X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43550
Przesłano:

Najważniejsze wytyczne wynikające z kolejnych nowelizacji Karty Nauczyciela

NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE WYNIKAJĄCE Z KOLEJNYCH NOWELIZACJI KARTY NAUCZYCIELA
Opracowała: Dorota Bukowska
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
ogłoszono dnia 15 listopada 2019 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. historia od dnia 7 lipca 2003 r.
WNIOSKI:
I. 2012 rok:
Z dniem 1 stycznia 2012 r. z zakresu podmiotowego objętego ustawą Karta Nauczyciela zostają wyłączeni nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

II. 2013 rok:
* uchylono moc obowiązującego art. 23 ust. 1 pkt 4, który stanowił o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w razie ukończenia przez niego 65 lat życia;
* wprowadzono ustawę o uprawnieniu do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego również dla nauczycieli przedszkoli, jednocześnie ulga dla wszystkich kategorii nauczycieli została obniżona z 37% do 33%.
III. 2014 rok:
*nowa regulacja prawna określająca sposób przydzielania nauczycielom zajęć finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i wynagradzania za nie. (Dotychczas nauczyciel nie mógł prowadzić takich zajęć w ramach swojego stosunku pracy, lecz na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.)
* Po zmianach Karty Nauczyciela nauczyciel może prowadzić takie zajęcia, po wyrażeniu zgody, z tym że czas ich realizacji nie wchodzi do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Za każdą godzinę zajęć przewiduje się wynagrodzenie jak za godzinę ponadwymiarową.
* W związku z odpowiednią nowelizacją ustawy o systemie oświaty dyrektor może zatrudnić do prowadzenia ww. zajęć nauczyciela spoza danej szkoły, legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami. Do zatrudnienia takiego nauczyciela będą miały zastosowanie zasady Kodeksu pracy. Za godzinę zajęć będzie otrzymywał wynagrodzenie nie wyższe niż za godzinę zajęć, ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego, z wyższym wykształceniem magisterskim, realizującego 18-godzinne pensum.
* nowelizacja w zakresie uprawnień rodzicielskich w czasie awansu zawodowego -staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy spowodowanej korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Dopiero jeżeli łączny czas nieprzerwanej nieobecności nauczyciela w pracy z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwać będzie dłużej niż rok i 6 miesięcy nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
IV. 2016 rok

