X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44192
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Karolina Milinkiewicz
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2017r.- 31.05.2020r.)
Dyrektor Przedszkola: mgr Barbara Stryjakiewicz
Opiekun stażu: mgr Marzena Nowak

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013r., poz. 393) – obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013r.) tj. z dniem 27 marca 2013

Cel główny:

1. Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Rozwój kompetencji nauczyciela.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie dokumentacji przedszkola.
2. Obserwowanie i prowadzenie zajęć.
3. Realizowanie zadań wynikających z potrzeby placówki.
4. Uczestnictwo w formach doskonalenia, służące własnemu rozwojowi.
5. Doskonalenie warsztatu metod pracy.

§ 7. ust 2. pkt 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

EFEKTY
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, ustalenie zasad współpracy wrzesień 2017r.

- kontrakt, harmonogram
2. Podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb przedszkola:
* konferencje,
* warsztaty,
* szkolenia,
* kursy.
2. Udział w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola
w czasie trwania stażu.
w czasie trwania stażu
- zaświadczenia o ich ukończeniu
3. Uczestnictwo w działalności rady pedagogicznej
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
na bieżąco
- potwierdzenie Dyrektora
4. 4. Wzbogacanie wiedzy
5. umiejętności w procesie
6. aktywnego udziału w Wewnątrzprzedszkolnym
7. Doskonaleniu Nauczycieli 1. Udział w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN)
- wymiana doświadczeń z nauczycielami
w czasie trwania stażu – zgodnie z terminami WDN - harmonogram działań WDN, notatki własne
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
- Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pedagogicznej:
- dziennika zajęć,
- arkusza obserwacji dziecka,
- arkusza diagnozy dziecka,
- zeszyt konsultacji z rodzicami,
- konstruowanie planów pracy wychowawczo – dydaktycznej
na bieżąco - dziennik zajęć przedszkola, arkusze obserwacji dziecka, arkusze diagnozy dziecka, plany pracy wychowawczo – dydaktycznej
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Zajęcia koleżeńskie, otwarte organizowane przez nauczycieli w przedszkolu, opiekuna stażu.
Prezentowanie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora, koleżanek nauczycielek, rodziców.
w czasie trwania stażu - materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki, wnioski i uwagi z przebiegu zajęć

7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów.
Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności)
Przygotowanie sprawozdania w czasie trwania stażu
na bieżąco oraz po zakończeniu stażu
po zakończeniu stażu
- teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, nagrania, zdjęcia).
- pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
EFEKTY

1. Poznanie możliwości, sytuacji dzieci. - rozmowy z dziećmi
- kontakty z rodzicami
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej -konsultacje z innymi nauczycielami
- rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci (rozwijanie talentu plastycznego i lingwistycznego) poprzez prowadzenie zajęć plastycznych i zajęć z języka angielskiego
na bieżąco
wyniki badań dydaktycznych, pedagogicznych
- zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci
1. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
2. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. Organizowanie zajęć otwartych.
4. Organizacja uroczystości okolicznościowych integracyjnych:
Spotkanie Opłatkowe, Bal Przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Festyn Rodzinny
5. Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczki.
6.Włączenie rodziców do pracy na rzecz Przedszkola.
7. Organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”
w czasie trwania stażu
- notatki, lista obecności, protokół zebrań, zeszyt konsultacji, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia.

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współpraca z :
- Policją,
- Strażą Pożarną,
- Służbą Zdrowia,
- współpraca z KOK
- Szkołą Podstawową
- Biblioteką Dziecięcą
w czasie trwania stażu
- zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, kopie podziękowań.

4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Wskazanie rodzicom możliwości zwracania się o pomoc do Poradni psychologiczno- Pedagogicznej, przygotowywanie opinii.
w czasie trwania stażu
- opinie

5.Promowanie uczniów w środowisku przedszkolnym, lokalnym i krajowym
1. Przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych
2. Udział w zbiórkach różnego rodzaju i akcjach charytatywnych
na bieżąco
- scenariusze imprez, zdjęcia
- publikacje w mediach

6.Organizowanie wycieczek
1. Współorganizowanie wycieczek o różnorodnej tematyce
w czasie trwania stażu
- karty wycieczek, listy uczestników wycieczek, zdjęcia

7. Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych
1.Przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury.
2. Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów.
na bieżąco
w czasie trwania stażu
- zapisy w dzienniku zajęć oraz
w kronice przedszkola, podziękowania, scenariusze konkursów, zdjęcia, regulaminy

8. Promocja placówki
1. Udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne.
w czasie trwania stażu
- podziękowania, dyplomy, zdjęcia

10. Promowanie zdrowego stylu życia
1. Organizowanie zajęć dotyczących zasad prawidłowego odżywiania się
2. Przeprowadzanie zajęć ruchowych i sportowo – rekreacyjnych w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
scenariusze zajęć
scenariusze zajęć, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
EFEKTY

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego a także edukacji przedszkolnej
Wyszukiwanie i wydrukowywanie potrzebnych informacji
Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych
cały okres stażu
cały okres stażu
- teczka zawierające podstawowe akty prawa oświatowego
- spis portali internetowych

2.Wykorzystanie masmediów w pracy pedagogicznej
1.Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych , encyklopedii multimedialnej, Internetu w czasie przygotowania się do zajęć i ich prowadzenia.
2.Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, zaproszeń, dyplomów, podziękowań
3.Przygotowanie prezentacji multimedialnych promujących zdrowy styl życia,
4.Korzystanie z tablicy interaktywnej
cały okres stażu
cały okres stażu
- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne na płycie CD

3.Zapewnienie dobrego przepływu informacji i komunikacji z rodzicami Gazetka w holu przedszkola oraz Sali,
ogłoszenia, strona internetowa
- cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych
- praca indywidualna z dzieckiem
w czasie trwania stażu
- wpis w dzienniku

2.Motywowanie i wspieranie dziecka - przeciwdziałanie agresji, motywowanie dzieci do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka, rozwiązywanie konfliktów, przełamywanie barier wśród dzieci nieśmiałych
w czasie trwania stażu

2. Rozwijanie twórczych uzdolnień i zainteresowań dzieci
- Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
w czasie trwania stażu
- wpisy w dzienniku
- sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
EFEKTY

1 Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu - Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
w czasie trwania stażu - dokumentacja

2. Samokształcenie, poszerzanie wiedzy i znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty oraz funkcjonowania przedszkola
1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późn.zm.,
- Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późn. zm.,
- Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. dotyczące podstawy programowej,
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U z 2017r. poz. 1616)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)
-Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami )
2. Udział w konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie udzielania i organizacji pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( DZ.U. z 2017, poz. 1591)
w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
- akty prawne, notatki
- notatki, potwierdzenia
2.Pogłębianie wiedzy na temat organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut,
- Plan Rozwoju Przedszkola,
- regulaminy placówki,
- śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach w sprawie ramowych Statutów Przedszkola. na bieżąco - notatki

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat w czasie trwania stażu - wykaz literatury

Niniejszy plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulec modyfikacji
zgodnie z potrzebami przedszkola i własnym

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................

data i podpis Dyrektora .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.