X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43683
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko: mgr Joanna Momotowska
2. Szkoła: Zespół Szkół w Werbkowicach
3. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
4. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
5. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6. Cel: uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
/§ 8 ust. 2, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

I. Wstępna analiza własnych umiejętności
1. Autorefleksja
1.09.2017

II. Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z potrzebami szkoły,
nauczyciela i uczniów. 1. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach i warsztatach.

Cały okres stażu

III. Uwzględnianie w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej możliwości i potrzeb rozwojowych ucznia. 1.Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym.
2.Indywidualizacja oceniania.
3.Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych

Cały okres stażu

IV. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
1.Dostarczeni uczniom niezbędnej literatury.
2.Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach.
Cały okres stażu

V. Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
1. Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych.
Cały okres stażu

VI. Praca z uczniem zdolnym.
1. Analiza umiejętności uczniów wykraczających poza poziom przeciętny w zakresie wiedzy i
umiejętności językowych.
2.Przygotowywanie dodatkowych zadań, różnych form pracy z uczniem zdolnym.
3. Organizacja kółka zainteresowań z języka angielskiego.
4. Przygotowanie i opracowanie planów pracy.
Cały okres stażu

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
/§ 8 ust. 2, pkt. 2 Rozporządzenia.../

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

I. Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych.
1. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
2. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
Na bieżąco przez cały okres stażu

II.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
1.Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Cały okres stażu

III. Wykorzystanie zasobów internetu w bieżącej pracy.
1.Wykorzystanie:
— edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, dyplomów, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
— arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowania analizy testów,
2. Opracowanie kart pracy, testów, sprawdzianów, zaproszeń.
Na bieżąco przez cały okres stażu

IV. Zastosowanie multimediów w bieżącej pracy.
1. Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą.
2. Zadawanie prac domowych do odrobienia których niezbędny jest dostęp do internetu (m.in. prezentacje, plakaty).
Cały okres stażu

V. Posługiwanie się technologią komunikacyjną.
1. Przygotowywanie informacji na stronę szkoły.
2. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej, GG lub Skype.
Cały okres stażu

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
/§ 8 ust. 2, pkt. 3 Rozporządzenia.../

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji

I.
Prowadzenie lekcji koleżeńskich.
1.Przygotowywanie scenariuszy.
2.Przeprowadzanie zajęć.
3.Omawianie lekcji.
Cały kres stażu

II. Prowadzenie lekcji otwartych. 1.Przygotowywanie scenariuszy.
2.Przeprowadzanie zajęć.
3.Omawianie lekcji.
Cały kres stażu

III. Prezentacja innym nauczycielom posiadanej dokumentacji pedagogicznej.
1.Udostępnienie scenariuszy lekcji, PSO, scenariuszy uroczystości szkolnych, planu dydaktycznego, podstawowych aktów prawnych oraz planów wynikowych.
2.Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
3. Umieszczeniena jednym z portali nauczycielskich opracowanych materiałów
Na bieżąco

IV. Praca w Zespole Językowym.
1. Opracowanie planu.
2. Sporządzanie protokołów i sprawozdań.
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Cały okres stażu

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
/§ 8 ust. 2, pkt. 4 a Rozporządzenia.../

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

I. Zorganizowanie kółka języka angielskiego.
1.Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka angielskiego
Cały okres stażu

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
/§ 8 ust. 2, pkt. 4 c Rozporządzenia.../

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

I. Podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia zasobu własnych pomocy dydaktycznych. 1.Systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy o filmy edukacyjne, prezentacje, teksty, nagrania oraz ich wykorzystywanie na zajęciach.
Cały okres stażu

II. Praca w szkolnych i pozaszkolnych pracach komisji.
1. Udział w pracach komisji konkursowych, nadzorujących przebieg sprawdzianu/egzaminu
Cały okres stażu

III. Praca w organizacji akcji i imprez ogólnopolskich.
1. Udział uczniów w akcjach typu: „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”.

Cały okres stażu

IV. Organizacja wycieczek szkolnych
1. Współorganizacja/opieka w czasie wycieczk szkolnych.
j.w.

IV. Organizacja międzyszkolnego turnieju języka angielskiego 1.Przygotowanie uczniów do udziału i
zorganizowanie międzyszkolnego
turnieju języka angielskiego.

j.w.

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
/§ 8 ust. 2, pkt. 4 e Rozporządzenia.../

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

I. Podejmowanie działań na rzecz uczniów z deficytami.
1.Praca z uczniem mającym trudności w nauce
a) opracowanie dodatkowych materiałów, pomocy oraz z problemami wychowawczymi zgodnie z sugestiami poradni.
2.Analiza wskazań poradni odnośnie uczniów z deficytami.
Na bieżąco,

II. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
1. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym.

Na bieżąco,

III. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
1.Współorganizowanie i organizowanie uroczystości i akademii szkolnych i ogólnoszkolnych. Zgodnie z potrzebami

IV. Organizowanie akcji charytatywnych 1. Udział uczniów w różnych akcjach charytatywnych np. „Paczka od św. Mikołaja“.
j.w.

VII. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
/§ 8 ust. 2, pkt. 4 f Rozporządzenia.../

Lp. Zadania Formy realizacji Termin

I. Organizacja konkursów.
1.Przygotowanie uczniów do udziału i zorganizowanie konkursów językowych i plastycznych.
Cały okres stażu

Zatwierdzam do realizacji:

...................................... ........................................
miejscowość, data pieczęć i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.