*uchylenie przepisu nakładającego obowiązek wykonywania przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zajęć opieki świetlicowej i innych wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a w ściśle określonym wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tzw. godzin karcianych.
* Zmiana brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a polegająca na zastąpieniu obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej ogólnie sformułowanymi zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, uwzględniającymi potrzeby i zainteresowania uczniów, które nauczyciel jest obowiązany realizować w ramach nieprzekraczających 40 godzin tygodniowo.
* nowe przepisy w rozdziale 10 KN regulujące:
a) zasady postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz ustanowienie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych:
- kompetencje rzeczników dyscyplinarnych
- podstawowe prawa podmiotowe nauczycieli obwinionych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
- ogólne zasady tego postępowania; ( Postępowanie jest dwuinstancyjne, a od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu nauczycielowi lub jego obrońcy odwołanie do sądu apelacyjnego. Od orzeczenia tego sądu nie służy skarga kasacyjna. Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie, orzekająca w pierwszej instancji, składa się z co najmniej 5 członków, a orzekająca w drugiej instancji - z co najmniej 10 członków.)
b) instytucję centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych zapewniającą przepływ informacji o prawomocnych orzeczeniach i o zawieszeniach nauczycieli w pełnieniu obowiązków, m.in. dyrektorom szkół w stosunku do zatrudnionych w ich szkołach nauczycieli. Rejestr prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Edukacji Narodowej.
- Informacji tych udziela się na wniosek złożony na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej.
-Do rejestru wprowadza się je natomiast na podstawie zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, sporządzonego odpowiednio przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji lub odwoławczej, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia, sporządzonego przez dyrektora szkoły odnośnie do nauczyciela, lub organu prowadzącego - odnośnie do dyrektora szkoły.
-Dane usuwa się z rejestru, jeżeli kara uległa zatarciu.
-Wraz z przepisami o rejestrze ustawodawca wprowadził obowiązek potwierdzania niekaralności informacją z rejestru, okazywaną przez nauczyciela dyrektorowi szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy.
-Informacji udziela się, począwszy od 1 stycznia 2017 r. Do tego dnia nauczyciel potwierdza niekaralność, składając oświadczenie w postaci papierowej lub elektroniczne.
* ustawa wprowadza kwotowy wymiar gratyfikacji wypłacanej profesorowi oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynosi on 18 tys. zł.
V. 2017 rok
* przepis dodany w art. 42 ust. 2d, wykluczający możliwość prowadzenia przez nauczyciela zajęć świetlicowych, a także zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie przewidzianym na wykonywanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Zajęcia świetlicowe mają prowadzić nauczyciele zatrudnieni na stanowisku wychowawcy, w ramach 26 godzin pensum.
*dyrektorzy szkół zostali wyposażeni w nowe narzędzie informatyczne udostępnione przez Ministra Edukacji Narodowej, pozwalające na ustalenie, czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela figuruje w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Dopiero wówczas gdy PESEL osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze lub dana osoba nie posiada numeru dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o informację z rejestru. Przedmiotowa zmiana w przepisach Karty Nauczyciela zwalnia nowo zatrudnianych nauczycieli od obowiązku przedstawiania informacji z rejestru, a także usprawnia sam proces ich rekrutacji.
*W wyniku nowelizacji ustawy dodatkową przesłanką uzasadniającą konieczność przedłużenia stażu z powodu nieobecności nauczyciela w pracy jest pozostawanie w stanie nieczynnym, o czym mowa w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela.
VI. 2018 rok
* Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele funkcyjni mają prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego. Są to dni robocze w czasie ustalonym w planie urlopów.
*gdy nauczyciel jest jednocześnie w ramach tego samego stosunku pracy zatrudniony w szkole feryjnej i nieferyjnej (np. w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym czy też w zespołach), to formuła jego urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od tej placówki lub szkoły, w której realizuje większą liczbę zajęć.
*nauczyciel ma prawo do udzielenia urlopu uzupełniającego niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie ferii z powodu korzystania w tym czasie z urlopu dla poratowania zdrowia.
*ustawa zradykalizowała przepisy o urlopie dla poratowania zdrowia.
- Zamiast lekarza leczącego nauczyciela orzeczenie będzie wydawał lekarz medycyny pracy.
- celem udzielenia urlopu, ma być przeprowadzenie zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.
-urlop dla poratowania zdrowia będzie również przysługiwał na czas leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej.
-ustalenie jednolitego tygodniowego obowiązkowego wymiaru pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych (z wyjątkiem zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej). Pensum godzin tych specjalistów nie może przekroczyć 22 godzin. (pedagogów specjalnych-20 godzin) Ponadto ustawa precyzuje wprost sposób obliczania tzw. pensum łączonego, nie odsyłając już do uchwał organów prowadzących.
- brak możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także pozostałych funkcjonariuszy uprawnionych do zniżki godzin. Wyjątkiem może być konieczność zapewnienia ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego - w kilku.
- Ustawa określa maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu znacznym i umiarkowany.
-Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego nabywa prawo do wystąpienia o obniżony wymiar zajęć, a tym samym do obniżenia wymiaru zatrudnienia w tym czasie.
- Sformułowano zasadę o wykorzystywaniu przez nauczyciela zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 jedynie w dniach (2 dni), a nie w godzinach.
- Ustawodawca zdecydował o likwidacji od 1 września 2018 r. stanowiska asystenta nauczyciela oraz asystenta wychowawcy świetlicy.
