X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44514
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Lisakowska
Nazwa i adres szkoły:
Dyrektor: mgr
Czas trwania stażu:2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr

Posiadane kwalifikacje:
• Studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku matematyka.
• Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w zakresie wczesnego nauczania języka obcego (język angielski).
• Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Rozszerzanie wiedzy w zakresie przepisów dotyczących systemu oświaty.
4. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie:
1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 12.02. 2014 r. poz. 191 i 1198) – rozdział 3a awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393).

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)
LP-ZADANIA-FORMY REALIZACJI-TERMIN-DOKUMENTACJA
1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
09.2017
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• rozmowa wstępna z opiekunem stażu i określenie zasad współpracy
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- wnioski z obserwacji
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja , opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza)
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

cały okres

• notatki własne
• wnioski do zajęć
• arkusze hospitacji
• przykładowe scenariusze zajęć.

3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno merytorycznej, dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach.

4.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki zawodowej
• stosowanie aktywnych metod podczas prowadzenia zajęć
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej

cały okres stażu

• spis materiałów
• zdjęcia
• notatki własne
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• prowadzenie dzienników zajęć
• prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych
• prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych
• prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauki ucznia w szkole oraz przydzielonymi obowiązkami

cały okres stażu

• zapisy w dziennikach
• arkusze ocen
• protokoły

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentacji
• planu rozwoju zawodowego
• przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

cały okres stażu

• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)

LP-ZADANIA-FORMY REALIZACJI-TERMIN-DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie środowiska uczniów i ich rodziców
• obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych
• organizowanie spotkań z rodzicami
• rozmowy indywidualne z uczniami

cały okres stażu

• bieżąca dokumentacja, notatki

2.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów
• opracowanie planu pracy wychowy klasowego
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów

cały okres stażu

• zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych
• plan pracy wychowawcy klasowego

3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów

• prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
• indywidualizacja pracy na zajęciach
• praca różnymi metodami
• prowadzenie konkursów przedmiotowych
• prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi

cały okres stażu

• zapisy w dziennikach zajęć
• sprawozdania z konkursów

4.
Praca na rzecz środowiska lokalnego
• udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
• opieka nad Szkolną Kasą Oszczędności
• udział i pomoc w imprezach organizowanych w szkole i poza nią

cały okres stażu

• notatki
• sprawozdania z akcji

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt. 3)

LP-ZADANIA-FORMY REALIZACJI-TERMIN-DOWODY REALIZACJI
1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
• przygotowywanie ogłoszeń na potrzeby uczniów i ich rodziców
• opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
• dokumentowanie przebiegu stażu

cały okres stażu

• plany pracy
• notatki
• przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu
2.
Publikacje w Internecie umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
– planu rozwoju zawodowego, scenariuszy

cały okres stażu

• strona internetowa(wydruki)

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN i innych

cały okres stażu

• wydruki

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)

LP-ZADANIA-FORMY REALIZACJI-TERMIN-DOWODY REALIZACJI
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i umiejętności wychowawczych

cały okres stażu

• zaświadczenia potwierdzające udziału

2.
Studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej

cały okres stażu

• notatki (ksero) z literatury

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP
• współpraca z innymi wychowawcami świetlicy, pedagogiem i psychologiem szkolnym
• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
• praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych

cały okres stażu

• zapisy w dzienniku
• aktualizowanie programu wychowawczego klasy
• notatki z pracy zespołu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

LP-ZADANIA-FORMY REALIZACJI-TERMIN-DOWODY REALIZACJI

1.
Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Analiza przepisów związanych z Funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

cały okres stażu

• notatki

2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne

cały okres stażu

• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

3.
Analiza przepisów prawa oświatowego
• analiza rozporządzeń MEN
• bieżące sprawdzanie aktualności oświatowych

cały okres stażu

• oświadczenie
• notatki

Opracowała
A L

........................... ............................
podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty
Zatwierdzam do realizacji

Osowo, dnia ............... ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.