X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43044
Przesłano:

Zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat innowacji: Realizacja programu zajęć prowadzonych
Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Miejsce realizacji innowacji: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
Autor innowacji: Justyna Kurek
Rodzaj innowacji: programowa
Data wprowadzenia: październik 2019
Data zakończenia: luty 2020-02-10
Zespół wdrażający program innowacji pedagogicznej: Justyna Kurek i Justyna Balcerzak
Zakres innowacji: Innowacją zostaną objęci uczniowie z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klasy pierwszej i drugiej integracyjnej
Czas realizacji innowacji: rok szkolny 2019/2020. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu w ramach godzin dodatkowych.
Motywacja wprowadzenia innowacji: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” to cykl zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, który odpowiada w optymalny sposób na potrzeby dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia prowadzone według opracowanego przeze mnie programu pozytywnie wpływają na rozwój psychomotoryczny dzieci stymulując go oraz wzmacniając pozytywne zachowania społeczne. Metoda Weroniki Sherborne urzeka przede wszystkim ze względu na swoją naturalność i prostotę, a jednocześnie wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne stanowi bardzo ważny czynnik rozwoju psychofizycznego małych dzieci oraz przyczynia się do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi. Opracowany program stanowi jedną z dróg poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym poprzez „przygodę z ruchem”, podczas której wspomagać będę rozwój psychomotoryczny dzieci, w szczególności emocjonalny i społeczny. W celu unowocześnienia warsztatu pracy uczestniczyłam w kursie kwalifikacyjnym I i II stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” zorganizowanym w Warszawie. Zajęcia prowadził licencjonowany trener Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - Dariusz Okrzesik. Stosowana przeze mnie Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne jest nowatorska, zmodyfikowana i wzbogacona o nowe elementy takie jak: tzw. „Dziecięce masażyki” (zabawy relacyjno – relaksacyjne), kołysanki, zabawy z rekwizytem (koc, chusta animacyjna, piosenki oraz zabawy na powitanie i pożegnanie) .

I. Charakterystyka programu : Metoda W.Sherborne wywodzi się z teorii i praktyki szkoły Rudolfa Labana. Weronika Sherborne kontynuowała jego dzieła a w rezultacie stała się twórczynią swojej własnej metody pracy z dziećmi znanej jako Ruch Rozwijający. Na początku swoje spojrzenie na ruch i doświadczenie wykorzystywała w pracy z dziećmi sprawnymi, później rozpoczęła pracę z dziećmi specjalnej troski. Praca z niepełnosprawnymi sprawiła, że zaczęła ona rozwijać swoją własną metodę. To ona zwróciła uwagę na potrzebę bliskich kontaktów między ludźmi. Jej metoda nawiązuje do najprostszego sposobu porozumiewania się jakim jest język ciała.Genialność tej metody polega właśnie na prostocie i naturalności. Można stosować ją praktycznie w każdych warunkach (choć najlepsza jest duża, przewietrzona sala z odpowiednim podłożem) wobec osób w różnym wieku począwszy od małych dzieci do osób dorosłych , które do dyspozycji mają tylko własne ciało (nie wymaga żadnych pomocy, choć czasem można wykorzystać koce czy materace). Ćwiczenia są bardzo proste,a ich ilość nieograniczona , uzależniona od fantazji i pomysłowości ćwiczących.
II. Charakterystyka grupy: Zajęcia będą prowadzone w grupie liczącej 4 dzieci z klasy I i II integracyjnej, u których stwierdzono następujące ograniczenia (dysfunkcje): autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Mocną stroną grupy jest dobra sprawność ruchowa wszystkich dzieci.

III. Cele zajęć
Rozwojowe
- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej
Edukacyjne
- przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat ciała ludzkiego, jego poszczególnych części, schematu, strony prawej, lewej - przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat otoczenia (usytuowania dzieci względem swoich kolegów, przedmiotów, pomieszczenia)
- wyrabianie umiejętności społecznych (zwracania uwagi na bezpieczeństwo innych osób w grupie, współdziałania, pomagania, naśladowania, czekania na swoją kolej podczas zabawy, używania słów grzecznościowych)
Terapeutyczne
- wyrabianie u dzieci pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
- dostarczanie radości i zadowolenia z udziału w zabawach
- wyciszanie, uspokajanie dzieci nadpobudliwych, niespokojnych
- pobudzanie, aktywizowanie dzieci wycofanych, apatycznych
- motywowanie, wzmacnianie wszelkich dziecięcych starań
- wyzwalanie zachowań twórczych (dostarczanie poczucia sprawstwa)