- ograniczenie uprawnień socjalnych przysługujących nauczycielom. Znika prawo do lokalu mieszkalnego i nauczycielski dodatek mieszkaniowy, czyli uprawnienia nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
Likwidacji ulega także prawo do zajmowania mieszkania przez nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, prawa tego zostaje pozbawiony od 1 stycznia 2018 r. także małżonek tego nauczyciela oraz jego dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe.
-Rezygnuje się również z uprawnień do korzystania z gruntów szkolnych i mieszkań w budynkach szkolnych. Ustawodawca zachował jedynie prawo do dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
Październik 2018 rok
- Zmiany w ocenach pracy nauczycieli
(* Nauczyciel ma być poddany ocenie każdorazowo po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Będzie także oceniany co trzy lata pracy w szkole, licząc od dnia nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.
(*Skala ocen została powiększona o ocenę bardzo dobrą. Z uzyskaniem oceny najwyższej w czterostopniowej skali, czyli wyróżniającej, jest związana możliwość skrócenia ścieżki awansu zawodowego oraz przyznanie nowego dodatku (tzw. 500+ dla nauczycieli dyplomowanych, w wysokości rosnącej od 2020 r.).
(*Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków nauczyciela wymienionych w art. 6 i w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe.)
(*Po ustaleniu oceny nauczyciel będzie otrzymywał kartę oceny pracy z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach odwoławczych lub o możliwości wniesienia o ponowne ustalenie oceny.)
(*Zwiększona została rola rady rodziców w procesie ustalania oceny pracy nauczyciela. Przed ustaleniem oceny dyrektor szkoły będzie obowiązany zasięgnąć opinii tego organu.)
(*Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, tryb dokonywania tej oceny będą sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.)
(*W ustawie zmieniającej przewiduje się, że w każdej szkole będzie obowiązywał indywidualnie ustalony regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy nauczyciela odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki pracy w danej szkole. Regulamin będzie ustalał dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu projektu regulaminu przez radę pedagogiczną oraz organizacje związkowe - art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela)
VII. 2019 rok
- uchyleniu uległy zapisy w art. 6a Karty Nauczyciela dotyczące obowiązku sporządzania przez szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli
- zmianie uległ cykl dokonywania oceny pracy nauczycieli. W miejsce 3-letniego cyklu wprowadzono cykl 5-letni.
- konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli.
- Nowelizacja aktualizuje podstawę prawną, nadającą Ministrowi Edukacji Narodowej status administratora danych osobowych zgromadzonych w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Przepis jest wprowadzany w związku z wdrożeniem w dniu 4 maja 2019 r. rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO)
1 września 2019 rok
- powrót do zasad oceny pracy nauczyciela obowiązujących do 1 września 2018 r. (odstąpiono od obligatoryjności oceny pracy nauczyciela);
- ponowne skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, czyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy, a także co najmniej dwuletni oraz co najmniej roczny okres pracy po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu uprawniający do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień odpowiednio dla nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego
- zmiana drogi dyrektorskiego awansu zawodowego (możliwość uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego po 4 latach, a w przypadku nauczyciela z tytułem naukowym co najmniej doktora - po 3 latach);
- powrót do oceny dorobku zawodowego za okres stażu (obowiązkowe zasięganie opinii rady rodziców przez dyrektora szkoły);
- przywrócenie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
- wprowadzenie limitów umów o pracę na czas określony, pod rygorem przekształcenia w umowę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania (okres trwania umowy zawartej z uwagi na potrzebę wynikającą z organizacji pracy, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów, pomiędzy tymi samymi stronami nie może przekraczać 36 miesięcy, przy czym limit dotyczy zarówno okresu jednej umowy, jak i łącznego okresu zatrudnienia dla umów następujących po sobie, o ile przerwa między nimi nie przekracza trzech miesięcy);
- pozbawienie jednostek samorządu terytorialnego możliwości dowolnego ustalania wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, ustawowe ustalenie minimalnej wysokość tego dodatku na 300 zł ( jednak wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawcy oddziału przedszkolnego nadal ma ustalać JST);
- ustanowienie nowego świadczenia o charakterze socjalnym dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego, czyli jednorazowe świadczenie „na start” w wysokości 1000 zł;
- wprowadzenie zmiany średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela w art. 14 przewiduje w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zwiększenie średniego przeciętnego wynagrodzenia o 9,6%, nie później niż do 30 września 2019 r., z wyrównaniem od 1 września 2019 r.);
- ustawowe określenie górnego limitu pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (organ prowadzący nie może uchwalić pensum w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo).
- wprowadzono przepis dotyczący zatrudniania doradcy metodycznego w placówce doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele realizujący zadania doradcy metodycznego będą zatrudniani w placówce na podstawie umowy o pracę zawartą na czas określony równy czasowi powierzenia tych zadań (dotychczas realizowali zadania doradcy w ramach zniżki godzin).
- Nowo wprowadzone regulacje prawne prowadzą do zaostrzenia odpowiedzialności nauczyciela dopuszczającego się czynów polegających na: niezapewnieniu uczniom bezpieczeństwa, naruszeniu nietykalności cielesnej lub godności osobistej. Ustawodawca wykluczył stosowanie wobec sprawcy kary porządkowej (art. 108 i nast. Kodeksu pracy) na rzecz poddania tego nauczyciela reżimowi odpowiedzialności dyscyplinarnej.
-Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia rzecznika o czynie podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o delikcie.

