X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42983
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
PODSTAWA PRAWNA:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574)
• Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
 Udział w kursach, warsztatach metodycznych i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji
Cały okres stażu
2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
 Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami: Burza mózgów, dyskusja panelowa, linia czasu, rybi szkielet, stacje zadaniowe, itp.
 Zaplanowanie i realizacja z uczniami: projektu edukacyjnego : Realizacja projektu „Mądrzy cyfrowi” Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/2020
3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
 Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera.
 Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz
 Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy.
 Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e – dziennik,
 Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, Kahoot , Quizizz, Dysku Google , Padlet. , Learning Apps , kody QR , Facebook, Answer Garden, Pic Collage korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów
Cały okres stażu
4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
 Korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych, filmów anglojęzycznych na lekcjach, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć z języka angielskiego Cały okres stażu
5. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
 Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, nauczania języka angielskiego i gromadzenie informacji tematycznych.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audio booki, plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z uczniami)
 Opracowanie i umieszczanie artykułów dotyczących realizacji programu „Szkoła przyjazna rodzinie” na stronie internetowej szkoły. Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/2020
6. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Cały okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Opublikowanie stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
 Opublikowanie w portalu internetowym (np. „Edux.pl”, „45minut.pl”, „Profesor.pl”, itp.) zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Rok szkolny 2019/2020

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, testy, itp. Cały okres stażu

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.  Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli w ramach WDN Cały okres stażu

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy. Cały okres stażu
2. Praca z dziećmi z trudnościami.  Prowadzenie zajęć w klasach terapeutycznych. Cały okres stażu

3. Praca z dzieckiem zdolnym.  Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów z języka angielskiego
 Realizacja programu autorskiego pt. „Logicus”
Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/2020

4. Akcje i zbiórki charytatywne.
 Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole
Cały okres stażu
5. Współpraca z Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu
 Zaproszenie na wigilię klasową chorych osób będących pod opieką Centrum Pomocy
Rok szkolny 2019/2020
6. Uzyskanie kwalifikacji do nauczania Fizyki w szkole
 Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Fizyka w szkole” Styczeń 2020

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Logicus” – zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia dla uczniów klas III podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej pt. „W internetowej krainie polskiej i angielskiej ortografii”
Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO,
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Wykonywanie zadań koordynatora projektu  Realizacja Projektu Edukacyjnego pt. „Szkoła Odkrywców Talentów”
 Realizacja Projektu Edukacyjnego pt. „Mądrzy Cyfrowi”
 Realizacja Projektu Edukacyjnego pt. „Szkoła Przyjazna Rodzinie”
Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/2020

Cały okres stażu

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Opracowała:

.....................................

Zatwierdzam do realizacji

............................... ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.