X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4428
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Joanna Szymborska Zatwierdzam z dniem ..........................
nauczyciel wspierający (stażysta) z mocą od 1.09.2008 r.
Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kazimierza Górskiego w Tychach

Okres stażu : od 1.09.2008 r. do 31.05.2009 r. podpis dyrektora ........................................
Opiekun stażu: mgr Maria Schmidt


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym, a także prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzszkolnych
• pozaszkolnych
• samokształcenia

Zadania i sposoby ich realizacji:

I. Działania związane z procedurą awansu zawodowego.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt. 1)*

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. ustawy, rozporządzenia
• analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego publikowanych w Internecie i innych źródłach
wrzesień 2008 r.
poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
kserokopie aktów prawnych

2. Nawiązanie kontaktu i współpracy z opiekunem stażu

• bezpośrednia rozmowa
• zawarcie kontraktu z opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- określenie zasad komunikowania się i współpracy
wrzesień 2008 r.
kontrakt,
zeszyt spotkań z opiekunem

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły

• zredagowanie planu rozwoju zawodowego
do 20. września 2008 r.
Plan Rozwoju Zawodowego

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

• analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki, WSO, dokumentacji dotyczącej mierzenia jakości pracy placówki
• udział w szkoleniu podstawowym BHP.
cały okres stażu
wrzesień 2008
potwierdzenie opiekuna stażu,
zaświadczenie inspektora BHP

5. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentów, tj.:
- konspekty wybranych zajęć
- opis, ocena hospitowanych zajęć
- zaświadczenia, protokoły
• sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju.
• złożenie wniosku o wszczęcie postępowania. kwalifikacyjnego.
cały okres stażu
czerwiec 2008 r.
czerwiec 2008 r.
konspekty,
zaświadczenia,
protokoły
sprawozdanie
wniosek

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
• zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokoły Rady Pedagogicznej.
cały staż
prawidłowe prowadzenie
dokumentacji szkolnej.

II. Działania związane z własnym rozwojem.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt. 2)*

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
• obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora
• wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych
raz w miesiącu przez cały okres stażu
karty obserwacji zajęć, zeszyt spotkań z opiekunem

2. Praca z uczniem wymagającym indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
• opracowywanie indywidualnego programu rewalidacyjnego.
• realizowanie zadań w ramach własnego indywidualnego programu rewalidacyjnego
cały okres stażu
program pracy
z uczniem wymagającym indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych
• uczestnictwo w radach pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, warsztatach szkoleniowych
• branie udziału w kursach i szkoleniach poza terenem ośrodka
cały okres stażu
zaświadczenia

4. Samodzielne studiowanie literatury
• prowadzenie spisu lektur:
- lektura czasopism pedagogicznych,
- interesujące książki o tematyce pedagogicznej.
• gromadzenie interesujących materiałów
cały okres stażu
notatki, omówienie tematyki wybranych czasopism i lektur oraz pisemne zaprezentowanie jednego artykułu

III. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4)*

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

• hospitacja według wcześniej określonych zasad
• omawianie obserwowanych zajęć
raz w miesiącu przez cały okres stażu
karty hospitacji, konspekty, notatki

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

• opracowanie konspektów zajęć
• omawianie przeprowadzonych zajęć.
raz w miesiącu przez cały okres stażu

konspekty, wnioski i uwagi do realizacji

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
• przygotowanie materiałów na zajęcia i konspektów z wykorzystaniem komputera i Internetu
cały okres stażu
teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym

IV. Działania wychowawczo – opiekuńcze.
Znajomość uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt. 3)*

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów i znajomość źródeł uzyskania informacji o uczniach
• analiza akt osobowych uczniów.
• współpraca z wychowawcą klasy, pedagogiem, zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia
• kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- udział w zebraniu rodziców
cały okres stażu
notatki
potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy
potwierdzenie pedagoga lub wychowawcy/notatki ze spotkań i rozmów

2. Pogłębienie wiedzy i
umiejętności w zakresie
zaspokajania potrzeb
podopiecznych

• lektura pedagogiczna i psychologiczna
cały staż
streszczenia literatury
psychologicznej i
pedagogicznej.

3. Organizacja i udział w imprezach kulturalnych
• włączenie się do organizacji imprez szkolnych
cały staż
zaświadczenia, sprawozdania, zdjęcia

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli*

Data ..............................

Podpis stażysty ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.