ZAŁĄCZNIKI:
Alicja Witkowska, Komentarze. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ogłoszono dnia 15 listopada 2019 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. historia od dnia 7 lipca 2003 r.
( Komentarz z dnia 1 września 2011 r.)
I. Z dniem 1 stycznia 2012 r. z zakresu podmiotowego objętego ustawą Karta Nauczyciela zostają wyłączeni nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zmiana Karty Nauczyciela jest konsekwencją przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych. Przedmiotowa nowelizacja jest zabiegiem ostatecznie wyprowadzającym pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w placówkach i ośrodkach podporządkowanych ustawie o pomocy społecznej, ze sfery regulowanej przepisami Karty Nauczyciela.

(Komentarz z dnia 4 marca 2013 r.)
II. Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela polega na uchyleniu mocy obowiązującej art. 23 ust. 1 pkt 4, który stanowił o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w razie ukończenia przez niego 65 lat życia. Nowelizacja jest konsekwencją reformy przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającej podwyższony wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.

(Komentarz z dnia 20 listopada 2013 r.)
Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciel
Ustawa wprowadza zatem uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli przedszkoli, jednocześnie ulga dla wszystkich kategorii nauczycieli zostaje obniżona z 37% do 33%.
(Komentarz z dnia 20 marca 2014 r.)
Na szczególną uwagę zasługuje nowa regulacja prawna określająca sposób przydzielania nauczycielom zajęć finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i wynagradzania za nie. Usprawni to tym samym realizację programów unijnych w szkołach, gdyż dotychczas nauczyciel nie mógł prowadzić takich zajęć w ramach swojego stosunku pracy, lecz na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Po zmianach Karty Nauczyciela nauczyciel może prowadzić takie zajęcia, po wyrażeniu zgody, z tym że czas ich realizacji nie wchodzi do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Za każdą godzinę zajęć przewiduje się wynagrodzenie jak za godzinę ponadwymiarową. W związku z odpowiednią nowelizacją ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły będzie mógł zatrudnić do prowadzenia ww. zajęć nauczyciela spoza danej szkoły, legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami. Do zatrudnienia takiego nauczyciela będą miały zastosowanie zasady Kodeksu pracy. Za godzinę zajęć będzie otrzymywał wynagrodzenie nie wyższe niż za godzinę zajęć, ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego, z wyższym wykształceniem magisterskim, realizującego 18-godzinne pensum.
W wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela nauczyciele korzystający z uprawnień rodzicielskich w czasie awansu zawodowego będą mogli bez zagrożeń dla stażu wykorzystywać te uprawnienia. Po zmianie przepisów staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy spowodowanej korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego. Dopiero jeżeli łączny czas nieprzerwanej nieobecności nauczyciela w pracy z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwać będzie dłużej niż rok i 6 miesięcy nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

(Komentarz z dnia 6 czerwca 2016 r.)
Nowelizacja Karty Nauczyciela (ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła zmiany w zakresie reglamentacji czasu prowadzenia zajęć dodatkowych przez nauczycieli, ich odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też gratyfikacji przyznawanej profesorowi oświaty.