IV. Organizacja zajęć
Długość cyklu:
Cykl roczny
Częstość spotkań , termin:
Ćwiczenia będą odbywały się raz w tygodniu, wtorek godzina 9.50-10.35
Czas trwania zajęć:
45minut
Miejsce spotkań:
Zajęcia będą odbywały się na korytarzu szkolnym
Pomoce dydaktyczne
Metoda W.Sherborne nie przewiduje korzystania z przyborów do ćwiczeń jednak podczas niektórych zabaw w celu ich uatrakcyjnienia zostaną wykorzystane drobne pomoce jak np. gwizdek, piórka, piłki, koce, muzyka relaksującą, dziecięce masażyki, zabawy paluszkowe, chusta klauza

V. Przebieg zajęć
Aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, planowane zajęcia będą realizowane wg stałego schematu uwzględniającego następujące etapy :

• powitanie - ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schemat ciała i przestrzeni
• ćwiczenia oparte na relacji „Z”
• ćwiczenia relaksacyjne
• - ćwiczenia oparte na relacji „przeciwko”
• - ćwiczenia relaksacyjne
• - ćwiczenia oparte na relacji „razem”
• - ćwiczenia relaksacyjne
• - pożegnanie
Podczas realizacji będą uwzględniane pomysły, potrzeby i możliwości poszczególnych dzieci. Aby ćwiczenia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego przynosiły odpowiednie rezultaty należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
- uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne (można dziecko zachęcać ale absolucie nie można go zmuszać)
-zajęcia powinny być przyjemne dla każdego uczestnika (dostarczać mu radość z aktywności ruchowej, kontaktu z innymi ludźmi),
-należy zauważać i stymulować aktywność dziecka (pobudzać do działań twórczych)
- należy chwalić dziecko nie tyle za efekt co za jego starania i wysiłek
- kategorycznie nie wolno krytykować dziecka
- należy unikać stwarzania sytuacji rywalizacyjnych
-stosować naprzemiennie ćwiczenia dynamiczne i statyczne,
-zaczynać od ćwiczeń prostych, zwiększając poziom trudności,
-prowadzić ćwiczenia w parach i zespołowo
-zachować rytualność zajęć (na powitanie - ćwiczenia dające poczucie bezpieczeństwa, a na zakończenie - ćwiczenia wyciszające i uspakajające)
-kontaktować się z dzieckiem za pomocą prostych słów

Zestawy składają się z trzech części: wstępnej, głównej i końcowej oraz z ćwiczeń pozwalających na poznanie swojego ciała, pomagających dzieciom zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiających nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, z ćwiczeń twórczych. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Metoda wyrasta z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się u każdego dziecka we wczesnym dzieciństwie.

VI. Oczekiwane korzyści płynące z wprowadzenia Metody Weroniki Sherborne:
• Wyzwala swobodę zachowań i naturalność.
• Daje radość.
• Daje okazję do rozładowania energii.
• Wyzwala zaangażowanie.
• Daje pozytywne odczucie w kontakcie z drugim człowiekiem.
• Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
• Zbliża do siebie uczestników zajęć.
• Daje radość z działania w grupie.
• Daje poczucie bezpieczeństwa.
• Daje pewność siebie.
• Daje poczucie harmonii z innymi.
• Daje poczucie partnerstwa
• Przyjemność dawania innym radości.
• Jest próbą pokonania własnych zahamowań.
VII. Podstawowe założenia metody:
Rozwijanie przez ruch:
• świadomości własnego ciała,
• świadomości przestrzeni i działania w niej,
• dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazje do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły. Ponieważ dzięki temu zaczyna ono mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje. Dlatego dziecko czuje się bezpieczne, staje się bardziej aktywne, może być twórcze. Atrakcyjność tej metody polega przede wszystkim na jej prostocie i naturalności.
Organizacja zajęć według metody Weroniki Sherborne:
Projektując zajęcia metodą W. Sherbone, należy pamiętać, ze mają one pomóc dziecku w poznaniu siebie, w zdobyciu do siebie zaufania, w poznaniu innych i nauczeniu się ufania im. Projektując i prowadząc zajęcia, należy pamiętać o obowiązujących zasadach, którymi powinna kierować się osoba prowadząca.
Zachęcanie dziecka do udziału w ćwiczeniach i pokazywanie, jak inne dzieci bawią się, bywa wystarczającą motywacją do włączenia się dziecka w zajęcia. Ważne elementy przy planowaniu zajęć to: wiek dzieci, liczebność grupy, miejsce, czas trwania zajęcia. Planowane zajęcia muszą uwzględniać prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Program zajęć dla całej grupy powinien uwzględniać zarówno potrzeby grupy, jak i indywidualne potrzeby dziecka..

VIII. Ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne:
• ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
• ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
• ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
• ćwiczenia twórcze.

Wszystkie ćwiczenia mogą występować w różnych formach:
• jako zajęcia z jednym dzieckiem,
• jako zajęcia w parach,
• jako zajęcia dla trzech lub większej liczby dzieci.

IX. Ewaluacja zajęć: Ewaluacji należy dokonać na 3płaszczyznach:
• perspektywa dziecka ( obserwacja)
• rodzica (ankieta)
• nauczyciela ( wnioski)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.