X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44408
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel matematyki

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNIE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 UST. 2 PKT. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Ocena własnych umiejętności i dokonań.
Autorefleksja.
Pomiar dydaktyczny.
Samoocena
IX.2017
Poznanie mocnych i słabych stron własnej pracy oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Teczka osiągnięć zawodowych
2.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
IX.2017
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wszczęcie postępowania.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
cały okres stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego. IX.2017
na bieżąco Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych dokumentów do
postępowania kwalifikacyjnego. Plan rozwoju zawodowego, gromadzenie zaświadczeń potwierdzeń, sprawozdań, zdjęć.
4. Podsumowanie pracy za okres stażu.
V.2020
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z odbytego stażu.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
1. Udział w pracach zespołu wychowawczego i zespołów oddziałowych.
Udział w tworzeniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
Praca w zespole pomocy psychologiczno - pedagogicznej
cały okres stażu.
Analiza wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Dokumentacja szkolna.
4. Praca w zespołach i komisjach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną.
Praca w zespołach i komisjach:
- zespół do spraw Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;
- nabór elektroniczny;
- wolontariat;
- komisja do układania tygodniowego rozkładu zajęć;
- dowozy;
- zespół wspierający pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- kronika wg potrzeb Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
Dokumentacja szkolna, sprawozdania.
5.Opieka nad klasą matematyczną
1.Prowadzenie gazetki matematycznej.
na bieżąco
Przygotowanie ciekawych gazetek matematycznych.
Zdjęcia ciekawych gazetek.
2. Wykonywanie plansz i pomocy do nauczania matematyki.
na bieżąco
Przygotowanie plansz i pomocy matematycznych.
Zdjęcia wykonanych plansz i pomocy.
Nowoczesna baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć z własnego przedmiotu.
Środki własne i pomoce dydaktyczne.
Wzbogacenie wyposażenia swojej pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizacji uroczystości szkolnych.
Organizacja uroczystości i innych działań szkolnych we współpracy z Samorządem Uczniowskim.
na bieżąco Organizowanie imprez i działań szkolnych, charytatywnych.
Dokumentacja szkolna.
7. Organizacja wycieczek
1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.
2. Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.
cały okres stażu.
Organizowanie wycieczek szkolnych.
Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
8. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1.Przeprowadzanie badania wiedzy i umiejętności z matematyki
IX 2017
Analiza wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Testy diagnozujące, sprawozdania.
2. Przeprowadzanie w klasach IV i VI wewnętrznych testów kompetencji.
od XI do III
9.Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiału z matematyki.
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym.
3. Udział w konkursach międzyszkolnych.cały okres stażu.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Potwierdzenie dyrektora, lista obecności uczniów
Opis działania, dyplomy.
10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym
doskonaleniu
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez:
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach;
- uczestniczenie w szkoleniach Rady Pedagogicznej;
cały okres stażu
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu wzbogaci mój warsztat pracy nauczyciela i wychowawcy, a tym samym wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły.
Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia, wpis w protokole.
11. Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań. Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej.
Udział w dyskusjach. na bieżąco Lepsza organizacja pracy.
Wysoki poziom przygotowania merytorycznego do pracy.
Bibliografia

§ 8 UST. 2 PKT 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
1.Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, dyplomów, scenariuszy, zaproszeń, dokumentacji związanej z awansem zawodowym, itp. na bieżąco
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.
Estetyczne dyplomy, zaproszenia – promocja szkoły.
Opracowane druki szkolne, pomoce dydaktyczne.
2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w pracowni komputerowej. dwa razy w semestrze
Samodzielnie przygotowane prezentacje multimedialne na lekcje matematyki,
Wpis w dzienniku szkolnym
3. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z matematyki.
cały okres stażu
Samodzielnie przygotowanie kart pracy, sprawdzianów, kartkówek Wydruki
4.Przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych IV- VI
cały okres stażu
Rejestr uczniów Optimum do szkół ponadgimnazjalnych
Potwierdzenie dyrektora
2.Motywowanie uczniów do właściwego korzystania z komputera i Internetu jako źródła informacji.
Pokazywanie uczniom, jakie możliwości w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy matematycznej niesie ze sobą komputer i Internet (np. poprzez odsyłanie uczniów na matematyczne strony i edukacyjne portale). według potrzeb
Nabycie przez uczniów wiedzy jak bezpiecznie i właściwie korzystać z Internetu.
Potwierdzenia