Z przepisów rozdziału 5 Karty Nauczyciela, regulującego warunki pracy i wynagrodzenie, znika przepis nakładający obowiązek wykonywania przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zajęć opieki świetlicowej i innych wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a w ściśle określonym wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Rezygnacja z tzw. godzin karcianych, stanowiących przedmiot krytyki nauczycielskich organizacji związkowych, a także samych nauczycieli, co do zasady oznacza, że ustawodawca zniósł obowiązek ewidencjonowania zrealizowanych zajęć i rozliczania się z nich przez nauczycieli w dokumentacji przebiegu nauczania. Zmiana brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a polega na zastąpieniu obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej ogólnie sformułowanymi zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, uwzględniającymi potrzeby i zainteresowania uczniów, które nauczyciel jest obowiązany realizować w ramach nieprzekraczających 40 godzin tygodniowo. W ocenie resortu edukacji oznacza ona, że dyrektor szkoły nie będzie mógł zapewniać opieki świetlicowej w formie bezpłatnych dyżurów nauczycielskich nadal będzie jednak uprawniony do zlecania nauczycielom prowadzenia dodatkowych zajęć, jeżeli będzie to podyktowane potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
Radykalnym zmianom uległ rozdział 10 Karty Nauczyciela, do którego wprowadzono przepisy regulujące zasady postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, a także, jako novum, ustanowiono centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych. Kompetencje rzeczników dyscyplinarnych, uprawnienia procesowe obwinionych nauczycieli oraz zasady procedowania przez komisje dyscyplinarne były dotychczas uregulowane jedynie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (notabene - o jego mocy obowiązującej wypowiadał się Sąd Najwyższy). Dobrze zatem się stało, że podstawowe prawa podmiotowe nauczycieli obwinionych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także ogólne zasady tego postępowania zostały objęte regulacją aktu normatywnego rangi ustawowej. Postępowanie jest dwuinstancyjne, a od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu nauczycielowi lub jego obrońcy odwołanie do sądu apelacyjnego. Od orzeczenia tego sądu nie służy skarga kasacyjna. Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie, orzekająca w pierwszej instancji, składa się z co najmniej 5 członków, a orzekająca w drugiej instancji - z co najmniej 10 członków.
Poza reformą przepisów, dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w rozdziale 10 ustawy uregulowano instytucję centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Tym samym zapewniono przepływ informacji o prawomocnych orzeczeniach i o zawieszeniach nauczycieli w pełnieniu obowiązków, m.in. dyrektorom szkół w stosunku do zatrudnionych w ich szkołach nauczycieli. Rejestr prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Edukacji Narodowej. Katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji gromadzonych w rejestrze wymienia ustawa. Informacji tych udziela się na wniosek złożony na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Do rejestru wprowadza się je natomiast na podstawie zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, sporządzonego odpowiednio przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji lub odwoławczej, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia, sporządzonego przez dyrektora szkoły odnośnie do nauczyciela, lub organu prowadzącego - odnośnie do dyrektora szkoły. Dane usuwa się z rejestru, jeżeli kara uległa zatarciu. Wraz z przepisami o rejestrze ustawodawca wprowadził obowiązek potwierdzania niekaralności informacją z rejestru, okazywaną przez nauczyciela dyrektorowi szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy. Informacji udziela się, począwszy od 1 stycznia 2017 r. Do tego dnia nauczyciel potwierdza niekaralność, składając oświadczenie w postaci papierowej lub elektroniczne.
Znowelizowana ustawa wprowadza kwotowy wymiar gratyfikacji wypłacanej profesorowi oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynosi on 18 tys. zł.

(Komentarz z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
Do istotnych zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela należy zaliczyć przepis dodany w art. 42 ust. 2d, wykluczający możliwość prowadzenia przez nauczyciela zajęć świetlicowych, a także zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie przewidzianym na wykonywanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Tym samym ustawodawca po uprzednim wyprowadzeniu z obrotu prawnego przepisów dotyczących tzw. godzin karcianych zamknął drogę praktyce powierzania prowadzenia zajęć świetlicowych nauczycielom przedmiotów, w ramach rotacyjnych „dyżurów” w świetlicy. Zajęcia świetlicowe mają prowadzić nauczyciele zatrudnieni na stanowisku wychowawcy, w ramach 26 godzin pensum. Nowelizacja ww. przepisu wchodzi w życie 1 września 2017 r.
Od 1 marca 2017 r. dyrektorzy szkół zostali wyposażeni w nowe narzędzie informatyczne udostępnione przez Ministra Edukacji Narodowej, pozwalające na ustalenie, czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela figuruje w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Dopiero wówczas gdy PESEL osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze lub dana osoba nie posiada numeru dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o informację z rejestru. Przedmiotowa zmiana w przepisach Karty Nauczyciela zwalnia nowo zatrudnianych nauczycieli od obowiązku przedstawiania informacji z rejestru, a także usprawnia sam proces ich rekrutacji.
W wyniku nowelizacji ustawy od dnia 1 września 2017 r. dodatkową przesłanką uzasadniającą konieczność przedłużenia stażu z powodu nieobecności nauczyciela w pracy jest pozostawanie w stanie nieczynnym, o czym mowa w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela.

