X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43897
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla kl. 2

Plan pracy wychowawczej
rok szkolny 2016/2017
oparty na haśle przewodnim
„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi (...)
Pozwól mu błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

Klasa 2g
Wychowawca: mgr

Plan pracy wychowawcy klasy 2g jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie 2g ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł:
- prezentować w różnych sytuacjach postawę szacunku do wartości
- aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,
- lepiej rozumieć świat swoich bliskich, okazywać im miłość, szacunek i akceptację,
- poszerzać wiedzę o świecie, przeżywać radość ze zdobywania wiedzy, rozstrzygania problemów,
- przejawiać zachowania proekologiczne, być wrażliwym na piękno przyrody, potrzeby zwierząt, wartości kultury i pracy ludzkiej,
- umiejętnie porozumiewać się w grupie, wpływać na bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie,
- właściwie oceniać postępowanie własne, kolegów i innych osób,
- umiejętnie reagować na cudze potrzeby, emocje, opinie i agresję,
- umiejętnie funkcjonować w sytuacji konfliktowej,
- dostrzegać wartości estetyczne w zachowaniu i wyglądzie własnym i innych osób, zachowywać ład i porządek w otoczeniu,
- umiejętnie wyrażać własne emocje, opinie i potrzeby,
- wierzyć w siebie i znać swoją wartość,
- umiejętnie podejmować decyzje i umieć odmawiać,
- rozwijać zainteresowania i zdolności, jako formy spędzania wolnego czasu,
- troszczyć się o swoje zdrowie i dbać o bezpieczeństwo własne i innych,
- przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.

Uczeń członkiem społeczności szkolnej.
L.p. Cele Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1.

2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i podejmowania decyzji.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzone obowiązki.
Wdrażanie do przestrzegania Kodeksu Ucznia i bezpiecznego zachowania się na jej terenie.

Wdrażanie do współodpowiedzialności za salę lekcyjną.
Wdrażanie do organizowania ładu i ustalonego porządku w miejscu pracy.
Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
Kształtowanie poczucia estetyki.
Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za wystrój i miłą atmosferę w klasie.
Integrowanie zespołu klasowego. Wybór samorządu klasowego i
ustalenie jego obowiązków
Przydział i ustalenie obowiązków dyżurnych klasowych
Zapoznanie uczniów z Kodeksem Ucznia

Zagospodarowanie sali lekcyjnej.
Stworzenie i uzupełnianie kącika prac plastyczno-technicznych.
Stworzenie biblioteczki klasowej i kącika czytelniczego.
Zagospodarowanie miejsc na materiały i przybory do pracy
Dekoracja klasy m. in. gazetki, kwiaty doniczkowe, ozdoby świąteczne... Wychowawca Wrzesień

cały rok

Troska o bezpieczeństwo, wychowanie prozdrowotne, profilaktykę i ekologię.
1. Wdrażanie dzieci do zachowania
bezpieczeństwa i przestrzegania zasad
określonych w regulaminach szkolnych.
Dalsze zapoznawanie ze szkołą i okolicznym terenem.
Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się
po terenie szkoły.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych.
Przypomnienie drogi ewakuacji i zasad
zachowania się na wypadek pożaru
i innych zdarzeń. Pogadanki, spotkania, zajęcia tematyczne, plakaty, prace plastyczne.
Ćwiczenia w praktyce. wychowawca
specjalista BHP
nauczyciele uczący wrzesień, czerwiec