§ 8 UST. 2 PKT 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
1. Udostępnianie swojego warsztatu pracy zainteresowanym nauczycielom(pomoce dydaktyczne, gry dydaktyczne);
2.Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli cały okres stażu
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
cały okres stażu
Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”.
Potwierdzenie dyrektora
3. Uczestnictwo w opracowaniu
Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Uczestnictwo w pracach nad tworzeniem i modyfikowaniem zgodnie z wytycznymi MEN uwzględniając specyfikę pracy placówki. Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
cały okres stażu
Program Wychowawczo- Profilaktyczny
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 UST. 2 PKT 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań
Opracowanie programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów szkoły podstawowej
Do 30 IX każdego roku
Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w oparciu o przygotowany program.
Kopia programu
Dziennik zajęć,
2. Opracowanie regulaminu międzyszkolnego konkursu matematycznego.
1. Przygotowanie
i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu ,,Matematyka dla wszystkich’’
cały okres stażu
Udział uczniów w konkursach. Dyplomy, protokół z konkursu zdjęcia, regulamin, lista uczestników
3. Uczestnictwo w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dostosowanie programu dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
w razie potrzeby
Dostosowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dostosowanie Programu, IPET
Potwierdzenie dyrektora

§ 5 UST. 2 PKT 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych. Promocja szkoły w środowisku szkolnym.
1. Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego.
2.Konkurs matematyczny PANGEA- ogólnopolski konkurs matematyczny
3. Zorganizowanie gminnego konkursu matematycznego.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć koła matematycznego.
cały okres stażu. Zwiększenie zainteresowania matematyką.
Udział uczniów w konkursach.
Udział w zajęciach kółka matematycznego.
Dziennik zajęć, protokoły, zdjęcia, dyplomy
2. Zainteresowanie uczniów turystyką i uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody. Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru lub muzeów.
cały okres stażu.
Integracja klasy biorącej udział w imprezach szkolnych i klasowych.
Rozbudzenie twórczej aktywności ucznia w wielu sferach działalności klasowej i szkolnej.
Karta wycieczki, zdjęcia
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi.
Praca metodami aktywizującymi, wizualizacja zajęć.
cały okres stażu.
Doskonalenie skutecznego komunikowania się, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania zadań w twórczy sposób.
Kształtowanie u ucznia umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się. Uatrakcyjnienie zajęć.
scenariusze lekcji
4. Autorski Program Klubu Wolontariatu
Opracowanie Programu Klubu Wolontariatu i koordynowanie działalności.
cały okres stażu.
Przygotowanie konkursu szkolnego na logo wolontariatu.
Czynny udział w akcjach charytatywnych.
Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Pomoc osobom potrzebującym. Promowanie działalności w środowisku lokalnym.
Regulamin konkursu.
Kronika.
Program Klubu Wolontariatu.
5. Impreza plenerowa „Spotkajmy się po latach”.
Organizacja imprezy plenerowej „Spotkajmy się po latach”.
Zjazd absolwentów organizacji ZHP oraz gości ze środowiska lokalnego.
Współpraca i integracja z najmłodszą komórką ZHP gromadą zuchową „Wieżyczki” w czasie trwania stażu.
Promowanie idei ZHP w środowisku szkolnym i lokalnym.
Krzewienie wśród najmłodszej komórki ZHP – zuchów idei harcerstwa, zapoznanie z historią funkcjonowania przed laty drużyny i gromady w szkole w Stołpiu.
Zdjęcia,
Scenariusz imprezy,
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 UST. 2 PKT 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Współpraca z instytucjami samorządowymi.
1.Nawiązanie współpracy z Opieką Społeczną.
2.Pomoc w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka żywności, odzieży itp.)
3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji na tematy związane m. in. z bezpieczeństwem w Internecie cały okres stażu.
Angażowanie rodziców, uczniów w działania wychowawcze.
Opisy działań.
Potwierdzenie dyrektora
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
1. Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
2. Pedagogizacja rodziców.
3. Integracja zespołu klasowego: pomoc koleżeńska, wycieczki, imprezy klasowe.
cały okres stażu
Właściwa komunikacja i angażowanie rodziców w działania wychowawcze.
Integracja klasy biorącej udział w imprezach szkolnych i klasowych
Plany zebrań, dziennik.
3. Kontynuacja współpracy z poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Chełmie Wspólne rozwiązywanie
problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
wg potrzeb
Uzyskanie wskazówek do pracy z uczniami przejawiającymi trudności dydaktyczne lub wychowawcze. Opisy działań.
4. Współpraca z wydawnictwem – GWO, Udział w konferencjach, warsztatach organizowanych przez wydawnictwa. wg harmonogramu
Pozyskanie pomocy dydaktycznych do nauczanych przedmiotów. Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne.

§ 8 UST. 2 PKT 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.P ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Podejmowanie prób indywidualizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

Długotrwała obserwacja i opis dwóch wybranych uczniów lub sytuacji wychowawczych pod kątem zmiany zachowań uczniów i osiągnięć na skutek prowadzonych działań dydaktyczno – wychowawczych
cały okres stażu
Właściwe sporządzenie analizy i opisu dostrzeżonych problemów
Opis i analiza dwóch przypadków
Wnioski

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:

................................... .................................
podpis nauczyciela data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.