X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44450
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

KRYSTYNA JASKIERSKA
nauczyciel matematyki i przyrody w Szkole Podstawowej
im. Króla Jana Kazimierza w Groniu

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

Cele podstawowe:
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno –wychowawczych,
• własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji,
• wspieranie rozwoju szkoły,
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

I. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.  Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2017r.  Poprawnie
sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
 plan rozwoju
zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  Autorefleksja i przegląd zebranych dowodów realizacji zadań,
 Opracowanie
sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2020r.  Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego  Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2020r.  Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

II. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 Udział w szkoleniach metodycznych, kursach, warsztatach i konferencjach:
- program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
- planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia,
- elementy oceniania kształtującego,
- dostosowanie warunków kształcenia, kryteriów wymagań i oceniania uczniów niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwoju,
- rozwijanie myślenia logiczno - matematycznego u uczniów,
- konferencje metodyczne dla nauczycieli organizowane przez WSiP,
 udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich,
 udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Systematycznie wgł harmonogramu

1-2 formy w ciągu roku wynikające z potrzeb

 Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
 potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
 lista obecności na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Udział w zespole opracowaniu dokumentacji szkolnej i jego ewaluacji  Udział w opracowywaniu programu wychowawczo - profilaktycznego statutu szkoły,
 ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego. Wrzesień 2017r.

Listopad 2017r.

Czerwiec 2018r.
Czerwiec 2019r.  Program wychowawczo - profilaktyczny, statut szkoły.
3. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.  Praca w zespole nauczycieli ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej - dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, współtworzenie Indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego,
 współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych. 2 razy w roku szkolnym/
wedle potrzeb  Sprawozdania i protokoły z przeprowadzonych spotkań.
4. Zdiagnozowanie potrzeb i prowadzenie dodatkowych zajęć wynikających z potrzeb uczniów tak zdolnych jak i mających trudności w nauce.
 Prowadzenie zajęć dodatkowych – wyrównawczych z matematyki dla chętnych uczniów kl. IV – VII,

 prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klas VIII w celu lepszego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty,

 opracowanie wyników egzaminu ósmoklasisty. 1 raz
w tygodniu
w roku szkolnym 2017/18
2018/19
2019/20
1 raz
w tygodniu
w roku szkolnym
2018/19

Czerwiec 2018/19
 Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych.
5. Organizacja szkolnego konkursu przyrodniczego.  Opracowanie regulaminu,
 przygotowanie materiałów konkursowych. Kwiecień
2018,
2019,
2020  Regulamin konkursu,
 Protokół przeprowadzonego konkursu.
5. Przygotowanie
i wybór narzędzi do
diagnozowania osiągnięć uczniów.  Przeprowadzenie testów diagnozujących z matematyki i przyrody.
. Czerwiec 2018
Czerwiec 2019  Sprawozdanie z przeprowadzonych testów diagnozujących.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie Internetu
w zakresie realizacji działań
dydaktyczno - wychowawczych.  Wdrażanie uczniów do
korzystania z technologii
komputerowej
podczas przygotowywania
różnych materiałów.
Czas trwania stażu  Przygotowanie przez uczniów prezentacji w programie Power Point na lekcje przyrody.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.  Opracowanie testów,
sprawdzianów, dyplomów,
pomocy dydaktycznych
dla uczniów,
 Sporządzanie w formie
wykresów, tabeli wyników przeprowadzonych diagnoz,
 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej.

Czas trwania stażu  Multimedialne pomoce dydaktyczne na płycie CD,
 wyniki diagnoz opracowanych w programie Microsoft Office - przedstawienie podczas zebrania rady pedagogicznej,
 korzystanie z zasobów serwisów WSiPnet, Scholaris, Akademia Khana - potwierdzenie wpisu w tematach lekcji
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym.  Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych,

 posługiwanie się pocztą elektroniczną,
 wykorzystanie nośników, multimedialnych na zajęciach. Prezentacje multimedialne, filmy, animacje. Czas trwania stażu  Korzystanie z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.wsip.com.pl, www.awans.net, www.profesor.pl, www.edux.pl, www.literka.pl.,
 zgłaszanie udziału w konkursach, szkoleniach, przesyłanie organizatorom sprawozdań z przeprowadzonych konkursów.
4. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony internetowej szkoły.  Systematyczne przesyłanie krótkich informacji i zdjęć
z przebiegu szkolnych konkursów i uroczystości
administratorowi strony internetowej szkoły. X, XI, XII
2017/18/19
I, II, III, IV, V
2018/19/20  Informacje zamieszczone na stronie internetowe szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Publikacje.  Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym lub stronie internetowej. Rok szkolny 2017/18
 Zaświadczenie zamieszczenia publikacji.
2. Prowadzenie zajęć otwartych lub lekcji koleżeńskich.  Przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć otwartych. II razy w roku szkolnym 2017/18
2018/19
2019/20
 Scenariusz zajęć, potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach przez innych nauczycieli/rodziców, zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
3. Dzielenie się
wiedzą zdobytą na szkoleniach, konferencjach i kursach z innymi
nauczycielami.
 Dzielenie się wiedzą merytoryczną na zebraniach rady pedagogicznej,
 Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom. Rok szkolny 2019/20