cały rok
2. Realizacja zagadnień programowych
z zakresu bezpieczeństwa na terenie szkoły
(w budynku i na boisku) oraz poza nią,
podczas pracy i zabawy, w czasie dni
wolnych, zachowanie ostrożności
w kontaktach z nieznajomymi, nauka
zachowań (uświadamianie skutków) wobec
napotkanych zwierząt itd.
Uwrażliwienie na bezpieczne formy
spędzania czasu wolnego w różnych porach
roku.
Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na
terenie obiektu szkolnego i poza nim, spotkania z przedstawicielami Policji i
Straży Pożarnej, pogadanki, dyskusje, filmy
edukacyjne, gazetki, plakaty. Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ze zwierzętami. wychowawca
specjalista BHP
zaproszeni goście wrzesień
cały rok
3. Dostarczenie informacji na temat form
pomocy i instytucji jej udzielających
w sytuacjach kryzysowych. Zapoznanie z
numerami alarmowymi i z zasadami
pierwszej pomocy. Ćwiczenie form zachowania
i sposobów poszukiwania
pomocy w sytuacjach zagrożenia: telefony alarmowe i zaufania, tablice ostrzegawcze i informacyjne (plakaty, pogadanki). wychowawca
pielęgniarka szkolna
Straż Pożarna cały rok
4. Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów,
dbałość o poszanowanie godności drugiego
człowieka i przestrzeganie zasad kultury
osobistej i kultury języka, unikanie
konfliktów, wspólne rozwiązywanie
problemów, podejmowanie decyzji i in.
Kształtowanie tolerancji, empatii,
szczególnie w stosunku do kolegów i koleżanek.
Promowanie kulturalnego odnoszenia się
do osób starszych, słabszych, niepełnosprawnych.
Pomoc koleżeńska dzieciom młodszym
podczas przerw, pobytu w stołówce i świetlicy. Zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, gazetki, punktowy System Motywacyjny, udział w akcjach charytatywnych wychowawca
pedagog szkolny
nauczyciele uczący cały rok
5. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do
i ze szkoły.
Poznanie i przypomnienie przepisów ruchu
drogowego, uświadomienie zagrożeń
wynikających z niewłaściwego zachowania
się na drodze. Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na drogach, spotkania z Policją i Strażą Pożarną, pogadanki
profilaktyczno - informacyjne,
dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne, prace plastyczne. wychowawca
zaproszeni goście wrzesień
cały rok
6. Promocja zdrowego stylu życia.
Propagowanie postaw prozdrowotnych oraz
kształtowanie właściwych nawyków
związanych z higieną osobistą, właściwym
odżywianiem i zdrowym, aktywnym
spędzaniem wolnego czasu,
przeciwdziałanie otyłości dzieci.
Uświadomienie zagrożeń związanych
z nałogami i uzależnieniami - pogadanki,
- broszury informacyjne dla uczniów i rodziców
- udział w programie edukacyjnym „OWOCE W SZKOLE”
- udział w programie „MLEKO Z KLASĄ”
- akcja „Zdrowy styl życia, piramida odżywiania”
- gazetki dot. zdrowego stylu życia
wychowawca
współpraca z intendentem szkolnym
pielęgniarka szkolna cały rok
7. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju
intelektualnego i fizycznego - szczególnie
dzieciom młodszym. Wspieranie uczniów
mających trudności w nauce oraz ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ocena stanu mowy. Zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia rozwijające
zainteresowania, organizowanie pomocy koleżeńskiej, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalistami
współpracującymi ze szkołą,
konsultacje i porady udzielane rodzicom
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z psychologiem,
- zajęcia korugujące wady postawy
- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze wychowawca
pedagog szkolny, psycholog, logopeda. cały rok wg potrzeb.
8. Ingerencja człowieka w świat przyrody, rozumienie przyczyn i skutków tych zmian.
Ochrona środowiska. - gazetki,
- konkursy,
- wystawy prac,
- imprezy szkolne (Powitanie czterech pór roku) i pozaszkolne,
- wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi programu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi (...) Pozwól mu błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”
- udział w sprzątaniu świata „Dzień Ziemi” wychowawca wg. harmonogramu

Prawa, obowiązki ucznia i obywatela.
1. Zapoznanie się z dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO). - informacje,
- dyskusja,
- kontrakty klasowe,
- pisemne informacje dla uczniów i ich rodziców, wychowawca wrzesień
zebrania z rodzicami
2. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia - omówienie,
- dyskusja,
- warsztaty, wychowawca wrzesień
3. Zapoznanie się z prawami dziecka - pogadanki,
- prace plastyczne,
- wystawy wychowawca XI
VI Dzień Dziecka

Edukacja regionalna
1. Budzenie poczucia tożsamości z miejscem
zamieszkania. Zgłębianie wiedzy o historii
i współczesności regionu.
Zapoznanie z godłem gminy. Wycieczki tematyczne, wycieczka do Urzędu Gminy, wycieczka na cmentarz, pogadanki, spotkania, zajęcia o tematyce regionalnej. wychowawca cały rok wg. realizowanej tematyki lub obchodzonych świąt.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
1. Kształtowanie postaw patriotycznych,
poznawanie historii Polski.
Wpajanie szacunku dla tradycji, historii
i symboli szkolnych i narodowych
(zachowanie właściwej postawy podczas
uroczystości, uczestniczenie
w uroczystościach szkolnych w odświętnym
stroju, przypomnienie znaczenia sztandaru,
hymnu). Pogadanki, śpiewanie hymnu państwowego i szkolnego, zapoznanie z symbolami
narodowymi.
Zajęcia o tematyce patriotycznej, gazetki okolicznościowe, poznawanie sylwetek wielkich Polaków. wychowawca cały rok
wg. kalendarza świąt.
2. Zapoznanie z ważnymi w historii Polski
datami (Narodowe Święto Niepodległości,
Święto Konstytucji 3 Maja i inne) Pogadanki, apele, gazetki. wychowawca. cały rok.
3. Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (hymn, godło, flaga) Przygotowanie i udział w akademiach, pogadanki, prace plastyczne, zajęcia edukacyjne. wychowawca cały rok
4. Poznanie sylwetki patrona szkoły. Uczestniczenie w szkolnym projekcie edukacyjnym „W krainie wierszy Jana Brzechwy”, Uczestniczenie w konkursie recytatorskim „Wiersze J. Brzechwy”. Pogadanki, gazetki, szkolne uroczystości, Imieniny szkoły wychowawca
biblioteka szkolna wrzesień-październik
listopad

