X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43585
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - przedszkole

Karolina Płóciennik
Przedszkole nr 106, im. Heleny Bechlerowej
ul. Sycowska 9, 51-319 Wrocław

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2018r.
Na podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz.967).

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych. okres stażu, - artykuły, tytuły pozycji książkowych, adresy stron internetowych

2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
- uatrakcyjnianie metod pracy z dziećmi, pobudzając do przemyśleń oraz wzrostu zainteresowania tematem,
- poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez różnorodne działania indywidualne i grupowe,
- aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych poprzez stosowanie metod m.in. zabawy paluszkowe, „burza mózgów”, mapa pojęciowa, symulacje, zabawy dramowe, wykorzystanie elementów metod: R. Labana, C. Orffa, W. Sherborne, Pedagogiki zabawy Klanza, metoda projektów, dziecięcej matematyki E. Gruszczyk Kolczyńskiej- E. Zielińskiej, edukacji przez ruch D. Dziamskiej.
okres stażu, wpisy w dzienniku
3. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
- praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (prezentacje własne, prezentacje udostępnione np. na stronach miasta, filmy edukacyjne, aplikacje),
- opracowanie prezentacji komputerowych jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć,
okres stażu, - zdjęcia,
- zapis w planach miesięcznych
4. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej.

- tworzenie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie dokumentów, planów miesięcznych,
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia także z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. Zastosowanie wiedzy w praktyce.
okres stażu
- zdjęcia, pomoce dydaktyczne,
- przykładowe: plan miesięczny, sprawozdanie, scenariusz, dyplom, podziękowanie, zaproszenie itp.

5.Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
- komunikowanie się z rodzicami i nauczycielkami za pomocą poczty elektronicznej,
– informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy (chętni rodzice, którzy wyrażą zgodę i udostępnią adresy mailowe),
- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu,
- wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
- zapis w protokołach z zebrań z rodzicami o możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej

6. Prowadzenie strony internetowej przedszkola, redagowanie przedszkolnej gazetki „Nowinki”.
- umieszczanie zdjęć, ważnych informacji, uzupełnianie jej o nowe informacje dotyczące wydarzeń w przedszkolu.
Okres stażu
- strona internetowa przedszkola

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Publikacja na portalach edukacyjnych
- zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć.
Okres stażu
- zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2. Wymiana doświadczeń podczas Rad Pedagogicznych.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
- uczestniczenie w pracach zespołów związanych z realizacją zadań,
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,
- współpraca z nauczycielką gimnastyki ogólnorozwojowej,
- pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych
Okres stażu
- potwierdzenie dyrektora przedszkola,
- zdjęcia,
- scenariusze

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Realizowanie programów, projektów funkcjonujących w przedszkolu.
Udział w ogólnopolskich programach, projektach akcjach oraz kampaniach społecznych.
- realizowanie programów: Program Adaptacyjny, Program Regionalny, Program Edukacji Ekologicznej i inne funkcjonujące w przedszkolu,
-realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – zgłoszenie, koordynowanie działań prowadzenie dokumentacji.
Okres stażu
- certyfikaty, zaświadczenia
2.Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
- współpraca z logopedą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Okres stażu
- potwierdzenie dyrektora
3. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
- rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach – pomoc w doborze tematyki, utworu, stroju, itp.,
- zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych,
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią.
- organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów wynikających bieżących potrzeb, planu uroczystości i imprez przedszkolnych na dany rok szkolny.
Okres stażu
- kopie dyplomów, podziękowania organizatorów, scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna, regulaminy konkursów, sprawozdania

4.Współpraca z instytucjami.
- współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
- współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami (promującymi higienę i zdrowy stylu życia),
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- współpraca z Przedszkolem Alto,
- współpraca z Biblioteką Publiczną w CBK Fama,
- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów,
- współpraca z Radą Osiedla Psie Pole Zawidawie,
- współpraca z przewodnikiem turystycznym p. Aliną Filipowicz
- współpraca z innymi instytucjami.
Okres stażu
- potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, adnotacje w dzienniku, zapiski własne

5. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.
- organizowanie oraz włączanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne na terenie przedszkola,
- organizowanie zajęć np. pocztówka dla Powstańca, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, działania z Wrocławskim Hospicjium dla Dzieci,
- zajęcia o potrzebie pomagania zwierzętom ( np. dokarmianie zimą)
udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.
okres stażu
- certyfikaty, podziękowania, zdjęcia, obrazki

6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
- organizacja warsztatów dla rodziców ,
- włączanie rodziców do organizacji imprez okolicznościowych, uroczystości,
- zapraszanie rodziców do przedszkola w celu przedstawienia własnego zawodu w ramach preorientacji zawodowej,
- zorganizowanie spotkania ze stomatologiem zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze,
- zorganizowanie warsztatów z logopedą na temat zabaw usprawniających aparat mowy.
Okres stażu
- listy obecności, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora

7. Pogłębienie wiedz i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
• warsztatach metodycznych
• szkoleniach i kursach doskonalących
• konferencjach
• webinariach
- systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
- udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w placówce.
Okres stażu
- certyfikaty, zaświadczenia, materiały szkoleniowe,
- notatki własne, wykaz literatury, adresy stron internetowych,
- potwierdzenie nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Opracowanie programu edukacyjnego.
- opracowanie i wdrożenie programu autorskiego: „Eksperymenty dla przedszkolaka”.
2. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej
- „Kodowanie na dywanie” – uczymy dzieci programować.
3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- stosowanie różnorodnych metod w pracy z dziećmi, uwzględniając ich rozwój, możliwości,
- wnikliwa obserwacja dzieci,
- rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami,
- organizacja zajęć według zainteresowań dzieci.
4. Praca z dziećmi z trudnościami.
- planowanie pracy, działań dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
- ścisła współpraca z rodzicami i specjalistami włączonymi w proces edukacyjny dziecka.
5. Praca z dzieckiem zdolnym.
- przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów
- planowanie pracy w sposób pozwalający na rozwijanie zainteresowań dzieci.
6. Organizowanie wycieczek, wyjść edukacyjnych.
- organizowanie wycieczek pieszych, autokarowych,
- zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem.
Okres stażu.
- program, ewaluacja
- sprawozdanie
- scenariusze zajęć, obserwacje
- wpisy do dziennika zajęć ppp
- dyplomy, podziękowania
- adnotacje w dzienniku,
- adnotacje w zeszycie wycieczek i wyjść, karty wycieczek,
- zdjęcia

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich.
- pełnienie zadań opiekuna stażu lub praktyk studenckich ( w zależności od potrzeb)
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu
- koordynowanie realizacji na terenie przedszkola projektów zewnętrznych.
3. Działania na rzecz środowiska lokalnego.
- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem,
- zapraszanie do przedszkola gości,
- przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie przedszkola.
Okres stażu
- potwierdzenie dyrektora
- certyfikaty, zaświadczenia
- sprawozdania
- potwierdzenie dyrektora,
- zaświadczenia,
- sprawozdania

Opracowała
Karolina Płóciennik

Zatwierdzam do realizacji

miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.