Czas trwania stażu/
wedle potrzeb  Protokół zebrania rady pedagogicznej,

 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
4. Współpraca z nauczycielami
matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
 Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych. Na bieżąco

 Udział w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela,
 udostępnienie kart pracy na lekcje podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,
 poświadczenie
nauczycieli
współpracujących.
5. Współpraca z innymi nauczycielami podczas dokonywania ewaluacji.  Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej,
 opracowanie ankiet,
 opracowanie wyników ankiet/sprawozdania z ewaluacji. Wrzesień 2017r., 2018r., 2019r.,
Październik 2017r., 2018r.,
2019r.,
Maj/czerwiec
2018r., 2019r.,
2020r.  Przedstawienie planu ewaluacji podczas zebrania rady pedagogicznej,
 Ankiety,
 Przedstawienie sprawozdanie z ewaluacji podczas zebrania rady pedagogiczne.

§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 Opracowanie programu;
 przedstawienie programu na radzie pedagogicznej;
 realizacja programu
 ewaluacja programu. Wrzesień 2017r.,

Rok szkolny
2018/19  Tekst programu;
 ewaluacja programu.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie uroczystości szkolnych oraz wycieczek.  Organizowanie uroczystości okolicznościowych: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
Dzień zdrowego odżywiania,
Dzień Ziemi,
zakończenie roku szkolnego,
Dzień Edukacji Narodowej,
 organizacja wycieczek w nowe, ciekawe miejsca:
dyskotek szkolnych,
 spotkania z ciekawymi ludźmi np. pszczelarzem
 współpraca z Samorządem
Uczniowskim.
Wrzesień 2017r.,
2018r., 2019r.,
Listopad 2017r.,
Kwiecień 2018r.,
2019r., 2020r.,

Czerwiec
2019r.,
Listopad 2020r.,

II razy w roku szkolnym/
wg harmonogramów,
I raz w roku szkolnym,

Czas trwania stażu.  Sprawozdania z przeprowadzonych uroczystości szkolnych,
 karty wycieczek,
 potwierdzenie dyrektora szkoły;
 wpis do dziennika.
2. Przygotowywanie uczniów do udziału konkursach przedmiotowych, organizowanie i przeprowadzanie konkursów.  Przeprowadzenie etapów szkolnych konkursów z matematyki: "Krakowska matematyka", "Matematyka pomaga i bawi", konkurs organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, "Poznajemy polskie lasy i ojczystą przyrodę"
 praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych. II razy w roku szkolnym/ wg harmonogramu organizatorów

 Regulaminy
konkursów;
 sprawozdania i protokoły z przeprowadzonych konkursów.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.  Zorganizowanie zajęć z udziałem pracownika poradni PPP,
 indywidualne konsultacje z pracownikami poradni w sprawach dotyczących uczniów. Czas trwania stażu.  Zapis w dzienniku lekcyjnym,

2. Wolontariat.  Organizowanie działań wolontariatu na terenie szkoły:
Góra grosza, Świąteczne Kartki Dobroczynne, Pola Nadziei,
WOŚP.
Listopad- styczeń, kwiecień
2017r.,
2018r.,
2019r.,  Potwierdzenie udziału w akcji przez organizatora (dyplom, podziękowania)
2. Współpraca z Fundacją im. Adama Worwy.  Udział w spotkaniach z przedstawicielami fundacji;
 Udział w akcjach organizowanych przez fundację np. Pola nadziei. Wg harmonogramu fundacji,
Październik, kwiecień/maj
2017/18,
2018/19. Potwierdzenie działalności przez przedstawiciela fundacji.

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego.  Studium przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Lata szkolne 2017/18 do 2019/20.  Opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym.  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki. Lata szkolne 2017/18 do 2019/20.  Opis przypadku, zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych.
Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

........................................ ........................................
Krystyna Jaskierska Dyrektor szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.