X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42914
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2022 r.

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE AWANSU ZAWODOWEGO.
(według rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r.)

Termin realizacji Dowody realizacji
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
( § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia)

1. Udział w formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.

3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz pracowni gastronomicznej w pomoce przygotowywane za pomocą komputera.

4. Korzystanie w czasie zajęć z programów edukacyjnych, aplikacji np. Kahoot, Quizizz, kody QR, Facebook, platform e-learningowych, dysku Google itp.

5. Korzystanie w czasie zajęć lekcyjnych z portali edukacyjnych przybliżających tematykę branżową np. ncez.pl, izz.waw.pl, wszechnicażywieniowa.pl, koweziu.edu.pl, scholaris.pl, dietetycy.org.pl i in.

6. Prowadzenie klasowej statystyki semestralnej i końcoworocznej w celu mierzenia i analizy postępów uczniów w nauce.

7. Stosowanie TIK w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.

8. Prenumerata biuletynów informacyjnych, czasopism wydawanych przez portale edukacyjne.

9. Umieszczanie informacji i własnych opracowań na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.

10. Opracowywanie wyników badań diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej, opisowej.
Okres stażu/wg planu CDN

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Na bieżąco,
wg potrzeb Zaświadczenia

Opis i analiza, prace uczniów

Karty pracy, testy, sprawdziany, tablice, dyplomy,
zdjęcia itp.
Opis i analiza, efekty

Opis i analiza

Wydruki, analiza postępów uczniów

Opis i analiza

Biblioteka stron internetowych

Artykuły na stronie szkoły oraz na FB

Wydruki , analiza

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
( § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia)
1. Prowadzenie zajęć otwartych z zakresu przedmiotów gastronomicznych - zajęcia praktyczne, teoretyczne.

2. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy.

3. Udział w pracach zespołu przedmiotów zawodowych gastronomicznych i wychowawczego, podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów, osiągnięć edukacyjnych uczniów, systemu oceniania, regulaminów szkolnych, konstruowania i analiz egzaminów próbnych zawodowych oraz planów naprawczych, współpraca przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu, na bieżąco w ramach potrzeb

Zdjęcia z zajęć, sprawozdania

Zaświadczenie o publikacji (edux.pl)

Opis i analiza

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( § 8 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia)
1. Przygotowanie i prowadzenie szkolnych eliminacji do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
2. Przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, do konkursu międzyszkolnego „Stół pięknie nakryty”.
3. Przygotowanie i prowadzenie szkolnego konkursu gastronomicznego „Desery”.
4. Prowadzenie zajęć w ramach Szkolnego Koła „ Dietetyk”.
5. Koordynowanie szkolnego projektu z zakresu edukacji dietetycznej młodzieży ZSP nr 1.
6. Współpraca ze specjalistami w dziedzinie dietetyki, diabetologii, sporządzania potraw, obsługi konsumenta, usług gastronomicznych- organizacja spotkań, wykładów, zajęć praktycznych.
7. Udział z uczniami w akcjach charytatywnych.
8. Współorganizacja szkolnych imprez, spotkań, współpraca z Samorządem Uczniowskim - oprawa gastronomiczna.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Regulamin, opis i analiza
Zdjęcia, opis i analiza
Regulamin, opis i analiza
Zdjęcia, opis i analiza
Opis i analiza
Opis, analiza, relacja na stronie szkoły i FB
Opis, analiza
Opis, analiza

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
( § 8 ust. 3 pkt 4a rozporządzenia)

1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu wychowawczego klasy.
2. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu innowacji- dietetyk.
3. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu innowacji- carving.
4. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja regulaminów konkursów szkolnych.
5. Wdrożenie i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym.
6. Wspieranie aktywności uczniów i przedsiębiorczości poprzez umożliwianie i zachęcanie do promocji i sprzedaży samodzielnie sporządzanych wyrobów.
7. Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu- podniesienie jakości nauczania.
8. Realizacja i współtworzenie projektów szkolnych. Okres stażu

Rok szkolny 2019/2020
Okres stażu
Rok szkolny 2020/2021
Okres stażu,
wg potrzeb
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Program, opis i analiza
Program innowacji
Program innowacji
Opis i analiza, regulamin
Opis i analiza
Promocja potraw, wyrobów, relacje na FB i stronie szkoły
Karty wycieczek, relacje na stronie szkoły i FB
relacje na stronie szkoły i FB

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
( § 8 ust. 3 pkt 4b rozporządzenia)

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
2. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE.

Okres stażu, wg potrzeb i możliwości szkoły
Okres stażu
Opis i analiza

Umowy z OKE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.