(Komentarz z dnia 3 stycznia 2018 r.)
Nowelizacja Karty Nauczyciela w istotny sposób modyfikuje przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego dla dyrektorów i innych nauczycieli piastujących stanowiska kierownicze w szkole, w której organizacji przewidziane są ferie. Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele funkcyjni mają prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego. Są to dni robocze w czasie ustalonym w planie urlopów. Zrównanie zasad przyznawania urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły i pozostałych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych z nauczycielami szkół nieferyjnych usuwa cały szereg wątpliwości związanych z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego, w szczególności przez dyrektorów szkół. Zgłaszane masowo zastrzeżenia dyrektorów dotyczyły głównie braku możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie ferii letnich z uwagi na długi przebieg procedury rekrutacyjnej do szkół. W kontekście braku w tym przypadku podstawy prawnej w Karcie Nauczyciela prawo do urlopu uzupełniającego dla dyrektora było czysto iluzoryczne. Z przepisów przejściowych ustawy wynika, że urlopy uzupełniające niewykorzystane przez dyrektorów i wicedyrektorów do 31 grudnia 2017 r. z przyczyn wymienionych w art. 140 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych są udzielane na zasadach dotychczasowych.
Kolejną zmianą niwelującą lukę prawną w przepisach Karty Nauczyciela jest regulacja wprowadzająca zasadę, że w sytuacji gdy nauczyciel jest jednocześnie w ramach tego samego stosunku pracy zatrudniony w szkole feryjnej i nieferyjnej (np. w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym czy też w zespołach), to formuła jego urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od tej placówki lub szkoły, w której realizuje większą liczbę zajęć. W praktyce oświatowej takie wyjście było stosowane dość często, ale nie było po temu podstaw prawnych. Jeżeli wymiar zajęć w szkole feryjnej i nieferyjnej będzie taki sam, urlop wypoczynkowy będzie przysługiwał według zasad dla szkoły feryjnej.
W konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w dniu 30 czerwca 2016 r. sygn. C-178/15 w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, ustawodawca dodał jako przesłankę udzielenia urlopu uzupełniającego niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie ferii z powodu korzystania w tym czasie z urlopu dla poratowania zdrowia. TSUE, orzekając o braku zbieżności celów urlopu wypoczynkowego i urlopu dla poratowania zdrowia, wskazał jednocześnie na potrzebę uregulowania prawa do urlopu uzupełniającego przez ustawodawcę krajowego.
Ustawa nowelizująca zradykalizowała przepisy o urlopie dla poratowania zdrowia. Zamiast lekarza leczącego nauczyciela orzeczenie będzie wydawał lekarz medycyny pracy (były sugestie, by orzekał o tym uprawnieniu lekarz orzecznik ZUS). Skonkretyzowany został cel udzielenia tego urlopu, którym ma być przeprowadzenie zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Urlop dla poratowania zdrowia będzie również przysługiwał na czas leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Zgodnie z przepisami przejściowymi nauczyciele przebywający na urlopie zdrowotnym przed dniem wejścia w życie ustawy zakończą go zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2018 r. również uprawniają nauczycieli do urlopu według dotychczasowych przepisów.
Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące zasad udzielania urlopów wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

(Komentarz z dnia 23 stycznia 2018 r.)
Ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela wyprowadza z obrotu prawnego dość anachroniczny przepis art. 19, mówiący o okresowym skierowaniu nauczyciela do pracy w innej szkole. Przepis ten praktycznie nie miał większego zastosowania, gdyż rynek pracy dla nauczycieli od dłuższego czasu nie cierpi na brak chętnych do pracy. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciele skierowani czasowo do pracy w innej szkole kontynuują zatrudnienie do końca okresu, na który zostali skierowani.
Ujednolicone zostały zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami długotrwale niezdolnymi do pracy. Znika zróżnicowanie sytuacji między nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania i umowy o pracę, gdyż skreśleniu ulega przepis ust. 2 w art. 27 Karty Nauczyciela przyznający nauczycielom „umownym” dłuższy termin rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą ponad rok.
Następną nowością jest ustalenie przez ustawodawcę jednolitego tygodniowego obowiązkowego wymiaru pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych (z wyjątkiem zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej). Pensum godzin tych specjalistów nie może przekroczyć 22 godzin. Pensum godzin pedagogów specjalnych zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie ustala się w wymiarze 20 godzin. Ponadto ustawa precyzuje wprost sposób obliczania tzw. pensum łączonego, nie odsyłając już do uchwał organów prowadzących.
Ustawodawca przesądził w ustawie o braku możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także pozostałych funkcjonariuszy uprawnionych do zniżki godzin. Wyjątkiem może być konieczność zapewnienia ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego - w kilku.
Ustawa dostosowuje maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu znacznym i umiarkowanym do wymogów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego nabywa prawo do wystąpienia o obniżony wymiar zajęć, a tym samym do obniżenia wymiaru zatrudnienia w tym czasie.
Sformułowano zasadę o wykorzystywaniu przez nauczyciela zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 jedynie w dniach (2 dni), a nie w godzinach.
Ustawodawca zdecydował o likwidacji od 1 września 2018 r. stanowiska asystenta nauczyciela oraz asystenta wychowawcy świetlicy. Osoby te mogą pracować na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r., o czym mowa w art. 143 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