Edukacja czytelnicza i medialna.
1. Wskazanie uczniom metod uzyskania różnorodnych informacji medialnych. Pogadanki, warsztaty. wychowawca
2. Rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną. Kontynuacja cyklu „Czytanie na dywanie”, biblioteczka klasowa, prowadzenie zeszytu lektur, wystawy ilustracji do lektur.
wychowawca
biblioteka szkolna cały rok
3. Utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką, czasopismem, gazetą, komputerem, radiem, telefonem i TV. Pogadanki, warsztaty. wychowawca
biblioteka szkolna
4. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, warsztatu informacyjnego biblioteki. Lekcje biblioteczne. nauczyciel bibliotekarz wg. harmonogramu
5. Kształtowanie wyobraźni i dostrzeganie różnic pomiędzy fikcją a rzeczywistością
w przekazach medialnych. Zajęcia warsztatowe wychowawca
6. Doświadczenie roli teatru jako źródła przekazów medialnych w zakresie zabawy, nauki i wychowania. Wycieczka do teatru wychowawca wg. potrzeb

Uczestnictwo w kulturze, popularyzacja tradycji, tworzenie tradycji szkolnej.
1. Poznanie obiektów kulturalnych
i użyteczności publicznej. Zapoznawanie
uczniów z dorobkiem kultury.
Przygotowanie do odbioru sztuki
i rozwijanie zainteresowania nią.
Uczestnictwo w życiu kulturalnym
poprzez kontakt ze sztuką. Wycieczki, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach edukacyjnych Pro Sinfonika, wyjścia do muzeum. wychowawca cały rok.
2. Budzenie szacunku do pracy nauczyciela,
Kształtowanie szacunku dla pedagogów.
Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Pogadanki, apele. wychowawca. cały rok.
3. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów
szkolnych. Dzień Chłopaka,
Dzień Pluszowego Misia,
Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Dziewczynek, Dzień Rodziny, Dzień Wiosny, Dzień Europejski, Dzień Sportu, Rokietnickie Integracje, kiermasze świąteczne i inne wydarzenia klasowe. wychowawca
rodzice cały rok wg. kalendarza szkolnego.

Działalność charytatywna.
1. Propagowanie działalności charytatywnej.
Uświadomienie znaczenia pozytywnych
więzi i relacji w rodzinie, w grupie
społecznej i okazywanie szacunku ludziom
starszym, niepełnosprawnym. Rozwijanie
potrzeby dzielenia się z innymi.
Uwrażliwienie na potrzeby innych.
Budzenie gotowości na udzielanie pomocy. Aktywne pomaganie bezdomnym zwierzętom. WOŚP, Góra Grosza, zbiórka darów, zbiórka dla Domu Dziecka, zbieranie nakrętek i inne.
„Zostań aniołem stróżem”.
Zbiórka karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt w schronisku w Przeborówku oraz odwiedziny w schronisku. wychowawca
rodzice cały rok.

Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkolę.
1. Integrowanie wychowawczych działań
szkoły i rodziny – wypracowywanie
jednolitego frontu oddziaływań
wychowawczych. Wspomagania w realizacji
funkcji opiekuńczej i dydaktyczno –
wychowawczej. Wspieranie prawidłowego
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego
i społecznego. Wspólne rozwiązywanie
problemów wychowawczych.
Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz
szkoły. Zapewnienie pomocy rodzicom w
zakresie opieki nad dzieckiem. Działalność Rady Rodziców i Trójki Klasowej. Imprezy okolicznościowe w klasie i szkole.
Spotkania, rozmowy indywidualne
z rodzicami. Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych oraz imprezach i wycieczkach klasowych.
Pogadanki, prelekcje, spotkania,
prezentacje. wychowawca klasy
pedagog, psycholog
rada klasowa
rodzice cały rok wg. potrzeb
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Suchym Lesie
Włączanie się rodziców do pomocy
dzieciom.
rodzice uczniów
wychowawca
specjaliści PPP cały rok
3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji.
Dofinansowanie żywienia.
Zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem. wychowawca cały rok
Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o:
- obserwacje i oceny zachowania,
- analizę postępów w nauce,
- rozmowy z rodzicami, wychowawcami, z dziećmi,
- analizę dokumentów: scenariuszy, konspektów zajęć, spotkań, imprez, uroczystości; sprawozdań, kart wycieczek
- wystaw prac plastycznych, plakatów
- dokumentacji fotograficznej, gazetek ściennych, prac uczniów, opracowanych wyników ankiet.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.