X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43202
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - język niemiecki

Anna Aneta Sikora
Nauczyciel mianowany języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2020r.
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i wykorzystanie tej wiedzy w celu pomyślnego przebiegu stażu
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
VIII 2017r.

IX 2017r.
IX 2017r.
VI 2020r.

Notatki
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie

Poszerzenie wiedzy i umiejętności przez udział w różnych formach kształcenia
• Udział w konferencjach metodycznych, kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących metodyki i dydaktyki nauczania j. niemieckiego
• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
• warsztatu i metod pracy
• Studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów– samokształcenie
• Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe
Okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty
Potwierdzenia uczestnictwa
Wykaz poznanej literatury

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły
• Praca indywidualna z uczniem zdolnym:
przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych: recytatorskiego, konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznychi piosenki obcojęzycznej
i pozaszkolnych – piosenki obcojęzycznej oraz konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego
• Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem na lekcjach języka niemieckiego
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
- w ramach projektu unijnego „Przez pasje do
kariery” ,
- zajęć konsultacyjno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego
• Analizowanie wyników testów gimnazjalnych z języka niemieckiego, sporządzanie raportów oraz opracowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy
• Modyfikowanie przedmiotowego systemu oceniania
• Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy
Okres stażu

Okres stażu
Sprawozdania

Programy, plany nauczania
Raporty

Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej
• Konstruowanie testów kompetencji w wyznaczonych klasach

VI w każdym roku szkolnym

Przykładowe testy

Współpraca z rodzicami
• Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów
Okres stażu
Notatki

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych przy współudziale uczniów (plansze gramatyczno-tematyczne do nauczania języka niemieckiego, plansze i napisy używane w metodach aktywizujących)
• Przygotowanie sprawdzianów, testów, ankiet, rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych itp.
• Wyposażenie pracowni w gry, książki i słowniki służące do nauki w języku niemieckim
• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
• Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia i selekcjonowania danych
• Korzystanie z Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
• Sporządzanie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej za pomocą różnorodnych programów
• Wykorzystywanie TIK w trakcie realizacji projektu „Przez pasje do kariery”
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika, komputera i tablicy multimedialnej
• Wykorzystanie komputera do tworzenia dyplomów szkolnych

Okres stażu
Materiały dydaktyczne
Utworzona dokumentacja
Przykładowe dyplomy
Umieszczanie materiałów na stronach internetowych
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej
Okres stażu

Adres strony internetowej,
wydruki internetowe
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji
• korzystanie z różnorodnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych
• publikacje na ogólnodostępnych platformach nauczycielskich np. www.quizizz.com

Okres stażu
Zebrane materiały

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• Prowadzenie lekcji otwartych i obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
• Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów

Okres stażu
Dokumentacja szkolna
Materiały dydaktyczne
Praca w przedmiotowym zespole językowym
• Przygotowanie wspólnych konkursów językowych i quizów wiedzy o krajach obcojęzycznych

Okres stażu
Zdjęcia, scenariusze, quizy
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• Organizowanie wspólnych przedsięwzięć: imprez szkolnych, konkursów recytatorskich, wiedzy o krajach obcojęzycznych, projektów np. edukacyjnego dla kl.II gimnazjalnych

Okres stażu
Zdjęcia, notatki
Dokonywanie analizy testów gimnazjalnych zarówno próbnych, jak i końcowych
• Analiza egzaminów próbnych i końcowych w III klasie gimnazjum
Okres stażu
Sprawozdania
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań

• Praca w zespołach zadaniowych opracowujących wewnątrzszkolną dokumentację
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i realizacja programów, regulaminów i innych przedsięwzięć edukacyjnych
• Opracowanie wymagań edukacyjnych
• Współpraca w opracowaniu regulaminu konkursów szkolnych z języków obcych
• Opracowanie programów zajęć wyrównawczych i rozwijających w ramach projektu „Przez pasje do kariery”

Okres stażu
Przykładowe wymagania edukacyjne
Przykładowy regulaminu
Programy zajęć
Organizacja konkursów szkolnych
• Przeprowadzenie szkolnych konkursów recytatorskich, piosenki obcojęzycznej i konkursu wiedzy o krajach obcojęzycznych oraz udział w pracach komisji konkursowych

Okres stażu
Sprawozdania
Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania
• Kontakt z pedagogiem szkolnym, zwrócenie uwagi na uczniów posiadających opinie / orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Okres stażu
Notatki

§8 ust. 2pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
• Organizowanie zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Przez pasje do kariery”
• Organizowanie zajęć rozwijających w ramach projektu „Przez pasje do kariery”

2017/2018
2018/2109
Sprawozdania
Przygotowanie uczniów do konkursu z j. niemieckiego
• Opracowanie dodatkowych testów i zakresu wymagań do odpowiednich konkursów
Okres stażu
Przykładowe testy i zakres wymagań
Przygotowanie Dnia Języka Niemieckiego w ramach Dnia Języków Obcych
• Zapoznanie z obyczajami krajów i kulturą niemieckojęzycznych
VI 2018
VI 2019
Przykłady quizów, zdjęcia
Współpraca z wydawnictwami językowymi
• Uczestnictwo w warsztatach dotyczących nowości wydawniczych, banku pomysłów w pracy z podręcznikiem
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Okres stażu
Potwierdzenie udziału
Wykaz pomocy
Badanie osiągnięć uczniów
• Analiza i wnioski po przeprowadzeniu testów kompetencji
• Uwzględnienie wniosków z przeprowadzonych testów kompetencji w pracy z uczniami
VI 2018
VI 2019
Przykładowe testy

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Augustowie oraz pedagogiem szkolnym
• Przestrzeganie zaleceń poradni
• Uwzględnianie porad pedagoga szkolnego w pracy nauczycielskiej
Okres stażu
Opinie, orzeczenia

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
• Współuczestniczenie w akcjach ( Dniu Ziemi, Sprzątaniu Świata itp.)

Okres stażu
Sprawozdania, zdjęcia na stronie internetowej szkoły
Pozyskiwanie sponsorów
• Pozyskiwanie dofinansowania na zakup nagród i dyplomów
• Współorganizowanie loterii fantowych celem pozyskania funduszy na potrzeby szkoły lub akcje charytatywne

Okres stażu
Opis działań
Podziękowania dla sponsorów

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Opis i analiza przypadku wybranego ucznia oraz ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Okres stażu
Opis przypadku
Poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka
• Udział w warsztatach dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych u dzieci np. agresji, depresji czy braku motywacji w życiu codziennym

Okres stażu
Zaświadczenia

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu w porozumieniu i za zgodą dyrektora.
Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: Anna Sikora
........................................ ........................................
Podpis dyrektora szkoły Podpis nauczyciela
Bargłów Kościelny, 18.09.2017r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.