(Komentarz z dnia 23 stycznia 2018 r.)
Kolejną radykalną zmianą wprowadzaną w Karcie Nauczyciela jest ograniczenie uprawnień socjalnych przysługujących nauczycielom. Znika prawo do lokalu mieszkalnego i nauczycielski dodatek mieszkaniowy, czyli uprawnienia nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Likwidacji ulega także prawo do zajmowania mieszkania przez nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, prawa tego zostaje pozbawiony od 1 stycznia 2018 r. także małżonek tego nauczyciela oraz jego dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Rezygnuje się również z uprawnień do korzystania z gruntów szkolnych i mieszkań w budynkach szkolnych. Ustawodawca zachował jedynie prawo do dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
W art. 135 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, będącym przepisem przejściowym, ustawodawca przyznał prawo do korzystania z likwidowanych uprawnień socjalnych (art. 54 ust. 1 lub ust. 4, art. 56 lub 60 Karty Nauczyciela w brzmieniu sprzed zmian) nauczycielom emerytom, rencistom i pobierającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne do końca okresu, na który zostały przyznane. Przepis dotyczy osób, które korzystały z tych uprawnień do 1 stycznia 2018 r. Dawno zapowiadane zmiany mają przynieść budżetowi znaczące oszczędności (według wyliczeń MEN na samym dodatku mieszkaniowym, z którego korzysta ok. 186 tys. osób).
Stracił również rację bytu likwidowany zasiłek na zagospodarowanie, który przed wielu laty wprowadzono w Karcie Nauczyciela jako jedno z narzędzi zachęty młodych nauczycieli do podejmowania pracy w zawodzie. W aktualnej sytuacji rynek pracy dla nauczycieli nie cierpi na deficyt chętnych do zatrudnienia. Zgodnie z art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prawo do zasiłku na zagospodarowanie zachowają nauczyciele, którzy do 1 września 2018 r. spełniają warunki określone w art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2018 r.

(Komentarz z dnia 3 stycznia 2018 r.)
Październikowa nowelizacja Karty Nauczyciela wnosi poważne zmiany w ocenach pracy nauczycieli. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2018 r. Nauczyciel będzie poddany ocenie każdorazowo po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Będzie także oceniany co trzy lata pracy w szkole, licząc od dnia nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. Okres ten wydłuży usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela, trwająca dłużej niż 3 miesiące. Ocena będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż z upływem roku po rozpoczęciu przez nauczyciela pracy w danej szkole.
Skala ocen została powiększona o ocenę bardzo dobrą. Z uzyskaniem oceny najwyższej w czterostopniowej skali, czyli wyróżniającej, jest związana możliwość skrócenia ścieżki awansu zawodowego oraz przyznanie nowego dodatku (tzw. 500+ dla nauczycieli dyplomowanych, w wysokości rosnącej od 2020 r.).
Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków nauczyciela wymienionych w art. 6 i w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe. Kryteria oceny pracy dyrektora koncentrują się na stopniu realizacji jego obowiązków przewidzianych w art. 6 i art. 7 Karty Nauczyciela oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, a w przypadku realizacji zajęć dydaktycznych ocenie podlega sposób wypełniania przez uczącego dyrektora obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
Po ustaleniu oceny nauczyciel będzie otrzymywał kartę oceny pracy z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach odwoławczych lub o możliwości wniesienia o ponowne ustalenie oceny.
Zwiększona została rola rady rodziców w procesie ustalania oceny pracy nauczyciela. Przed ustaleniem oceny dyrektor szkoły będzie obowiązany zasięgnąć opinii tego organu.
Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, tryb dokonywania tej oceny będą sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
W ustawie zmieniającej przewiduje się, że w każdej szkole będzie obowiązywał indywidualnie ustalony regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy nauczyciela odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki pracy w danej szkole. Regulamin będzie ustalał dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu projektu regulaminu przez radę pedagogiczną oraz organizacje związkowe (art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela)
(Komentarz z dnia 10 stycznia 2019 r.)
W wyniku autopoprawki senackiej, wniesionej do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw po naciskach organizacji związkowych (w szczególności ZNP), uchyleniu uległy zapisy w art. 6a Karty Nauczyciela dotyczące obowiązku sporządzania przez szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Dodatkowo, wskutek nowelizacji wniesionej przez rząd, zmianie uległ cykl dokonywania oceny pracy nauczycieli. W miejsce 3-letniego cyklu wprowadzono cykl 5-letni.
Likwidacja obowiązku sporządzania regulaminów skutkuje koniecznością nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

