X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44026
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Czuję, rozumiem, akceptuję"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Czuję, rozumiem, akceptuję”.

mgr Edyta Mikołajewska

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna: „Czuję, rozumiem, akceptuję”.
1.Tytuł: „Czuję, rozumiem, akceptuję”.
2. Autor: mgr Edyta Mikołajewska
3. Miejsce realizacji: Przedszkole nr 6 w Tychach.
4. Czas trwania: 01.10.2018r. – 30.05.2019r.
5. Koszty innowacji: nauczyciele w swoim zakresie przygotowują pomoce dydaktyczne.

1. Idea innowacji pedagogicznej
Postanowiłam wdrożyć innowację pedagogiczną „Czuję, rozumiem, akceptuję” , aby ułatwić naszym wychowankom integrowanie się z dziećmi niepełnosprawnymi.
W dzisiejszych czasach dzieci są ukierunkowane na realizację wysoko postawionych celów. W dążeniu do doskonałości często zapominamy o rozwoju sfery emocjonalnej
i duchowej dziecka. Niekiedy przekazując dziecku wiedzę zapominamy o przekazaniu wartości takich jak tolerancja, akceptacja, empatia. Według mnie przygotowanie dzieci do szkoły wymaga uwzględnienia nie tylko aspektu edukacyjnego, ale również aspektu społeczno-emocjonalnego. Innowacja ma na celu pokazanie dzieciom, że wokół nich jest dużo osób niepełnosprawnych i inaczej odbierających rzeczywistość. Jednym z czynników do stworzenia innowacji była obserwacja zaangażowania dzieci podczas występów artystycznych. Dzieci z pasją i zaangażowaniem występowały w przedszkolnych inscenizacjach, formach artystycznych w ramach promocji placówki w środowisku, wykazując zainteresowania w zakresie ekspresji tanecznej i aktorskiej. Naturalna potrzeba dziecka do działania oraz konieczność doświadczania i przeżywania, to doskonałe przesłanki do realizacji idei innowacji pedagogicznej, która rozwija sferę emocjonalną i społeczną dziecka poprzez działania artystyczne na rzecz drugiego człowieka.
2. Rodzaj innowacji:
programowa,
wychowawcza
3. Zakres Innowacji
Innowacja pedagogiczna „Czuję, rozumiem, akceptuje” ma charakter programowy
i została opracowana z myślą o wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu. Realizowana będzie na terenie przedszkola nr 6 oraz Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”. Szczegółowe scenariusze działań dołączane będą do programu jako załącznik.
4. Cele innowacji
Innowacja dotyczy procesu dydaktyczno- wychowawczego. Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia i wychowania:
Cele ogólne :
Integracja środowiska uczniów z osobami niepełnosprawnymi
Uwrażliwianie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych
Ułatwienie nauczycielom tworzenia warunków do stymulowania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.
Promocja działań przedszkola na rzecz jakościowego rozwoju dziecka.
Rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi dziećmi oraz wzajemny szacunek.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
kreuje obraz swojej osoby, poczucia własnej wartości
współdziała z innymi przy realizacji określonego zadania
rozwija inteligencję emocjonalną
kształtuje odporność i dojrzałość emocjonalną konieczną do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
rozwija wyobraźnię, wrażliwość, empatię poprzez przebywanie z osobami niepełnosprawnymi
zna wartości i normy społeczne

Opisane cele szczegółowe są skorelowane z ogólnymi celami wychowania przedszkolnego określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
5. Przewidywane osiągnięcia
Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy i emocjonalny rozwój swoich wychowanków
Wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji,
Promowanie przedszkola poprzez udział w konkursach i uroczystościach.

6. Metody i formy pracy
Formy pracy:
-praca z całą grupą
-praca w małych zespołach

Metody czynne:
- samodzielnych doświadczeń
- kierowania własną działalnością dziecka
- zadań stawianych dziecku

Metody percepcyjne:

- obserwacji i pokazu
-przykładu

Metody słowne:
- rozmowy,
-opowiadania
- żywe słowo

7. Tematy zajęć i działań realizowane w ramach innowacji to:
Lp
Tematyka zajęć/działań w przedszkolu
Termin/grupy
1
„Czujemy tak samo”- zajęcia tematyczne.
Październik
Wszystkie grupy wiekowe.
2
„Trzy Świnki”- przedstawienie teatralne przygotowane dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
Listopad
Grupy starsze
3
„Świąteczne życzenia”- wykonanie kartek świątecznych z życzeniami dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
Grudzień
Wszystkie grupy wiekowe.
4
„Każdy jest inny lecz wszyscy jesteśmy równi”- zajęcia tematyczne w grupach.
Styczeń
Wszystkie grupy wiekowe.
5
Konkurs plastyczny „Mój niepełnosprawny kolega”
Luty
Grupy starsze
6
„Światowy Dzień Zespołu Downa”- dzień kolorowych skarpetek w przedszkolu, zajęcia tematyczne.
Marzec
Wszystkie grupy wiekowe
7
„Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”- niebieski pochód, zajęcia tematyczne w grupach.
Kwiecień
Wszystkie grupy wiekowe
8
Występy artystyczne – występ taneczny przygotowany dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Iskierka”
Maj
Grupy starsze

8. Ewaluacja.
Ewaluacja programu dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci, zaangażowania podczas występów artystycznych oraz udział w konkursie plastycznym. Wnioski wynikające z ewaluacji, zostaną zaprezentowane radzie pedagogicznej podczas narady podsumowującej rok szkolny 2018/2019.
Zaplanowane działania dzieci i nauczycieli umieszczane będą w miesięcznych planach pracy oraz w dzienniku zajęć przedszkola.

Zastosowane będą następujące narzędzia ewaluacyjne:
Obserwacje zajęć (zaangażowanie dzieci)
Wystawy prac dzieci wykonanych na konkurs plastyczny w przedszkolu

9. Promocja innowacji w środowisku (pozyskiwanie uczestników):
O rozpoczęciu i terminach realizacji innowacji „Czuję, rozumiem akceptuję” pracownicy przedszkola oraz rodzice poszczególnych grup informowani będą:
na spotkaniach z pracownikami, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców,
informacje na stornie internetowej przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.