X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44191
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie częściowe z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie ze stażu n-la kontraktowego na mianowanego w przedszkolu.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Karolina Milinkiewicz
PRZEDSZKOLE: nr 5 w Kępnie
NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowanie przedszkolne
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: Marzena Nowak
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2017r – 31.05.2020r.

Z dniem 01.09.2017r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Opiekunem mojego stażu została pani Marzena Nowak która jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Na początku września 2017r ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu. Pani Marzena Nowak uświadomiła mi jakie obowiązki będą na mnie spoczywać i pomogła mi zaplanować dalszą pracę związaną
z moim awansem zawodowym.
Przez ostatnie 10 miesięcy starałam się realizować założone cele w planie rozwoju zawodowego. Po przeanalizowaniu szczegółowych wymagań dotyczących awansu zawodowego opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym ujęłam potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor Barbarę Stryjakiewicz.
Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Koncentrowałam się głównie na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym
w internecie. Ciekawych stronach i portalach edukacyjnych. Dokonywałam analizy stron edukacyjnych zamieszczanych w internecie w celu zbierania informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Pani Dyrektor, nauczycielek z pracy.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach przedszkola związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb przedszkola.. Wywiązując się z powierzonych mi zadań podnosiłam jakość własnej pracy a tym samym pracy przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w pracy z dziećmi był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw.
Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.

L.p. Zadania formy realizacji :
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Współpracę z opiekunem stażu nawiązałam wraz z rozpoczęciem roku szkolnego tj. 01.09.2017r poprzez zawarcie kontraktu. We wrześniu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu p. Marzeną Nowak , na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy. Ustaliłyśmy zasady współdziałania oraz zadania do wykonania ujętych w kontrakcie, omawianie przebiegu zajęć, jak doskonalić warsztat metodyczny, wyciągać wnioski do własnej pracy oraz jak korygować błędy. Pani Barbara Stryjakiewicz przekazywała mi wskazówki dotyczące stosowania metod aktywizujących, rozwiązywania problemów wychowawczych.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem na cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia otwarte prowadzone przez panią Marzenę Nowak. Było to istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Szczególną uwagę zwracałam na formułowanie poleceń do dzieci na zajęciach, rodzaj zastosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualną pracę z dziećmi słabszymi oraz zdolniejszymi. Zwracałam uwagę na czas poświęcony na zajęciach a także stosunek nauczyciela do dzieci. Omawiałam obserwowane zajęcia i robiłam notatki. Rozwijałam umiejętności analizowania i oceniania własnych
i cudzych działań. Dokonane obserwacje sprawiły, iż zajęcia, które teraz przeprowadzam
w grupie najstarszej stają się coraz bardziej interesujące i zachęcające dzieci do działania.
Obserwowałam imprezy i uroczystości przedszkolne takie jak:
• spotkania Mikołajkowe oraz wielkanocne,
• Uroczystości z okazji Świąt Bożonarodzeniowych – Jasełka,
• Bal karnawałowy,
• Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• Z okazji Dnia Mamy i Taty, zakończenia roku szkolnego,
• Przygotowanie dzieci z okazji pożegnania przedszkola,
• teatrzyki i koncerty na terenie przedszkola,
• Konkursy na terenie przedszkola,

Obserwowane zajęcia, uroczystości były dla mnie cennym źródłem inspiracji i nowych pomysłów do zrealizowania w przedszkolu. Kontakty z innymi nauczycielami oraz współpraca z opiekunem stażu dały mi możliwość pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola.

Realizując założone cele w planie rozwoju zawodowego zgodnie z harmonogramem
i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam raz w miesiącu zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu,
Prowadzone przeze mnie zajęcia przygotowywałam zgodnie ze scenariuszem
i określeniem celów zajęć. Starałam się stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Wspólnie
z opiekunem stażu omawiałyśmy przebieg zajęć, zastosowane metody i środki dydaktyczne, tempo pracy i aktywność dzieci w czasie prowadzonych różnego rodzaju zajęć. Przeprowadzone zajęcia poddawane były ewaluacji, analizie mocnych i słabych stron. Mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu, która pokazywała
i motywowała mnie do dalszych działań. Dzieliła się własnymi umiejętnościami
i doświadczeniami, pomagała w przezwyciężaniu trudności.

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy.

Opracowywałam konspekty do zajęć otwartych.
Konkursy, w których brałam czynny udział na terenie przedszkola:
• „Mozaikowa Pisanka” we współpracy z panią Marzeną Nowak

Podczas minionego roku szkolnego prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć,
w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. Brałam również czynny udział w diagnozie gotowości szkolnej dzieci 6 l oraz analizę
i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Prowadząc najstarszą grupę z opiekunem stażu diagnozę wstępną przeprowadzałam na przestrzeni października i listopada a końcową
w kwietniu.. Studiowałam literaturę fachową pod kątem wychowania przedszkolnego i rozwoju zawodowego. Uczyłam się dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W ten sposób poznawałam przyczyny ich trudności na zajęciach. Przydatne okazywały się opinie opiekuna stażu.

5. Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Podnosiłam swoje kompetencje, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych. Protokołowałam spotkania Rady Pedagogicznej. Na bieżąco starałam się dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego gromadząc dyplomy, zaświadczenia, świadectwa oraz inną dokumentację poczynionych działań (scenariusze zajęć). Stosowałam aktywizujące metody do pracy z dziećmi.

Powyższe formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Ponadto zwiększyły one mój poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej, wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy
z dzieckiem.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
Poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci polegało głównie na stałej i wnikliwej ich obserwacji. Z ewaluacji osiągnięć dzieci wyciągałam wnioski i starałam się tak planować działania dydaktyczne
i wychowawcze by eliminować niepowodzenia i porażki dzieci Praca z dzieckiem polegała na działaniu, zabawie, przekazywaniu treści wynikających z tematów kompleksowych a także poprzez udział w konkursach.
2. Współpraca z rodzicami.
Na początku każdego roku szkolnego odbywało się zebranie z rodzicami, które miały charakter informacyjno-organizacyjny. Wybierano Radę Rodziców działającą przy przedszkolu. W wyniku częstych rozmów z samymi dziećmi oraz ich rodzicami poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym.
Współpraca z rodzicami polegała na spotkaniach indywidualnych, zebraniach, uroczystościach przedszkolnych, cyklicznych zajęciach otwartych.. Wśród form współpracy z rodzicami dominowały codzienne rozmowy podczas, których przekazywane były informacje o postępach i problemach wychowanków. Z uwagi na specyfikę przedszkola kontakty te były łatwe. Rodzice włączali się do różnorodnych działań na rzecz przedszkola. W przedszkolu z udziałem rodziców zostały zorganizowane takie uroczystości jak; Jasełka, Piknik Rodzinny, Dzień Babci i dziadka, zakończenie roku szkolnego .
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Podczas stażu współpracowałam z następującymi organizacjami:


•,

4Wspólpraca z Pradnią Psychologiczno Pedagogiczną

7.Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych
„Mozaikowa Pisanka” we współpracy z panią Marzeną Nowak
5§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu w codziennej pracy.
Podczas trwania stażu na bieżąco korzystałam ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Przy pomocy komputera opracowywałam tematy kompleksowe, scenariusze zajęć ,prezentacje do zajęć. Wyszukiwałam informacji, korzystałam z zasobów portali edukacyjnych. Dobra znajomość obsługi komputera oraz ciągłe wykorzystywanie internetu jako narzędzia pracy wspomagały proces nauczania
i sprawiały, że zajęcia stawały się ciekawsze dla dzieci. Przygotowywałam zaproszenia. Wykorzystywałam do przygotowywania ćwiczeń grafomotorycznych i logicznych.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Praca indywidualna z dzieckiem.
Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy ułożone zostały zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań. Pracowałam z dziećmi na przygotowanych wcześniej kartach pracy. Prowadziłam ćwiczenia grafomotoryczne wg. M. Bogdanowicz ( kreślenie po śladzie, po dywanie, tablicy interaktywnej. Praca z dzieckiem zdolnym polegała na aktywizowaniu do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, przekazywaniu treści wykraczających a także poprzez udział w konkursach, akcjach, programach

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Rozpoczęcie stażu wiązało się z podjęciem czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Analizowałam przepisy ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się z takimi aktami prawnymi jak:
-Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r wraz z nowelizacjami;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 1marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r dotyczące podstawy programowej, z póź. Zm.,
-Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009r dotyczące programów nauczania ; Dokonywałam analizy stron edukacyjnych zamieszczanych w internecie w celu zbierania informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Pani Dyrektor, nauczycielek i opiekuna stażu.

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola.

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu; Statutem Przedszkola. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych i podsumowującej I semestr.
Wspólnie z zespołem nauczycieli pracowałam nad tworzeniem i aktualizacją dokumentacji przedszkola- Statut Przedszkola.

Podsumowanie:
Potrafię planować i organizować własną pracę oraz udokumentować prowadzone przez mnie działania. Starałam się planować i organizowałam pracę zgodnie z potrzebami dzieci zapewniając im wszechstronny rozwój oraz swobodną, twórczą aktywność. Zawsze służyłam im pomocą, zabiegałam o to by zawsze czuły się dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu. W dalszym ciągu będę podwyższać swoje kompetencje zawodowe, starać się korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty). Korzystać z technologii komputerowej i informacyjnej, gdyż jest nieodzownym elementem mojej pracy.
Na bieżąco będę pogłębiać wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu pedagogiki, stosować przepisy prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań wewnątrz przedszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu przedszkola. Zamierzam nadal rozwijać się i udoskonalać swoje umiejętności oraz dzielić się nowymi doświadczeniami z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.