(Komentarz z dnia 23 maja 2019 r.)
Nowelizacja Karty Nauczyciela aktualizuje podstawę prawną, nadającą Ministrowi Edukacji Narodowej status administratora danych osobowych zgromadzonych w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych. Przepis jest wprowadzany w związku z wdrożeniem w dniu 4 maja 2019 r. rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).

(Komentarz z dnia 22 września 2019 r.)
Po raz kolejny, od 1 września 2019 r., wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach Karty Nauczyciela. Część wprowadzanych zmian oznacza powrót do rozwiązań prawnych z niedawnej przeszłości. Zmiany ustawy są w większości wynikiem presji środowiska nauczycieli oraz nauczycielskich organizacji związkowych.
Wśród zmian w ustawie na szczególną uwagę zasługują:
- powrót do zasad oceny pracy nauczyciela obowiązujących do 1 września 2018 r. (odstąpiono od obligatoryjności oceny pracy nauczyciela);
- ponowne skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, czyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy, a także co najmniej dwuletni oraz co najmniej roczny okres pracy po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu uprawniający do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień odpowiednio dla nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego (rezygnacja ze skrócenia okresu „wyczekiwania” w przypadku wyróżniającej oceny pracy);
- zmiana drogi dyrektorskiego awansu zawodowego (możliwość uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego po 4 latach, a w przypadku nauczyciela z tytułem naukowym co najmniej doktora - po 3 latach);
- powrót do oceny dorobku zawodowego za okres stażu (obowiązkowe zasięganie opinii rady rodziców przez dyrektora szkoły);
- przywrócenie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
- wprowadzenie limitów umów o pracę na czas określony, pod rygorem przekształcenia w umowę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania (okres trwania umowy zawartej z uwagi na potrzebę wynikającą z organizacji pracy, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów, pomiędzy tymi samymi stronami nie może przekraczać 36 miesięcy, przy czym limit dotyczy zarówno okresu jednej umowy, jak i łącznego okresu zatrudnienia dla umów następujących po sobie, o ile przerwa między nimi nie przekracza trzech miesięcy);
- pozbawienie jednostek samorządu terytorialnego możliwości dowolnego ustalania wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, ustawowe ustalenie minimalnej wysokość tego dodatku na 300 zł (wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawcy oddziału przedszkolnego nadal ma ustalać JST);
- ustanowienie nowego świadczenia o charakterze socjalnym dla nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego, czyli jednorazowe świadczenie „na start” w wysokości 1000 zł;
- wprowadzenie zmiany średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela w art. 14 przewiduje w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zwiększenie średniego przeciętnego wynagrodzenia o 9,6%, nie później niż do 30 września 2019 r., z wyrównaniem od 1 września 2019 r.);
- ustawowe określenie górnego limitu pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (organ prowadzący nie może uchwalić pensum w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo).
Ponadto w wyniku nowelizacji wprowadzono przepis dotyczący zatrudniania doradcy metodycznego w placówce doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele realizujący zadania doradcy metodycznego będą zatrudniani w placówce na podstawie umowy o pracę zawartą na czas określony równy czasowi powierzenia tych zadań (dotychczas realizowali zadania doradcy w ramach zniżki godzin).
Znacząca zmiana ustawy dotknęła rozdziału 10 poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Nowo wprowadzone regulacje prawne prowadzą do zaostrzenia odpowiedzialności nauczyciela dopuszczającego się czynów polegających na: niezapewnieniu uczniom bezpieczeństwa, naruszeniu nietykalności cielesnej lub godności osobistej. Ustawodawca wykluczył stosowanie wobec sprawcy kary porządkowej (art. 108 i nast. Kodeksu pracy) na rzecz poddania tego nauczyciela reżimowi odpowiedzialności dyscyplinarnej. Co istotne, uprzednio zastosowana kara porządkowa nie eliminuje zastosowania kary dyscyplinarnej w przypadku nauczyciela dopuszczającego się naruszenia prawa i dobra dziecka. Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia rzecznika o czynie podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o delikcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.