płyty "Bajkowy Maraton Artystyczny"
2. „Raz, dwa, trzy – teraz Ty!” – tematyczna zabawa rytmiczno – ruchowa z zastosowaniem KolorPiano lub Bum Bum Rurek.
3. „Utwór Tygodnia” – osłuchanie z utworem, prezentacja utworu na
KolorPiano lub Bum Bum Rurkach przez nauczyciela
4. „Kolorowe nutki” - gra na nowatorskim instrumencie – umożliwienie dzieciom gry na instrumencie, odtworzenie utworu za pomocą kodowania, wyłonienie dyrygenta
5. „Tanecznym krokiem” – improwizacje taneczno – ruchowe do utworu
6. „Mały artysta” - zastosowanie metod integrujących muzykę z poszczególnymi formami edukacji, np. działaniami parateatralnymi, opowieścią ruchową, edukacją plastyczną
7. „Muzyczne opowieści” – ewaluacja zajęć
8. „Pożegnajka” – pożegnanie muzyczne

PROPOZYCJE UTWORÓW MUZYCZNYCH DO REALIZACJI:
Zgodnie z rocznym planem rocznym „Kolorowe nutki”
• Repertuar piosenek, zabaw i układów tanecznych został dostosowany do wieku i zróżnicowany pod względem trudności.

5. EWALUACJA INNOWACJI

Podczas trwania innowacji dokonywana będzie ewaluacja programu innowacyjnego. Jej zadaniem będzie sprawdzenie, czy program spełnia oczekiwania. Ewaluacja dotyczyła będzie opinii i osiągnięć dzieci oraz postaw rodziców i nauczycieli.
Podstawą zrealizowania zajęć będzie przygotowywanie dzieci do występów z uwzględnieniem innowacyjnych instrumentów muzycznych poparte krótkim opisem i zdjęciami zamieszczonymi na stronie przedszkola.

INFORMACJE O REALIZACJI PROGRAMU INNOWACYJNEGO BĘDĄ ZBIERANE OD:
• nauczycieli
• rodziców
• dzieci

Z WYNIKAMI EWALUACJI ZAPOZNANE ZOSTANĄ:
• Władze przedszkola,
• Nauczyciele,
• Rodzice.

6. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

KORZYŚCI DLA DZIECI:
• Rozwija wrażliwość muzyczną
• Wzbogaca wiedzę dzieci,
• Wzbogaca słownictwo,
• rozwija u dzieci postawy:
• ciekawości,
• poczucia własnej wartości,
• samodzielności i wytrwałości,
• koncentracji, słuchania i zapamiętywania,
• umiejętności współdziałania z innymi;
• usprawnia motorykę dużą,
• usprawnia motorykę małą i precyzję ruchów rąk,
• usprawnia pamięć,
• rozwija poczucie rytmu,
• udoskonala mowę czynna i bierną,
• wyrobią w sobie umiejętność skupiania uwagi przez dłuższy czas na tej samej czynności,
• nauczą się życzliwości, wzajemnej pomocy i współpracy;
• rozwiną takie cechy charakteru, jak: dokładność, wytrwałość, cierpliwość, samodzielność;
• wzmocnią poczucie własnej wartości;
• zdobędą okazję do odnoszenia sukcesów;
• wyrobią sobie pozytywne nastawienie do pracy;
• odkryją przyjemność i radość z tworzenia;
• zyskają możliwość realizacji własnych zainteresowań

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI:
• Poszerzenie oferty edukacyjnej,
• Podniesienie poziomu jakości pracy placówki,
• Wzrost zadowolenia rodziców i wychowanków,
• Promocja w środowisku lokalnym,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.