X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43700
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Gotowość szkolna - przykład

MEN-I/74

........................................
pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Rok szkolny 2019/2020
Forma wychowania przedszkolnego* przedszkole

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
w obszarze:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: jest sprawne fizycznie. Chętnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych i gimnastyce. Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Biega swobodnie i do celu, skacze na dwóch nogach, potrafi utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze. Porusza się zwinnie, a jej ruchy są skoordynowane. Wykazuje prawidłowy chwyt pisarski oraz stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania, kreślenia i prób pisania. Sprawnie konstruuje, buduje z różnorodnych materiałów: lepi, wycina, rysuje, maluje. Wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych tj. czytanie i pisanie
2) zauważone trudności: brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: rozwijanie umiejętności
4) wskazówki dla rodziców: rozwijanie umiejętności.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych. Adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia. Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia życzliwość i troskę w stosunku do świata przyrody. Zawsze bez lęku rozstaje się z rodzicami. Rozumie, że opiekunowie wrócą, zawsze akceptuje czas rozstania.
2) zauważone trudności: Niekiedy rozstanie z opiekunem budzi w niej niepokój
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: w grupie przeprowadzono cykl zajęć dotyczących właściwego rozróżniania emocji, kontrolowania ich, radzenia sobie ze emocjami własnymi i innych
4) wskazówki dla rodziców: zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych dziecka (poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, uznania, szacunku).

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: zgodnie współdziała, z szacunkiem odnosi się do rówieśników w czasie wspólnych działań. Zawsze z szacunkiem odnosi się do dorosłych, słucha i wykonuje polecenia. Współdziała z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku. Przestrzega ustalonych norm i reguł zachowania, a także zawartych umów. Uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Używa zwrotów grzecznościowych, odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach.
2) zauważone trudności: brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Poszerzenie doświadczeń społecznych dziecka poprzez stawianie zadań wymagających pełnienia różnorodnych ról oraz pogłębianie jego wiedzy o otoczeniu społecznym
4) wskazówki dla rodziców: częste pochwały za osiągnięcia.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: wiedza ogólna na wysokim poziomie. Rozwój mowy przebiega prawidłowo. Dziewczynka buduje wypowiedzi poprawne gramatycznie i logicznie. Mówi płynnie i odpowiednio głośno. Rozróżnia głoski na początku i na końcu wybranych prostych fonetycznie wyrazów. Klasyfikuje przedmioty według zauważonej reguły. Prawidłowo kontynuuje sekwencje i określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Z uwagą słucha opowiadań, baśni i innych form literackich. Poprawnie dzieli zdania na wyrazy. Wyodrębnia wszystkie głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej. Zna litery i ich nie myli. Czyta samodzielnie całymi wyrazami. Interesuje się pisaniem, podejmuje samodzielne próby kreślenia znanych liter i cyfr z wykorzystaniem różnorodnych form i przyborów. Rysuje szlaczki dokładnie i starannie oraz prawidłowo odwzorowuje kształt litery.
Rozróżnia stronę lewą i prawą. Bezbłędnie liczy na konkretach i wyznacza wynik dodawania. Poprawnie określa równoliczność lub nierównoliczność dwóch zbiorów poprzez samodzielne przeliczanie elementów w zbiorach. Posługuje się liczebnikami porządkowymi. Poprawnie odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10. Rozróżnia podstawowe figury geometryczne.
2) zauważone trudności: brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: rozwijanie umiejętności i zainteresowań
4) wskazówki dla rodziców: rozwijanie umiejętności i zainteresowań.

II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka: samodzielnie korzysta z toalety i umywalki. Poprawnie myje i wyciera ręce oraz twarz. Samodzielnie myje zęby. Potrafi ubrać się i rozebrać. Potrafi zapiąć guziki, zasunąć zamek, zawiązać sznurowadła. Prawidłowo posługuje się sztućcami. Nakrywa do stołu i sprząta po posiłku. Potrafi sygnalizować swoje potrzeby w różnych sytuacjach (potrzebę zabawy, odpoczynku, pragnienie, głód).
2) zauważone trudności: brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: chwalenie dziecka za osiągnięcia
4) wskazówki dla rodziców: zwiększanie zakresu samodzielności w różnych czynnościach domowych.

III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia
i zainteresowania:
1) opis: dziewczynka ma bardzo duże zdolności szybkiego zapamiętywania i kojarzenia faktów. Samodzielnie czyta dość płynnie książki. Wyróżniają ją umiejętności matematyczne, lubi liczyć, rozwiązywać zadania, zagadki, rebusy. Lubi rozwiązywać zadania tekstowe nawet wybiegające poza poziom przewidywany w podstawie programowej. Jest zawsze skoncentrowane podczas wykonywania zadań. Chętnie wykonuje prace plastyczne. Chętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach ruchowych.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: podejmowanie działań mających na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, przyrodniczych, społecznych
3) wskazówki dla rodziców: rozwijanie zainteresowań, potrzeb i uzdolnień dziecka.

IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziewczynka spełnia wszystkie wymagania w zakresie gotowości szkolnej. Dobrze skupia uwagę i zawsze jest zainteresowana zajęciami dydaktycznymi. Szybko przyswaja różnego rodzaju zagadnienia. Precyzyjnie werbalizuje własne myśli i spostrzeżenia - posiada duży zasób słownictwa. Jest dzieckiem zdyscyplinowanym i nie uczestniczy w konfliktach z rówieśnikami.

........................................
data i podpis nauczyciela

........................................
pieczęć i podpis dyrektora/osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego

*Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.