X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43952
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela Stażysty ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień Nauczyciela Kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: mgr Łukasz Treder
Adres: Warszawa , ul. Powstańców Śląskich 106c/54 01-466 Warszawa
Zajmowane stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania fizycznego w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej i Liceum SAMUEL.
Długość stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

Kwalifikacje:
1. Studia licencjackie na kierunku Sport: Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie ( specjalizacja nauczycielska ) .
2. Studia magisterskie : Pedagogika ( specjalizacja pedagogika pracy ) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
3. Trener piłki nożnej.

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w Szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązujących.
5. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze, co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności, której przeprowadzone zostały zajęcia.
7. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt1).

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lipca 2018r.; Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego, notatki.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

Wrzesień 2019

Kontrakt.

3.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole.
Analiza dokumentacji Szkoły:
Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły i innych dokumentów.

Cały okres stażu
Notatki z analizy dokumentów.

4.
Uczestnictwo w działalności rady pedagogicznej.
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej

Na bieżąco

Materiały i opracowania

5.
Zapoznanie się z planami zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami danej szkoły

Obserwacje, udział w radach pedagogicznych
Cały okres stażu
Materiały, notatki.

6.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa podczas wychowania fizyczneho

Zapoznanie się z regulaminem i przepisami przeciwpożarowymi Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2019
Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej.

7.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

Wrzesień 2019

Plan Rozwoju Zawodowego.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2pkt 2).

1.
Zapoznanie się z programem nauczania.

Analiza programu nauczania.

Wrzesień 2019
Program, notatki.

2.

Opracowanie planów wynikowych

Przygotowanie planów wynikowych
Wrzesień 2019
Plan wynikowy.

Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji nauczania ( (§6 ust.2 pkt 3)

1.
Rozpoznanie uczniów odnośnie poziomu zaawansowania.

- rozmowy
- ustalenie listy uczniów , którzy są podzieleni ze względu na poziom klasy
- opracowanie testów sprawdzających sprawność fizyczną uczniów
Wrzesień 2019

Notatki , sprawozdania opracowanie wyników testów

2.

Dodatkowa praca z uczniami , którzy potrzebują indywidualnej opieki
Rozmowy indywidualne , ustalenie planu działania na rok szkolny
Cały rok
Notatki , rozmowy indywidualne

3.
Zapoznanie się z uczniami ze specjalnymi potrzebami
Rozmowa z pedagogiem szkolny , zapoznanie się z dokumentacją szkolną
Wrzesień 2019
Rozmowy , dokumentacja szkolna

Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii , pedagogiki i dydaktyki ( (§6 ust.2 pkt 4)

1.
Pogłębianie wiedzy z zakresu wychowania fizycznego - korzystanie z fachowej literatury
- korzystanie ze stron internetowych pogłębiające wiedzę dydaktyczną
Cały rok
Internet , literatura

2.

Korzystanie z wiedzy pedagogicznej , czy psychologicznej by rozwiązywać problemy wychowawcze .
- korzystanie z literatury fachowej
- rozmowy z klasą
Cały rok
Rozmowy indywidualne

Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego ( (§6 ust.2 pkt 5)

1.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy - udział w warsztatach dotyczących wychowania fizycznego
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć z innymi nauczycielami
- prowadzenie lekcji w obecności dyrektora i opiekuna stażu
Cały rok
Świadectwa i zaświadczenia ukończenia konferencji i warsztatów

2.

Budowanie własnego autorytetu - modyfikowanie zachowań i postaw po zebraniu informacji zwrotnych od uczniów ( ankieta wśród uczniów )
Kwiecień 2020
Ankieta i wyniki ankiet

3.
Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu

- zachęcanie uczniów do wysiłku fizycznego poza lekcjami wychowania fizycznego
Cały rok
Rozmowy z uczniami

4.
Organizowanie czasu wolnego ucznia

Organizacja rozgrywek szkolnych w piłkę nożną .
Maj 2020r.

Dokumenty poświadczające.

5.
Przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej w SKS.
Motywowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez OSiR.
Od IX 2019

Zgodnie z terminem imprez
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.

6.
Udział w akcji „Talenty Samuela.”

Wdrażanie w placówce różnych akcji społecznych.
Marzec 2020
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia.

Umiejętność korzystania w pracy , zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć , z narzędzi multimedialnych i informatycznych ( (§6 ust.2 pkt 6)

1.

Wykorzystanie technologii komputerowej w organizacji zawodów i własnej pracy pedagogicznej.
- przygotowywanie regulaminów konkursów, zawodów, zaproszeń, dyplomów i sprawozdań przy pomocy technologii komputerowej.
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach wychowania fizycznego i godzinach wychowawczych przy pomocy komputera.
Cały okres stażu

2.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy lekcji otwartych
Umieszczenie planu rozwojowego w Internecie.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 7)

1.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych

Spotkania, rozmowy.
Wrzesień - Pażdziernik 2019
Harmonogram zajęć.

2.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Spotkania na lekcji i omawianie jej.
Cały okres stażu, raz w miesiącu.
Arkusze obserwacji, notatki.

3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, prowadzenie.

Spotkania na lekcji i omawianie jej. Opracowywanie konspektów zajęć.
Cały okres stażu, raz w miesiącu.
Scenariusze zajęć.

4.
Ocena własnych umiejętności, Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

Analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
Cały okres stażu
Notatki.

5.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena.
Maj 2020
Sprawozdanie.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 8)

1.
Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.

Rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami.

Cały okres stażu
Notatki.

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.

Lektura pedagogiczna i psychologiczna .
Cały okres stażu

3.
Współpraca z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole.
Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego i angażowanie się do pomocy.
Cały okres stażu.

Opracował : Łukasz Treder

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.