X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42857
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego - nauczyciel wspomagający, przedszkole

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Dorota Chrapkowska-Lewandowska
Stanowisko pracy: nauczyciel wspomagający
Placówka oświatowa:
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017r.-31.05.2020r.)
Opiekun stażu:

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 im. Jeana Vanier ‘a w Płocku związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego
• śledzenie strony internetowej MEN.
Wrzesień 2017
Cały okres stażu Kserokopie aktów prawnych
Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
• złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2017
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego

3. Współpraca z opiekunem stażu
• ustalenie zasad współpracy
• analiza planu rozwoju zawodowego
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Cały okres stażu
2x w miesiącu
Kontrakt i harmonogram współpracy
Plan rozwoju zawodowego
Scenariusze prowadzonych zajęć

4. Uczestnictwo w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
• udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Cały okres stażu
Zaświadczenia

5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
• udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
• samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
• studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Spis literatury

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, pedagogicznych
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu
Materiały oraz pomoce dydaktyczne

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
• wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze pracy indywidualnej pod kierunkiem nauczyciela-likwidacja zaburzeń wynikających z obserwacji
Cały okres stażu
Dzienniki, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.
• dokonanie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2020
Teczka zawierająca zebrane dokumenty
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• obserwacja i rozmowy z dziećmi
• zebrania grupowe i konsultacje indywidualne z rodzicami
• współorganizowanie zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu
Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
• organizowanie spotkań zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami
• udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Dwa razy w roku
Cały okres stażu
Protokoły ze spotkań zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
• współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
Cały okres stażu
Dokumentacja fotograficzna
Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach, dyplomy i podziękowania za udział w konkursach z udziałem dzieci,
Scenariusze uroczystości

4. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola • współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
• angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć)
Cały okres stażu
Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych

5. Współpraca ze specjalistami
• konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym na rzecz efektywniejszej pracy z dzieckiem
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Cały okres stażu
IPET-y, protokoły ze spotkań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
programy

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
• wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
• opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
• Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
Przykładowe materiały i pomoce dydaktyczne

3. Wykorzystywanie internetu do urozmaicenia zajęć
• wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych
Cały okres stażu
Lista wykorzystanych gier oraz stron/ portali internetowych

4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
• dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint).
• udostępnienie planu rozwoju zawodowego na stronie edux.pl
Kwiecień – maj 2020
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi
• identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
• dostosowanie zajęć edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci,
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku
Przykładowe prace dzieci oraz programy,

2. Współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami oraz opiniami • tworzenie sytuacji w grupie umożliwiającą integrację między dziećmi pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.
• uczenie tolerancji, wrażliwości.
• wyjścia po za przedszkole, wspólne zabawy, wycieczki, spacery itp.

3. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
• aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
- Studiowanie literatury psychologiczno –przeczytanych
Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
Cały okres stażu
Wykaz lektur

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej – Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Koncepcja pracy przedszkola
• Programy autorskie.
• Regulaminy
Cały okres stażu
Wykaz dokumentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.