X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43356
Przesłano:

Plan pracy pedagoga specjalisty - współorganizacja kształcenia

PLAN PRACY PEDAGOGA SPECJALISTY

Imię i nazwisko nauczyciela........................................
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia.....................................
w oddziale.............................w roku szkolnym........................................

ZADANIA

1. Realizacja zadań wynikających ze współorganizacji kształcenia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
2. Prowadzenie wspólnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych, specjalistami i wychowawcą zintegrowanych działań, określonych w programach oraz pracy wychowawczej z uczniem.
3. Udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
4. Udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom i specjalistom w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem adekwatnie do założeń programu zajęć, z uwzględnieniem bieżących potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Prowadzenie obserwacji zachowania ucznia w toku zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych, monitorowanie jego pracy na lekcji i postępów w nauce. Wspieranie w realizacji trudniejszych zadań.
7. Monitorowanie funkcjonowania chłopca w środowisku szkolnym, wspieranie w rozwoju społecznym, w tym w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych, rozumieniu sytuacji społecznych i adekwatnym do nich zachowaniu, przestrzeganiu ustalonych reguł współżycia w grupie oraz współdziałaniu z innymi.
8. Wspieranie ucznia w rozwoju emocjonalnym, w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i poczucia własnej wartości. Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa.
9. Rozwijanie i wzmacnianie motywacji ucznia do udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, poprzez pozytywne wzmacnianie jego aktywności, docenianie wysiłku i zaangażowania oraz osiągnięć ucznia, zachęcanie do aktywności.
10. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi, rozwijanie słownika, stosowanie form grzecznościowych.
11. Współtworzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
12. Uwzględnianie w codziennej pracy z uczniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz wniosków wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
13. Dbanie o pozytywną, przyjazną atmosferę pracy, podejmowania działań integrujących ucznia z pozostałymi uczniami w oddziale.Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów, uroczystości i imprez, włączanie się w przygotowanie różnych imprez klasowych i szkolnych, współorganizowanie wycieczek klasowych.
14. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych i edukacyjnych wynikających ze specyfiki pracy szkoły.
15. Doskonalenie warsztatu pracy własnej w celu podniesienia jakości wsparcia udzielanego uczniowi w bieżącej pracy, w tym w opanowaniu wiadomości i rozwijaniu umiejętności określonych programem nauczania z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Stosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem,dobór właściwych środków dydaktycznych umożliwiających uczniowi sprostanie wymaganiom. Uwzględnianie w pracy z uczniem specyfiki jego funkcjonowania, mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju.
16. Współpraca z rodzicami ucznia, ukierunkowana na wymianę informacji na temat funkcjonowania ucznia oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska - nauczyciel specjalista, SP nr 2 im. J.Dąbrowskiego w Olsztynie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.