X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42970
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Kierunki rozwoju wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku (Dz.U. z 2013 poz. 393).

§ 8, ust. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i formy realizacji:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju zawodowego i odbycie stażu.
a) Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
b) Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
c) Opracowanie planu rozwoju zawodowego
d) Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. Aktywne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły
a) Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczo - profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania i inne.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
a) Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
b) Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej
c) Samodzielne studiowanie literatury fachowej
d) Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go
4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
a) Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z rodzicami, udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
5. Podejmowanie dodatkowych zadań
a) Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci
b) Gromadzenie pomocy dydaktycznych
c) Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna (wzbogacanie jej wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy zgodnie z porą roku i świętami, prezentacja prac uczniów
6. Promocja szkoły w środowisku
a) Pomoc przy organizacji imprez szkolnych np. Kazimierki

Sposób dokumentowania:
- Znajomość przepisów prawa oświatowego,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Posiadanie bieżących wiadomości.
- orientacja w zmianach.
- prawidłowe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
- Zaświadczenia, świadczące o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego
- powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury
- notatki
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia, świadectwa ukończenia kursów

§ 8, ust. 2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania i formy realizacji:

1. Tworzenie materiałów dydaktycznych i metodycznych z wykorzystaniem Internetu.
a) Opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy
b) Przygotowywanie materiałów do zajęć praktycznych.
2. Wykorzystanie zasobów internetowych
a) Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
b) Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej.
3. Dokumentowanie przy pomocy komputera wszelkich działań związanych z awansem zawodowym nauczyciela. Sporządzanie dokumentacji szkolnej: planów pracy, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sposób dokumentowania:
- Scenariusze, konspekty
- Notatki
- Dokumentacja przebiegu stażu

§ 8, ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania i formy realizacji:

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów.
2. Współpraca z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń, rozmowy na temat uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
3. Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. i pracach w zespołach powoływanych przez dyrektora.

Sposób dokumentowania:
- Notatki
- Scenariusze zajęć,
- Potwierdzenia nauczycieli
- Potwierdzenie obecności

§8, ust. 2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania i formy realizacji:

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu „Plastyczne wędrówki po krainie dziecięcej wyobraźni”.
a) Stymulowanie działań rozwijających procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne.
b) Organizowanie zajęć sprzyjających kreatywności i ekspresji twórczej dziecka.
c) Działalność plastyczna stwarzająca dziecku szerokie pole do realizacji jego możliwości.
d) Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Sposób dokumentowania:
- Program autorski

§8, ust. 2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania i formy realizacji:

1. Prowadzenie zajęć z bajkoterapii oraz zajęć czytelniczych „ Cała Polska czyta dzieciom”.
2. Organizowanie czasu dzieciom pozostającym pod opieką wychowawców świetlicy po lub przed lekcjami.
3. Organizowanie pomocy w nauce.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
5. Zaangażowanie dzieci do udziału i rywalizacji międzyszkolnej poprzez udział w konkursach i w imprezach.

Sposób dokumentowania:
- Scenariusze

§8, ust. 2, pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania i formy realizacji:

1. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi.
2. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących dzieci we współpracy z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.
4. Zbieranie informacji o uczniach z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi.
5. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Sposób dokumentowania:
- Ozdoby świąteczne przekazane oddziałowi dziecięcemu w Malborku
- Zdjęcia
- Potwierdzenie spotkań

§8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania i formy realizacji:

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.
a) Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
b) Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami
c) Opis i analiza wybranych przypadków

Sposób dokumentowania:
- Opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.